Regeringens satsar 75 miljarder på svensk infrastruktur i senaste budgeten, men Trafikverket måste reformeras!

Report this content

I Regeringens budget för 2022 satsas totalt 75 miljarder kronor på den svenska transportinfrastrukturen. Ett väl fungerande och långsiktigt hållbart transportsystem bidrar till stärkt konkurrenskraft och ger tillgänglighet för människor i hela landet.

”Infrastrukturen är den största statliga utgiftsposten i årets budget, men Trafikverket måste reformeras för att pengarna skall användas på ett så effektivt sätt som möjligt”, säger Per-Erik Eriksson, företrädare för Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen och Göran Fredriksson, företrädare för Svenska Väg och Broräckesföreningen i ett gemensamt uttalande.

Det svenska vägnätet är i dåligt skick. Regeringen konstaterar i årets budget att tillståndet för vägnätet kring våra storstäder är i sådant skick att 8% inte uppfyller standard. Den positiva trenden med bättre standard har nu avtagit. Om den negativa utvecklingen fortsätter, riskerar det att medföra att vägnätets tillgänglighet och användbarhet försämras.I årets budget så satsas 32 miljarder på utveckling av nya projekt och 30 miljarder på underhåll. Detta gäller för både väg och järnväg. Även om detta är stora summor så är det inte tillräckligt. Enligt Trafikverkets senaste prognos så ligger underhållsskulden för det svenska vägnätet nu på hissnande 23 miljarder kronor. Det är alltså åtgärder som skulle behöva genomföras men som inte finns budgeterade.

Trafikverket har vid flera tillfällen dragit på sig kritik från bl.a Riksrevisionsverket. I deras granskningsrapport Kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar (RIR 2021:22) framkommer det att Trafikverket systematiskt gör felberäkningar i projekts planeringsfas vilket innebär att den samhällsekonomiska nyttan för projekten minskar och budget för andra projekt i stället går till att betala kostnadsökningar. Som exempel kan vi ta de projekt som överlappar 2014 och 2018 års nationella planer som fick ökade kostnader om 58 miljarder, dvs en ökning på 39% på bara 4 år. Detta bör ställas emot att de årliga anslagen för transportinfrastruktur ligger på ca 30 miljarder. Ett aktuellt exempel är Varbergs tunneln som har kostnadsökningar på 1,1 miljard och där prognosen för totalkostnaden nu är 6 miljarder kronor.


Vi anser att Trafikverket behöver reformeras så att våra gemensamma skattemedel används på bästa sätt. Att år efter år få kritik från Riksrevisionsverket utan att det sker förbättring är inte hållbart. Det drabbar i slutändan trafiksäkerheten och kvaliteten på vägar, säger Göran Fredriksson och Per-Erik Eriksson.

Fakta om branschorganisationerna
Svenska Väg- och Broräckesföreningen är en branschorganisation som vill främja trafiksäkerheten i Sverige genom att stödja tillämpningen av ett tydligt regelverk och sprida kunskap om gällande krav för skyddsanordningar för fordon. Verksamheten riktar sig till samtliga aktörer på den svenska marknaden för väg- och broräcken. Vi har ett 40-tal medlemsföretag i Sverige.


Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen är en intresseorganisation för företag och organisationer verksamma inom vägmarkeringsbranschen. Vi är en medlemsorganisation med 35 företag verksamma i Skandinavien. Föreningens mål är att företräda branschen inför stat, kommun och andra myndigheter i frågor gällande vägmarkeringar, samt genom forskning och utvecklingsarbete främja utvecklingen inom branschen.

För mer information kontakta:
Göran Fredriksson                                             Per-Erik Eriksson
företrädare SVBRF                                            företrädare SVMF                                             
070-441 92 54                                                   Tel 0730–207550

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

I Regeringens budget för 2022 satsas totalt 75 miljarder kronor på den svenska transportinfrastrukturen. Ett väl fungerande och långsiktigt hållbart transportsystem bidrar till stärkt konkurrenskraft och ger tillgänglighet för människor i hela landet.
Twittra det här

Citat

”Infrastrukturen är den största statliga utgiftsposten i årets budget, men Trafikverket måste reformeras för att pengarna skall användas på ett så effektivt sätt som möjligt”,
säger Per-Erik Eriksson, företrädare för Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen och Göran Fredriksson, företrädare för Svenska Väg och Broräckesföreningen i ett gemensamt uttalande
"Vi anser att Trafikverket behöver reformeras så att våra gemensamma skattemedel används på bästa sätt. Att år efter år få kritik från Riksrevisionsverket utan att det sker förbättring är inte hållbart. Det drabbar i slutändan trafiksäkerheten och kvaliteten på vägar"
säger Göran Fredriksson och Per-Erik Eriksson.