Stort antal Riksdagsmotioner om väg- och cykelinfrastruktur

Report this content
Allmänna motionstiden i Riksdagen är precis avslutad och Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen har tittat närmare på de motioner som berör infrastrukturfrågor. Det är glädjande att se att i princip alla riksdagspartier har skrivit välgrundande inlägg rörande väg- och cykelinfrastruktur, säger Per-Erik Eriksson, företrädare för SVMF i en kommentar

Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen har tittat närmare kring antalet skrivna motioner som berör väg- och cykelinfrastruktur. Hela 26 motioner är skrivna som berör cykling i någon form, därefter kommer cykelinfrastruktur med 13 motioner, väginfrastruktur med 6 motioner och vägmarkeringar med 3 motioner. Flertalet motioner lyfter behovet av att upprusta den svenska vägnätet och investera bort underhållsskulden. Vägarna behöver bli bättre och säkrare. Bland motionerna kring cykelinfrastruktur så nämns bl.a säkerheten på cykelbanor och vikten av att markera cykelbanor med färg för att minska olycksrisken. En motion lyfter också att vi skall satsa på ett nationellt cykelmål, för att öka cyklingen ytterligare. En annan motion lyfter också tanken kring att bygga cykelbanor i anslutning till de större järnvägssträckorna.

Här följer ett urval av årets motioner:

Centerpartiet – Alireza Akhondi
Motion:Framtidssäkring av det svenska vägnätet
”Enligt ett uttalande från Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen är det svårt att införa självkörande fordon idag. Detta på grund av dåligt underhåll och bristen på harmoniseringar när självkörande fordon passerar nationsgränser, eftersom länderna har för stora skillnader i fråga om vägstandard, skyltar och vägmarkeringar. Organisationen har i sin dialog med Trafikverket inte fått gehör för sina ståndpunkter kring den kraftiga försämringen av det svenska vägnätet”
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/framtidssakring-av-det-svenska-vagnatet-_H902191

Liberalerna – Nina Lundström
Motion:Cykling och trafikregler
” Trafiksäkerheten kan påverkas även utifrån beläggning på cykelvägar och stråk. Att markera hela eller delar av cykelvägen med färg uppmärksammar bilister och andra trafikanter på cyklister. Färgsättning av cykelbanor skulle öka tydligheten och därmed öka tryggheten.”
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/cykling-och-trafikregler_H9022311

Liberalerna – Lina Nordqvist
Motion:Cykelvägar utmed järnvägsspår
”Det behövs en framåtblickande politik för cykelväg utmed järnväg. Vid ny- och ombyggnation av järnväg kan kostnader minimeras genom god planering och genom att service- och byggvägar utmed järnvägen används, något som redan är vanligt förekommande i exempelvis Belgien och Tyskland”
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/cykelvagar-utmed-jarnvagsspar_H9022296

Centerpartiet – Ola Johansson
Motion:Plats för cykling, hållbarhet och hälsa
”Sverige saknar till exempel ett nationellt cykelmål medan länder som Finland, Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Tjeckien med flera har det. Vi vill därför att Sverige ska sätta ett dubbleringsmål till år 2030, antingen avseende antal resor som sker med cykel eller för antal cyklister som dagligen använder cykeln”
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/plats-for-cykling-hallbarhet-och-halsa_H9021640

Socialdemokraterna – Magnus Manhammar
Motion:Satsning på cykelbanor
” Regeringen bör därför få i uppdrag att utreda möjligheterna att planera för cykel­banor utmed alla större vägbyggen från början och att bygga till cykelbanor på de vägar där sådana saknas. Det är även viktigt att möjligheten att cykla inte tas bort när nya mer trafiksäkra vägar byggs.”
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/satsning-pa-cykelbanor_H9021557

SD – Patrik Jönsson
Motion:Attraktivare och säkrare cykel- och elsparkcykeltrafik
”För att uppmuntra till ökad cykling anser vi att samman­hängande cykelstråk och snabbcykelvägar bör prioriteras i utbyggnaden av cykel­infrastrukturen. När nya stadsdelar eller områden byggs ut måste cykelbanor ha en tydlig roll i planeringen, och vara väl genomtänkta. Ju färre vägar som korsas desto säkrare blir cyklingen”
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/attraktivare-och-sakrare-cykel--och_H9022950

Miljöpartiet – Emma Berginge
Motion: Öka cyklandet och tydliggör statens ansvar för en tillgänglig cykelinfrastruktur
” Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om framtagandet av det nationella målet för ökad cykling, särskilt vad gäller ambitionsnivå, stöd för kommunernas och regionernas arbete för ökad cykling, att det ska gälla en ökad andel cykling samt ökad cykling bland barn och unga, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.”
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/oka-cyklandet-och-tydliggor-statens-ansvar-for-en_H90220

 

Per-Erik Eriksson
Företrädare
0730-207550
pererik@agaton-sweden.se

Prenumerera

Citat

Det är glädjande att se att i princip alla riksdagspartier har skrivit välgrundande inlägg rörande väg- och cykelinfrastruktur,
säger Per-Erik Eriksson, företrädare för SVMF i en kommentar