Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma Aktieägarna i Skanditek Industriförvaltning AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 26 mars 2003 kl 17.00 på Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm. Anmälan om deltagande Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall anmäla detta till Skanditek senast måndagen den 24 mars 2003 kl 12.00 under adress Skanditek Industriförvaltning AB, Kungsträdgårdsgatan 18, 111 47 Stockholm, telefon 08-614 00 20, fax 08-614 00 38 eller e-post info@skanditek.se. I anmälan uppges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och registrerat aktieinnehav. Rätt att deltaga För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare vara registrerad i den av VPC förda aktieboken senast den 14 mars 2003. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga och utöva sin rösträtt vid stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Ärenden på stämman 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en justeringsman utöver ordförande. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Verkställande direktörens anförande. 7. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse. 8. a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer. 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 12. Val av revisorer och revisorssuppleant 13. Val av nomineringskommitté. 14. Bemyndigande för styrelsen att före nästa ordinarie stämma besluta om nyemission. 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier 16. Övriga ärenden. 17. Stämmans avslutande. Förslag avseende utdelning (punkt 8b) Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2002. Förslag avseende val av styrelseledamöter (punkter 9 och 11) Nomineringskommittén föreslår att styrelsen skall bestå av 5 styrelseledamöter utan suppleanter med omval av ledamöterna Johan Björkman, Dag Tigerschiöld, Patrik Tigerschiöld, Mathias Uhlén och nyval av Mikael Gottsch-lich. Förslag avseende arvoden (punkt 10) Nomineringskommittén föreslår ett styrelsearvode om 600.000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämman-de samt att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning. Förslag avseende val av revisor och revisorssuppleant (punkt 12) Styrelsen föreslår Ernst & Young med Torbjörn Hanson (omval) som ansvarig revisor med Olof Cederberg (omval) som suppleant under en period av fyra år. Förslag avseende bemyndigande för styrelsen (punkt 14) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om nyemission av högst 5.000.000 aktier. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att bereda bolaget möjlighet att genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att teckning får ske mot erläg-gande av apportegendom. Emissionskursen skall sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktie som är möjligt. Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den som styrelsen utser, skall bemyndigas av stämman att vidta de smärre ändringar av bolagsstämmans beslut enligt punkt 13 som kan visa sig erforderliga i samband med regi-strering vid Patent- och registreringsverket. Förslag avseende bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier (punkt 15) Styrelsens förslag innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att intill nästa ordinarie bolags-stämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen eller genom ett erbjudande som riktas till alla aktieägare. Förvärv på Stockholmsbörsen får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid noterade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möj-lighet att justera bolagets kapitalstruktur. Dessutom ger ett återköp möjlighet att använda återköpta aktier som finansiering av framtida investeringar i befintliga och nya portföljbolag. Förslaget innebär vidare att styrelsen bemyndigas att intill nästa ordinarie bolagsstämma avyttra bolagets egna aktier. Överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv. Överlå-telse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på Stockholmsbörsen vid tidpunkten för beslutet eller överlåtelsen. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndi-gandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske kontant eller genom apport eller kvittning. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av aktier och grunden för försäljningskursen är att kunna finansiera eventuella investeringar i befintliga och nya port-följbolag på ett kostnadseffektivt sätt. Övriga ärenden (punkt 16) Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund avseende beslut av bolagsstämman om att ge styrelsen i upp-drag att utse en ersättningskommitté. Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund avseende beslut av bolagsstämman om att ge styrelsen i upp-drag att utse en revisionskommitté. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 14 och15 kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Kungsträdgårdsgatan 18, Stockholm, senast från och med 12 mars 2003. Aktieägare med mer än 50 procent av bolagets aktier och röster stöder förslagen i punkt 9,10,11,12, 14 och 15 Stockholm i februari 2003 SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/28/20041004BIT20710/wkr0001.pdf

Om oss

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå.

Dokument & länkar