Skanditek Industriförvaltnings styrelse beslutar om återköp av egna aktier

Skanditek Industriförvaltnings styrelse beslutar om återköp av egna aktier Styrelsen i Skanditek Industriförvaltning AB (publ) beslutade vid styrelsemötet den 12 september 2002 att med stöd av det bemyndigande styrelsen erhållit av ordinarie bolagsstämma den 27 mars 2002 att förvärva egna aktier. Förvärv kommer att ske på Stockholmsbörsen och till ett pris per aktie som, oavsett aktieslag, ligger inom det vid förvärvstillfället på Stockholmsbörsen registrerade kursintervallet. Syftet med återköpet är att justera bolagets kapitalstruktur. Dessutom ger ett åter-köp möjlighet att använda återköpta aktier som finansiering av framtida investeringar i befintliga och nya portföljbolag. Enligt styrelsens beslut får högst 3.000.000 aktier förvärvas. Skanditek innehar per dagens datum inga egna aktier. Efter eventuellt fullt genomfört förvärv kommer Skanditek att inneha högst 3.000.000 aktier, motsvarande 5,1 procent av Skanditeks totalt utestående aktier. Förvärv får ske under tiden fram till nästa ordinarie bolags-stämma. SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ) För mer information, kontakta: Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör, telefon 08-614 00 20, e-post: patrik.tigerschiold@skanditek.se. Jonas Alfredson, ekonomichef, telefon 08-614 00 29, e-post jonas.alfredson@skanditek.se. Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade före-tag. Vår affärsidé är att vara en aktiv och långsiktig ägare och bidra till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå. Portföljen består av tolv invester-ingar inom områdena elektronik, informationsteknologi, bioteknik och tjänster. De viktigaste inneha-ven är Axis (14%), LGP Telecom Holding (9%), Mydata Automation (39%), PartnerTech (40%) och Vitrolife (35%). Skanditek är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/12/20041004BIT21130/wkr0001.pdf

Om oss

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå.

Dokument & länkar