Skanditek ökar innehavet i Theducation

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Skanditek ska offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juli 2008 kl 14.00 CET

Skanditek har förvärvat ytterligare 16 % i Theducation AB från den tidigare delägaren Stiftelsen Bokförlaget Natur och Kultur. Skanditeks innehav före förvärvet uppgick till 46 %, vilket innebär att dagens kompletterande förvärv medför att Theducation övergår från att vara intressebolag till att bli dotterbolag. Skanditeks innehav i Theducation uppgår efter förvärvet till 62%.

Theducations omsättning under 2007 uppgick till 126 mkr och rörelseresultatet till -3 mkr.


Stockholm den 4 juli 2008

SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ)


För mer information, kontakta:

Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör,
telefon 08-614 00 20, e-post patrik.tigerschiold@skanditek.se

Henrik Blomquist
telefon 08-614 00 20, e-post henrik.blomquist@skanditek.se

Dokument & länkar