Skanditek säljer aktier och optioner i Bure motsvarande 0,3 procent till Mikael Nachemson, ny vd i Bure

Skanditek har sålt 1.500.000 aktier och 3.000.000 teckningsoptioner i Bure Equity AB (publ.) till Mikael Nachemsson nytillträdande vd i Bure Equity AB (publ). Skanditeks innehav i Bure uppgår efter ovanstående transaktion till 38.000.000 aktier, vilket representerar 10,1 procent av bolagets aktiekapital och röstetal. Därutöver innehar Skanditek 88.000.000 optioner med rätt till att förvärva teckningsoptioner i Bure. Totalt, inklusive optioner uppgår Skanditeks innehav till 9,7 procent av bolagets aktiekapital och röstetal efter full utspädning. Bure Equity AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsens A-lista. Stockholm den 20 december 2004 SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ) Patrik Tigerschiöld Verkställande direktör För mer information, kontakta: Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör, telefon 08-614 00 20, mobil 070-777 71 90, e-post patrik.tigerschiold@skanditek.se Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Vår affärsidé är att vara en aktiv och långsiktig ägare och bidra till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå. Portföljen består av tolv investeringar inom områdena elektronik, informationsteknologi, bioteknik och tjänster. De viktigaste innehaven är Axis (14%), Bure (10%), MYDATA automation (39%), PartnerTech (40%), Powerwave (3%) och Vitrolife (29%). Skanditek är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.

Om oss

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå.

Dokument & länkar