Skanditeks delårsrapport januari - mars 2000

Skanditeks delårsrapport januari - mars 2000 * Periodens nettoomsättning uppgick till 200,4 mkr (15,2) varav nytillkom- met koncernföretag svarar för 181,2 mkr. * Resultatet efter finansiella poster blev 8,9 mkr (-10,8). I resultatet ingår goodwillavskrivningar med netto -10,5 mkr (-4,0) inklusive intresse- företag. Händelser efter rapportperiodens utgång: * Skanditek har förvärvat hela Vellinge Electronics. * Samgåendet mellan Fermentech Medical och Vitrolife slutfört. Skanditeks verksamhet Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv ägare och bidra till företagens utvecklingsprocess med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå. Målet är att ge aktieägarna möj- lighet till god långsiktig värdetillväxt. Portföljen består av ett tjugo- tal investeringar inom områdena elektronik, informationsteknologi, biotek- nik och tjänster. Med anledning av Skanditeks karaktär såsom investmentbolag, bör en räken- skapsanalys ske med försiktighet. Målet för verksamheten är att skapa vär- den. Ägarandelen i portföljbolagen varierar och sammansättningen av kon- cernföretag, intresseföretag och övriga portföljbolag likaså. Nettoomsättning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden januari - mars 2000 till 200,4 mkr (15,2) och är hänförlig till Mydata Automation, CMA Microdialy- sis och Fermentech Medical. Jämfört med föregående år har Mydata Automa- tion tillkommit i koncernen och utgör 181,2 mkr av omsättningen. Koncernens resultat efter finansiella poster blev 8,9 mkr (-10,8). I re- sultatet ingår goodwillavskrivningar och upplösning av negativ goodwill med netto -10,5 mkr (-4,0) inklusive intresseföretag. Föregående år redo- visades intresseföretag enligt anskaffningskostnadsmetoden. Intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden och omfattar Axis, Beep Network, BioNative, H. Lundén Kapitalförvaltning, InRo BioMedTek, PBK Outsourcing, Plenia Sweden, Svenska Finanstipset, The Chimney Pot och Vel- linge Electronics. Koncernens nettoresultat blev -8,5 mkr (-10,8), vilket motsvarar -0,15 kronor per aktie (-0,22). Koncernens resultat före goodwillavskrivningar och upplösning av negativ goodwill blev 2,0 mkr (-6,8), vilket motsvarar 0,04 kronor per aktie (-0,14). Moderbolagets nettoresultat för perioden blev -4,6 mkr (-1,4). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00410/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00410/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar