Tillrättaläggande om registrerade förändringar av insiderinnehav hos Johan Björkman

Tillrättaläggande om registrerade förändringar av insiderinnehav hos Johan Björkman Det har under dagen framkommit missvisande uppgifter i Finansinspektionens insiderregister om förändrade innehav hos juridisk person knuten till Johan Björkman, som är anmäld insider i ett antal aktiemarknadsbolag. Innebörden är att samtliga berörda aktieinnehav är oförändrade. De minskningar som är registrerade avser innehav hos Skanditek Utveckling AB, som är ett helägt dotterdotterbolag till Skanditek Industriförvaltning AB vari Johan Björkman är insider. Den enda förändring som skett är att Skanditek Utveckling AB har fusionerats med moderbolaget Skanditek AB. Av denna anledning har aktieinnehav flyttats från en depå till en annan hos den förvaltande fondkommissionären. På grund av deras automatrapportering har endast den ena posten i transaktionerna registrerats. Stockholm den 22 januari 2001 SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ) För mer information, kontakta: Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör, telefon 08-614 00 20, mobil 070-777 71 90, e-post: patrik.tigerschiold@skanditek.se. Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Vår affärsidé är att vara en aktiv och långsiktig ägare och bidra till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå. Portföljen består av ett tjugotal investeringar inom områdena elektronik, informationsteknologi, bioteknik och tjänster. De viktigaste innehaven är Axis (14 %), LGP Telecom Holding (10 %), Mydata Automation (39 %), PartnerTech (26 %), Vellinge Electronics (100 %) och Vitrolife (45 %). Skanditek är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista och har ett börsvärde på cirka 2,5 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/01/22/20040930BIT22790/wkr0001.pdf

Om oss

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå.

Dokument & länkar