Skanska i forskningsprojekt om trafikbuller

Skanska i forskningsprojekt om trafikbuller Trafiken ökar på våra vägar samtidigt som allt fler människor bor eller jobbar nära större vägar. I Sverige är ungefär 2 miljoner människor påverkade av trafikbuller 1) och det behövs nya tekniska lösningar för att minska bullret. I dag förses vägar ofta med bullerplank eller vallar. Att belägga vägarna med bullerdämpande beläggningar är ett outnyttjat alternativ till plank och vallar. I höst startar ett nytt EU-finansierat forskningsprojekt om trafikbuller. Skanska deltar som enda vägentreprenör i projektet, med ansvar för att utveckla bullerdämpande beläggningar. - Skanska har i flera år arbetat med att utveckla bullerdämpande beläggningar, och Väg- och Trafikinstitutet (VTI) har på Skanskas uppdrag utfört bullermätningar på vissa av beläggningarna. De goda erfarenheterna från detta var en av de främsta anledningarna till att ledande experter ville ha med Skanska i projektet, säger Ulf Sandberg, bullerexpert vid VTI och en av initiativtagarna till forskningsprojektet. Buller i trafiken kommer framför allt från däckens kontakt med asfalten. Bullerplank och bullervallar tar inte bort bullret, utan riktar endast ljudet åt ett annat håll, så att de närboende inte blir lika störda. Om man däremot bygger vägar med bullerdämpande beläggningar kan man i stället förhindra att bullret uppkommer. SILVIA - Silenda Via - är ett nytt EU-finansierat forskningsprojekt inriktat på hur man praktiskt kan minska bullernivåerna från trafiken. Målet med forskningsprojektet är att ta fram en handbok för hur man kan mäta trafikbuller och bygga bullerreducerande vägar - Projektet är uppdelat i sex delprojekt, varav det största handlar om hur man tar fram bullerreducerande beläggningar. Skanskas roll är att leda arbetet inom delprojektet, säger Roger Nilsson, projektledare från Skanska. - Redan i dag finns ett starkt sug ute i kommunerna efter bullerdämpande beläggningar. Med dessa beläggningar kommer vi att kunna bygga bort en hel del buller från tätbebyggda områden, säger Roger Nilsson. Bakgrundsfakta I slutet av juni antog EU ett bullerdirektiv (2002/49/EG). Direktivet kommer att medföra att medlemsstaterna börjar arbeta mer aktivt med bullerfrågor, bl.a. genom att upprätta strategiska bullerkartor och handlingsplaner för buller. Det av EU finansierade forskningsprojektet Silenda Via (SILVIA) är treårigt och omfattar deltagare från ett 15-tal olika universitet och forskningsinstitut i Europa. Skanska deltar som enda vägentreprenör i projektet. Från Sverige deltar även Väg och trafikforskningsinstitutet (VTI). SILVIA-projektet omfattar allt från hur man skall fastställa mätmetoder och nivågränser för buller, till hur man kan bygga bort buller med hjälp av olika beläggningstyper, bullerplank, bullervallar, fasadisolering, etc. Arbetet fokuserar på såväl tekniska och miljömässiga som ekonomiska aspekter kring buller. Bland annat kommer man att göra livscykelanalyser av de föreslagna bullerreducerande åtgärderna. Projektet är uppdelat i sex delprojekt, varav det största handlar om hur man tar fram bullerreducerande beläggningar. Skanskas roll är att leda arbetet inom detta delprojekt. De bullerreducerande beläggningstyper som kommer att studeras omfattar dränerande asfaltbeläggningar, kompaktasfalt, tunnskiktsasfalt, poro-elastiskt asfalt (vilken har en inblandning av gummimaterial) samt dränerande betong. Undersökningen av de bullerreducerande beläggningarna kommer att innebära att ett antal längre provsträckor byggs. Skanska kommer som entreprenör även att ha möjlighet att delta i detta arbete. 1) Enligt Naturvårdsverket. Buller definieras som ljud högre än 55dB, uppmätt vid husfasaden. (Projektets engelska titel: Sustainable Road Surfaces for Traffic Noise control) För ytterligare information, kontakta: Per-Ola Jönsson, teknisk chef, Skanska Sverige AB, Division Anläggning, tel: 0470-991 46, 070-516 9884 Roger Nilsson (Tekn. Dr), Forskningsledare Skanska Asfalt och Betong och ansvarig för delprojektets genomförande, tel: 08-683 43 46, 070-547 98 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/19/20020919BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/19/20020919BIT00180/wkr0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar