Skanska säljer sitt aktieinnehav i JM

Skanska säljer sitt aktieinnehav i JM Skanska har idag sålt sitt aktieinnehav i JM AB (JM) till ett stort antal svenska och utländska institutioner. Försäljningen genomförs som ett led i Skanskas strategi, att utveckla den egna verksamheten för att bli ett ledande globalt bolag inom byggrelaterade tjänster och projektutveckling. - Försäljningen av aktierna i JM är en logisk fortsättning på vår strategi. JM är ett välskött bolag med en bra marknadsposition vilket medfört att vi erhållit ett bra pris för våra aktier i JM och gör en bra affär för Skanskas aktieägare, säger Claes Björk, Skanskas VD och koncernchef. Försäljningen har skett till en kurs om 210 kronor per JM-aktie, motsvarande ett försäljningsbelopp om 1.850 miljoner kronor. Realisationsvinsten uppgår till 890 miljoner kronor och redovisas i det fjärde kvartalet. I nettoeffekten skall även läggas Skanskas kapitalandel av JM:s resultat efter skatt för de första nio månaderna om 174 miljoner kronor. Försäljningen av aktier i JM - Effekter på Skanskas resultaträkning 2000 Miljoner kronor Rörelseresultat Jämförelsestörande poster 890 Andelar i intresseföretags resultat (9 månader) 174 Summa rörelseresultat 1.064 Skatt -232 Periodens resultat 832 Beskrivning av tillvägagångssätt Skanskas aktieinnehav i JM uppgick vid försäljningen till sammanlagt 8.810.100 aktier (motsvarande 26,5 procent av kapitalet), varav 1.250.000 aktier i serie A. Skanska har lånat och sålt B-aktier (1 röst per aktie) motsvarande innehavet av A-aktier (10 röster per aktie). Skanska har hemställt till styrelsen i JM om konvertering av 917.000 A-aktier till B-aktier. Konvertering av resterande A-aktier kräver en ändring av bolagsordningen. Skanska kommer därför att stå kvar som ägare till 333.000 A-aktier, utgörande en procent av kapitalet, fram till dess att bolagsordningen ändrats varvid Skanskas ägande i JM helt avslutas. För ytterligare information, kontakta: Peter Wallin, Chef Investor Relations, Skanska AB, +46 8 753 88 86 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00520/bit0002.pdf

Om oss

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle och erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 35 000 medarbetare och omsättningen under 2019 uppgick till 177 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar