SKANSKAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

SKANSKAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Förbättrat resultat i byggverksamheten och starkt kassaflöde i fjärde kvartalet · Rörelseresultatet i de byggrelaterade verksamheterna förbättrades för helåret till 2 519 (370 Mkr). Resultatet förbättrades successivt under året på grund av en lägre volym projektreserveringar och nedskrivningar av omsättningstillgångar. · Resultatet på koncernnivå återspeglar effekter av den strategiska översikt som genom-fördes under senare delen av 2002, och som presenterades den 14 januari 2003. Koncernens resultat har under året belastats omstruktureringskostnader och nedskrivningar av goodwill om sammantaget -2 016 Mkr, varav -1 645 redovisas som jämförelsestörande poster. · Rörelseresultatet i Skanska-koncernen ökade under förra året till 2 621 (2 523) Mkr, före jämförelsestörande poster om -1 645 (-230) Mkr. Under perioden oktober till december minskade rörelseresultatet till 695 (1 322) Mkr. · Resultatet efter finansnetto minskade under helåret till 73 (1 116) Mkr för koncernen. I detta ingår jämförelsestörande poster om -1 645 (-230) Mkr och resultat av fastighets-försäljningar om 294 (2 155) Mkr. Under det fjärde kvartalet sjönk resultatet efter finansnetto till -989 (1 248) Mkr. Häri ingår jämförelsestörande poster om -1 645 (286) Mkr och resultat av fastighetsförsäljningar om 249 (741) Mkr. · Orderingången fortsätter att påverkas negativt av en svag marknad för kontorsbyggande och av en stärkt kronkurs. Under det fjärde kvartalet ökade orderingången dock i samtliga segment jämfört med samma period föregående år. · Efter periodens utgång tecknades avtal med The Blackstone Group om en försäljning av tio fastigheter i Sverige. Försäljningspriset uppgick till 2 060 Mkr med en vinst om 490 Mkr. · Skanskas styrelse föreslår en utdelning om 2,00 (3,00) kronor per aktie för verksamhets-året 2002, vilket är inom ramen för koncernens utdelningspolicy. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00830/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00830/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar