Skanskas Bokslutskommuniké för helåret 2000

SKANSKAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR HELÅRET 2000 * Koncernen redovisar ett starkt resultat - Orderingången ökade med 31 procent - Orderstocken ökade med 72 procent till 160 675 mkr - Nettoomsättningen ökade med 37 procent till 108 022 mkr - Rörelseresultatet i kärnverksamheten ökade med 65 procent till 4 416 mkr - Resultat efter finansnetto ökade med 24 procent till 8 531 mkr - Resultatet per aktie ökade med 43 procent till 53,60 kronor * Stark värdetillväxt i förvaltningsfastigheterna - Värdetillväxten uppgick till 10 procent för jämförbara enheter - Det bedömda övervärdet uppgår till 6,1 (6,3) miljarder kronor - Övervärdet i stort sett oförändrat trots att koncernen realiserat 1,9 miljarder kronor i projektutvecklingsvinster under år 2000 * Styrelsen föreslår en utdelning om 13,50 (12,00 + 4,00) kronor * Styrelsen begär bemyndigande för ett nytt återköpsprogram upp till 10 procent av utestående aktier * Förslag till indragning av återköpta aktier * Förslag till split (aktieuppdelning) där 4 nya aktier erhålls för varje gammal aktie (4:1) Stockholm 21 Februari, 2001 Skanska AB För frågor kontakta: Anders Nyrén, Finansdirektör och vVD, +46 (0)8 - 753 88 00 Peter Wallin, Chef för Investor Relations, +46 (0)8 - 753 88 86 [REMOVED GRAPHICS] SKANSKAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR HELÅRET 2000 Skanska har under det fjärde kvartalet fortsatt att växa och stärka sin position på utvalda huvudmarknader. Integreringen av förvärvade verksamheter går planenligt. Även 2001 har börjat starkt med ett antal större erhållna order i såväl USA som i Europa. Möjligheterna är goda för att fortsätta den lönsamma tillväxt som varit utmärkande för Skanska. ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK Koncernens orderingång för helåret 2000 uppgick till 127 031 (97 332) mkr, vilket innebär en ökning med 31 procent. Ökningstakten i kärnverksamheten - byggrelaterade tjänster och projektutveckling - var 37 procent. Vid årets slut uppgick orderstocken till 160 675 (93 686) mkr, vilket innebär en ökning med 72 procent. Verksamheter utanför Sverige svarade för 89 (87) procent av orderstocken. Rensat för förvärvade och sålda verksamheter samt valutaeffekter uppgick ökningen i orderingång och orderstock till 5 procent respektive 9 procent. Tillväxtfaktorerna har korrigerats i jämförelse med den preliminära bokslutsrapport som publicerades den 25 januari, 2001. Tillväxtfaktorer - Förändring helåret 2000 jämfört med helåret 1999 Orderingå Orderstoc Nettoomsättnin ng k g Organisk 5% 9% 14% tillväxt Förvärv 20% 52% 18% Valutaeffekter 6% 11% 5% Total 31% 72% 37% NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Nettoomsättningen ökade med 37 procent till 108 022 (79 128) mkr. För jämförbara enheter och rensat för valutaeffekter var ökningen 14 procent. [REMOVED GRAPHICS] Resultatet i kärnverksamheten ökade med 65 procent till 4 416 (2 677) mkr. För jämförbara enheter var ökningen 42 procent. Rörelseresultatet, inklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 7 190 (6 901) mkr. De jämförelsestörande posterna uppgick till 2 413 (3 287) mkr. Ökningen om 1 373 mkr under det fjärde kvartalet avsåg realisationsvinster från försäljningen av aktierna i JM och Norrporten om totalt 1 001 mkr, kvarvarande andel av SPP:s överskott om 349 mkr samt en ökning av realisationsvinsten vid försäljningen av komponentbolagen om 23 mkr. Resultatet efter finansnetto uppgick till 8 531 (6 862) mkr. I finansnettot, som uppgick till 1 341 (-39) mkr, ingick resultat från försäljningar av aktier, som i huvudsak utgjordes av försäljningarna av aktierna i SKF och Costain, om 1 682 (27) mkr. Räntenettot uppgick till - 397 (-338) mkr. Nettoresultatet uppgick till 5 953 (4 281) mkr. Resultatet per aktie ökade med 43 procent till 53,60 kronor. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 32,3 (31,5) procent. Korrigerat för jämförelsestörande poster samt resultat av aktieförsäljningar uppgick avkastningen på sysselsatt kapital till 18,2 (17,3) procent. Avkastningen på eget kapital uppgick till 34,3 (28,6) procent. INVESTERINGAR OCH DESINVESTERINGAR Nettot av koncernens desinvesteringar uppgick till 572 (3 873) mkr. Företagsförvärv och investeringar i pågående projektutveckling ökade investeringsvolymen till 16 551 (8 866) mkr under året. Samtidigt har avyttringar av projekt samt aktier och verksamheter givit en högre nivå på desinvesteringarna som uppgick till 17 123 (12 739) mkr. [REMOVED GRAPHICS] Koncernens investeringar i egenutvecklade projekt fortsätter att öka. Under perioden har bruttoinvesteringarna i projektutveckling uppgått till 7 665 (5 872) mkr. Omsättningshastigheten i projektutveckling ligger fortsatt på en hög nivå. Under året har projekt till ett värde om 8 167 (3 708) mkr sålts med ett försäljningsresultat om 2 457 (1 142) mkr. Företagsförvärv De företagsförvärv som genomförts under året motsvarar en investering om 6 010 mkr. Detta belopp är beräknat såsom förvärvspris reducerat med räntebärande nettokassa i de förvärvade bolagen. Under det fjärde kvartalet har förvärven av Kvaerner Construction (som namnändrat till Skanska Construction UK Ltd) i Storbritannien och Baugh Enterprises Inc. i USA genomförts. KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Koncernens kassaflöde för perioden var 874 (2 088) mkr. Likvida medel och räntebärande fordringar ökade med 2 344 mkr till 10 119 (7 775) mkr. Räntebärande skulder och avsättningar ökade med 5 407 mkr till 13 797 (8 390) mkr. Den räntebärande nettoskulden ökade sammantaget med 3 063 till 3 678 (615) mkr. Den synliga soliditeten uppgick till 24,5 (32,5) procent. Skuldsättningsgraden uppgick till 0,2 (0,0) ggr. [REMOVED GRAPHICS] Återköp av egna aktier Vid årets slut hade Skanska återköpt 7,3 miljoner egna aktier (6,4 procent av utestående aktier) för totalt 2 608 mkr. Det genomsnittliga priset på de återköpta aktierna om 356 kr är 13 procent lägre än stängningskursen den 20 februari om 411 kr. Vägt antal utestående aktier uppgick till 111,2 (113,9) miljoner för helåret. Den sista december uppgick antalet utestående aktier till 106,5 miljoner. SKANSKA-AKTIEN Skanska-aktiens börskurs var 390 kronor vid årets slut, vilket innebär en ökning med 23 procent sedan föregående årsskifte. Stockholmsbörsens generalindex minskade under samma period med 11 procent. Dow Jones Heavy Construction index, där de största noterade Europeiska bygg- och byggmaterialbolagen ingår, minskade med 6 procent under 2000. Under 2000 har Skanska-aktien som högst noterats i 425 kronor och som lägst i 274 kronor. Per den 20 februari hade Skanska-aktien ökat med 5 procent hittills under 2001, vilket kan jämföras med Stockholmsbörsens generalindex som minskat med 4 procent. PERSONAL Antalet anställda i koncernen var 63 368 (45 063) mätt som genomsnittligt antal anställda under 2000. Ökningen beror främst på genomförda företagsförvärv. Efter genomförda företagsförvärv uppgår antalet anställda på helårsbasis till cirka 85 000. KOMMENTARER PER AFFÄRSOMRÅDE Skanska USA För Skanska USA uppgick orderingången till 60 210 (50 716) mkr, vilket motsvarar en ökning om 19 procent. Den mest markanta ökningen återfinns inom väg- och anläggningsbyggande där ett stort antal större projekt erhållits under året. Orderstocken ökade med 39 procent till 93 597 (67 124) mkr. Nettoomsättningen fortsätter att öka och uppgick till 49 356 (35 437) mkr, en ökning med 39 procent. Rensat för valutaeffekter var ökningen 25 procent. Rörelseresultatet ökade med 18 procent till 1 004 (851) mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 2,0 (2,4) procent. I rörelseresultatet ingår 54 (50) mkr i realiserade projektutvecklingsvinster. Husbyggande står för en större andel av nettoomsättningen jämfört med förra året. Verksamheten inom husbyggande bedrivs framförallt med s.k. förhandlade kontrakt. Detta ger en lägre synlig rörelsemarginal, men uppvägs av en lägre risk jämfört med exempelvis ett fastpriskontrakt. Avkastningen på sysselsatt kapital är högre inom detta segment och uppgick till 44,4 (34,6) procent. Efter rapportperiodens utgång har affärsområdet erhållit ett antal större uppdrag. Som exempel kan nämnas byggandet av huvudkontor och forskningscenter för biomedicinbolaget Immunex värt cirka 4,7 miljarder kronor (500 MUSD) samt byggandet av sju kraftverk i New York City med ett ordervärde på 960 mkr (100 MUSD). Skanska Sverige Skanska Sverige uppvisar totalt sett en mycket god utveckling, framförallt inom husbyggande, d.v.s. kommersiella lokaler och bostäder. Även väg- och anläggningsbyggande har haft ett resultatmässigt bra år trots att aktiviteten inom detta segment, i enlighet med förväntningarna, visade en nedgång jämfört med 1999. Orderingången ökade med 28 procent till 30 054 (23 430) mkr. Orderstocken uppgick till 19 581 (13 553) mkr, en ökning med 44 procent. Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 24 630 (23 561) mkr. Rörelseresultatet ökade med 36 procent till 1 002 (737) mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 4,1 (3,1) procent. Realiserade projektutvecklingsvinster uppgick till 240 (196) mkr. Bakom den goda utvecklingen står ett aktivt arbete att stärka Skanskas marknadsposition inom storstads- och universitetsområden. En allt högre andel av bygginvesteringarna koncentreras till dessa regioner. Av den totala svenska byggvolymen utgör Storstockholm cirka 30 procent. Efter rapportperiodens utgång har affärsområde Sverige exempelvis påbörjat omvandlingen av parkeringshuset Elefanten till 150 bostäder samt kontor i centrala Stockholm. Uppdraget sker inom ramen för egen projektutveckling och är värt cirka 450 mkr. Skanska Europa Kärnverksamhet Affärsområde Europas kärnverksamhet, byggrelaterade tjänster och projektutveckling, har präglats av konsolidering av förvärvade verksamheter. Exbud i Polen ingår från den första maj. Det tjeckiska bolaget IPS och det norska bolaget Selmer ingår från den första juli och Kvaerner Construction (namnändrat till Skanska Construction UK Ltd) ingår från första november. Orderingången ökade med 91 procent till 31 648 (16 544) mkr. Ökningen var 14 procent för jämförbara enheter. Orderstocken uppgick till 47 291 (12 412) mkr, en ökning med 281 procent. Nettoomsättningen ökade med 112 procent till 30 184 (14 241) mkr. Rensat för valutaeffekter uppgick ökningen till 118 procent. Rörelseresultatet uppgick till 400 (355) mkr, varav 256 (187) mkr utgjordes av realiserade projektutvecklingsvinster. Den danska byggverksamheten har, som tidigare beskrivits, givit ett negativt resultatbidrag för året, medan den finska verksamheten kännetecknas av fortsatt stark utveckling med såväl en god tillväxt i nettoomsättningen som en förbättrad rörelsemarginal. Skanska Construction UK Ltd erhöll efter rapportperiodens utgång bland annat uppdraget att bygga ett kontor i London åt det schweiziska återförsäkringsbolaget Swiss Re värt cirka 1,8 miljarder kronor (130 M GBP). Icke kärnverksamhet Försäljningen av komponentbolagen har i huvudsak avslutats. I Skanskas bokslut för 2000 ingår dessa enheter med ett rörelseresultatet om 422 (319) mkr vari resultat av försäljning av aktierna i komponentbolagen ingår med 337 mkr. Skanska Projektutveckling och Fastigheter Skanska Projektutveckling och Fastigheter bedriver 25 projekt, varav 18 i Sverige. Det bokförda värdet väntas uppgå till 5,9 miljarder kronor vid färdigställandet. Vid periodens slut var det bokförda värdet av dessa projekt cirka 2,9 miljarder kronor. Projekt i Stockholm utgör 62 procent av den förväntade investeringsvolymen. De pågående projekten omfattar en uthyrningsbar yta om 365 000 kvadratmeter. Vid periodens slut hade avtal om uthyrning i förhand tecknats avseende 59 procent mätt i yta. För en stor del av resterande ytor pågår för närvarande förhandling om uthyrning. Vid full uthyrning beräknas direktavkastningen för de pågående projekten uppgå till knappt 11,5 procent. Med hänsyn tagen till gällande direktavkastningskrav på respektive fastighetsmarknad, indikerar detta betydande övervärden i pågående projekt. Under året har fastigheter motsvarande 4,0 miljarder kronor sålts med ett resultat om 1,9 miljarder, det vill säga att vinsten uppgår till cirka 100 procent av bokfört värde. För de nyutvecklade projekt som sålts under året motsvarar försäljningsresultatet cirka 40 procent av gjord investering. Målsättningen är att nyutvecklade projekt ska generera en utvecklingsvinst om minst 25 procent. Vid årets slut värderades förvaltningsfastigheterna såväl internt som externt. Det bedömda marknadsvärdet på förvaltningsfastigheterna uppgick till 12,4 (13,2) miljarder kronor vid årsskiftet, vilket motsvarar ett övervärde om 6,1 (6,3) miljarder kronor. För jämförbara enheter innebär detta en ökning av marknadsvärdet inklusive delägda fastigheter om cirka 10 procent. Exploateringsfastigheterna, med ett bokfört värde om 1,4 miljarder kronor, utgörs av kommersiella byggrätter omfattande 645 000 kvadratmeter. För perioden uppvisar affärsområde Projektutveckling och Fastigheter ett rörelseresultat om 2 386 (1 390) mkr, där resultat från fastighetsförsäljningar ingår med 1 876 (803) mkr. Målsättningen är att omsättningshastigheten i fastighetsrörelsen ska ligga på en fortsatt hög nivå. Skanska Services Skanska Services bildades under mars månad år 2000 efter förvärv av Ericssons Real Estate and Services (REM). Affärsområdet ansvarar för koncernens facilities management samt servicebolagen Skanska Teknik och Skanska IT Solutions. Skanska Services redovisar en nettoomsättning om 1 867 mkr och ett rörelseresultat om 82 mkr vilket ger en rörelsemarginal på 4,4 procent. Målsättningen är att rörelsemarginalen skall överstiga 5 procent över tiden. Avkastningen på sysselsatt kapital avseende 2000 uppgick till 33,9 procent. Affärsområdet har under det fjärde kvartalet erhållit ytterligare uppdrag av Ericsson i Storbritannien samt utökat ägandet i REM Serco, ansvarigt för driften av Ericssons anläggningar i Göteborg, till 100 procent. Efter rapportperiodens utgång har Skanska Services skrivit en avsiktsförklaring (Letter of Intent) med Ericsson om att ta över driften avseende ytterligare nio anläggningar i Sverige. HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG Ny ledningsorganisation för koncernen För att skapa bättre möjligheter för en fortsatt lönsamhetsfokuserad tillväxt samt att förstärka och tydliggöra kundfokuseringen, har en ny ledningsorganisation för koncernen sjösatts. Huvuddragen i förändringen är att skapa en plattare, mer decentraliserad, organisation baserad på de olika affärsenheterna som därmed snabbare kan reagera på marknadstrender och kundbehov. Koncernledningen skall utgöras av en mindre grupp som kan stödja befintlig tillväxt i nuvarande enheter samt utveckla och förstärka koncernens position inom nya segment och marknader. Den nya organisationen kommer att träda i kraft den första mars 2001. Rapportering kommer att ske i enlighet med den tidigare affärsområdesstrukturen för det första kvartalet. UTDELNINGSFÖRSLAG Styrelsen förslår en utdelning om 13,50 (12,00 + 4,00) kronor per aktie för verksamhetsåret 2000. Utdelningsförslaget skall ses mot bakgrund av Skanskas utdelningspolitik där den ordinarie utdelningen ska motsvara 35- 45 procent av koncernens, av styrelsen, bedömda uthålliga vinst efter skatt. Totalt ger detta ett utdelningsbelopp om 1 438 mkr med utgångspunkt från nuvarande antal utestående aktier (106,5 m). Datum för avstämning föreslås vara onsdagen den andra maj år 2001. FÖRSLAG AVSEENDE ÅTERKÖPTA AKTIER Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman att de återköpta aktierna dras in mot aktiekapitalet. Hittills har 6,4 procent av återstående aktier köpts in. Återköpsprogrammet återupptas efter publiceringen av denna rapport, varför förslaget kommer att avse antalet återköpta aktier vid tiden för kallelse till ordinarie bolagsstämma. Kallelse beräknas ske omkring den 26 mars 2001. FÖRSLAG TILL ÅTERKÖP AV AKTIER Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman bemyndigande för styrelsen att besluta om ett nytt återköpsprogram. Detta nya återköpsprogram förelås omfatta högst 10 procent av antalet utestående aktier efter indragning av aktierna i tidigare beslutat och genomfört återköpsprogram som för närvarande uppgår till 7,3 miljoner aktier. Syftet med återköpet är att ge möjlighet att ytterligare justera bolagets kapitalstruktur. FÖRSLAG TILL SPLIT (AKTIEUPPDELNING) Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman en split (aktieuppdelning) där 4 nya aktier erhålls för varje gammal aktie (4:1). ÅRSREDOVISNING 2000 Årsredovisningen för verksamhetsåret 2000 kommer att distribueras i slutet på mars och kommer från denna tidpunkt finnas tillgänglig på Skanskas koncernkontor i Stockholm och på Skanskas hemsida (www.skanska.se). BOLAGSSTÄMMAN Ordinarie bolagsstämma i Skanska AB hålles i Eriksbergshallen, Göteborg den 26 april 2001 klockan 15.00. I nomineringskommittén ingår Bo Rydin, ordförande i Skanska AB och AB Industrivärden, Anders Ek, chef för Robur kapitalförvaltning, Per Ludvigsson, verkställande direktör i Inter IKEA Investment AB, Thomas Halvorsen, verkställande direktör i fjärde AP-fonden samt Bo Damberg, bankdirektör och ordförande i Handelsbankens personalstiftelse. UTSIKTER FÖR ÅR 2001 Orderingången har varit mycket god på de flesta huvudmarknader under inledningen av året, och orderläget har därmed stärkts ytterligare. Mot bakgrund av detta samt givet den potential som finns i under år 2000 förvärvade verksamheter, bedöms utvecklingen i koncernen vara positiv även under 2001. Stockholm, den 21 februari 2001 STYRELSEN Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Koncernens rapport för det första kvartalet år 2001 publiceras den 26 april. [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00880/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00880/bit0001.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar