Skanskas niomånadersrapport januari till september, 2002

Report this content

SKANSKAS NIOMÅNADERSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER, 2002 Förbättrat resultat och ökat kassaflöde Rörelseresultatet i Skanska-koncernen ökade under årets nio första månader till 1 926 (685) Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 1,8 (0,6) procent. Under perioden juli till september ökade rörelseresultatet till 876 (-763) Mkr och rörelsemarginalen uppgick till 2,5 (neg) procent. Resultatet efter finansnetto ökade under niomånadersperioden till 1 062 (-132) Mkr för koncernen. I detta ingår resultat av fastighetsförsäljningar om 45 (1 414) Mkr. Under det tredje kvartalet steg resultatet efter finansnetto till 670 (-1 208) Mkr. Häri ingår resultat av fastighetsförsäljningar om 1 (92) Mkr. Rörelseresultatet steg under det tredje kvartalet med 34 procent i den amerikanska verksamheten. Samtidigt förbättrades rörelseresultatet i Skandinavien och Europa. Den negativa utvecklingen på aktiemarknaderna under det tredje kvartalet föranledde pensionsavsättningar om -43 (-137) Mkr, som belastade finansnettot. Totalt har koncernen därmed avsatt -377 (-137) Mkr under året. Kassaflödet från rörelsen ökade väsentligt under det tredje kvartalet till 1 124 (312) Mkr. För årets nio första månader uppgick kassaflödet till -105 (1 042) Mkr. Orderstocken ökade till 145,5 miljarder kronor jämfört med 143,4 miljarder kronor för det andra kvartalet. Minskningen jämfört med förra året främst beror främst på de amerikanska affärsenheterna verksamma inom husbyggnad. [REMOVED GRAPHICS] Orderingången i den amerikanska verksamheten uppgick under det tredje kvartalet till 14,5 (15,2) miljarder kronor. Orderingången i USA fortsätter således att öka kvartalsvis jämfört med årets tidigare kvartal. För hela niomånadersperioden uppgick orderingången i USA till 41,4 (53,9) miljarder kronor. Kommentarer från Skanskas vd och koncernchef: -Resultatet förbättrades i samtliga affärsenheter under det tredje kvartalet med undantag för vår sydamerikanska enhet Sade Skanska. Resultatet i Sade är fortfarande positivt, men den kraftiga nedvärderingen av den argentinska peson och inflationsjusteringar, alltså inte problem i verksamheten, gav negativa omräkningseffekter som påverkar jämförelsen med förra året. Den amerikanska verksamheten ökade resultatet med 34 procent, främst drivet av en ökad andel infrastrukturbyggande och att vi avslutade ett antal väldigt framgångsrika projekt under det tredje kvartalet. -Det kommersiella byggandet, avseende kontors- och industrilokaler, minskar överlag i världen. Vår bedömning är att denna utveckling inte kommer att förändras under de närmast kommande kvartalen, varför vår nettoomsättning väntas minska totalt sett, säger Skanskas vd och koncernchef Stuart Graham. -Mot den bakgrunden är det positivt att vi nu ser att orderingången i den amerikanska verksamheten fortsätter att öka jämfört med årets tidigare kvartal. -Förvärvet av Kalifornien-baserade Yeager som slutfördes i september gör Skanska till en av få amerikanska infrastrukturbyggare med nationell täckning. Detta är av stor betydelse för oss eftersom den amerikanska infrastrukturmarknaden erbjuder intressanta möjligheter under kommande år. Även på de nordiska marknaderna väntas tillväxten inom infrastruktur öka nästa år, medan den största potentialen på lite längre sikt finns i Tjeckien och i Polen, säger Stuart Graham. -Under det tredje kvartalet genomförde vi inga större fastighetsförsäljningar. Efter rapportperiodens utgång har vi tecknat ett villkorat avtal om försäljning av projektet Grävlingen i Stockholm till en köpeskilling om 2,3 miljarder kronor och med en vinst om 1,1 miljarder kronor. Detta visar att vår projektutvecklingsverksamhet skapar mervärde även under svårare ekonomiska förutsättningar, avslutar Stuart Graham. (Se separat press release för mer information). Skanska AB Stockholm den 30 oktober 2002 För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Biörck, vVD, ekonomi- och finansdirektör Skanska AB, 08-753 88 00 Peter Wallin, direktör Investor Relations Skanska AB, 08-753 88 86 Peter Gimbe, presschef Skanska AB, 08-753 88 38, 070-543 88 38 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se Stockholm den 30 oktober 2002 Inbjudan till telefonkonferens Med anledning av att Skanska onsdagen den 30 oktober rapporterar resultat för januari-september 2002, vill vi inbjuda media och analytiker till en telefonkonferens onsdagen den 30 oktober kl 12.30 Skanska´s VD och koncernchef Stuart Graham och finansdirektör Hans Biörck presenterar rapporten och besvarar frågor. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +44 20 8240 8243, senast fem minuter innan konferensen börjar. Under fem arbetsdagar efter konferensen går det bra att lyssna till en inspelning på telefonnummer +44 20 8288 4459, kod 578452. Rapporten publiceras vid 11-tiden och finns tillgänglig för telefonkonferensen på www.skanska.se Inbjudan till presskonferens Skanska´s VD och koncernchef Stuart Graham presenterar kortfattat resultatet för det tredje kvartalet och arbetet den närmaste tiden för Skanska onsdagen den 30 oktober kl 14.00, Restaurangen på Klarabergsviadukten 63, Stockholm Svar om deltagande önskas senast tisdagen den 29 oktober kl 12.00 och lämnas till marie.karlsson@skanska.se eller tel 08-753 8666. Välkommen! Peter Wallin Skanska AB Direktör, Investor Relations SKANSKAS NIOMÅNADERSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER, 2002 [REMOVED GRAPHICS] Juli till september Rörelseresultatet i byggrelaterade tjänster ökade till 847 (-451) Mkr och rörelsemarginalen uppgick till 2,4 (neg) procent Samtliga affärsenheter inom byggrelaterade tjänster, med undantag för Sade Skanska, förbättrade rörelseresultatet jämfört med samma period förra året Rörelseresultat i den amerikanska verksamheten ökade med 34 procent Den negativa utvecklingen på aktiemarknaderna under det tredje kvartalet föranledde pensionsavsättningar om -43 (-137) Mkr som belastade finansnettot Kassaflödet från rörelsen förbättrades väsentligt Ökad orderingång i Skandinavien och Europa jämfört med samma period förra året, medan orderingången i segmentet "övriga marknader" minskade betydligt vilket innebar en negativ utveckling för koncernen sammantaget Orderingången i den amerikanska verksamheten uppgick till 14,5 (15,2) miljarder kronor. Orderingången fortsatte att öka jämfört med årets tidigare kvartal. På koncernbasis uppgick orderingången 33,7 (37,3) miljarder kronor. Jämfört med det andra kvartalet i år minskade orderingången med 14 procent. Mot bakgrund av den sjunkande investeringsvolymen inom kommersiellt byggande på de flesta av våra huvudmarknader, väntas koncernens nettoomsättning minska totalt sett Under det tredje kvartalet genomfördes inga större fastighetsförsäljningar. Efter rapportperiodens utgång tecknades ett villkorat kontrakt avseende försäljning av kvarteret Grävlingen till en köpeskilling om 2 326 Mkr och en vinst om cirka 1 150 Mkr ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00390/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00390/wkr0003.doc Press release http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00390/wkr0004.pdf Hela rapporten