Skanskas preliminära bokslutsrapport för helåret 2000

SKANSKAS PRELIMINÄRA BOKSLUTSRAPPORT FÖR HELÅRET 2000 Stark utveckling i kärnverksamheten * Orderingången ökade med 31 procent * Orderstocken ökade med 72 procent till 160,7 mdr * Nettoomsättningen ökade med 37 procent till 108,0 mdr * Rörelseresultatet i kärnverksamheten ökade med 65 procent till 4,4 mdr * Rörelseresultatet uppgick till 7,2 mdr Resultatposten jämförelsestörande poster, som ingår i rörelseresultatet, var lägre än föregående år och uppgick till 2,4 (3,3) mdr. * Resultat efter finansnetto uppgick till 8,5 mdr * Resultatet per aktie ökade 43 procent till 53,60 kronor Claes Björk, Skanskas verkställande direktör och koncernchef, kommenterar den preliminära bokslutsrapporten: "Vi hade en god utveckling i vår kärnverksamhet under förra året. En stark orderingång, framförallt från USA och Sverige, samt tillskott från förvärvade verksamheter gör att vi ser positivt på utvecklingen för år 2001." Stockholm den 25 januari 2001 Skanska AB För frågor kontakta: Anders Nyrén, vVD och finansdirektör, +46 (0)8 - 753 88 00 Peter Wallin, Chef för Investor Relations, +46 (0)8 - 753 88 86 SKANSKAS PRELIMINÄRA BOKSLUTSRAPPORT FÖR HELÅRET 2000 Skanska-koncernen, 2000 Miljarder kronor 2000 1999 Förändrin g Nettoomsättning 108,0 79,1 37% Rörelseresultat i 4,4 2,7 65% kärnverksamheten Rörelseresultat 7,2 6,9 4% Resultat efter finansnetto 8,5 6,9 24% Marginal i byggrörelsen 2,3% 2,7% Vinst per aktie, kronor* 53,60 37,60 43% Avkastning på sysselsatt kapital, exkl. 18,2% 17,3% jämförelsestörande poster Orderingång 127,0 97,3 31% Orderstock 160,7 93,7 72% *Genomsnittligt antal utestående aktier år 2000 uppgick till 111,2 (113,9) miljoner. FJÄRDE KVARTALET I KORTHET Skanska har under det fjärde kvartalet fortsatt att växa och stärka sin position på utvalda huvudmarknader. Kvaerner Construction (som ändrat namn till Skanska Construction Ltd) i Storbritannien och Baugh Enterprises i USA ingår i Skanska från och med november 2000. Under det fjärde kvartalet har, som ett steg i koncernens renodling, ytterligare aktieinnehav avyttrats. Aktierna i JM och Norrporten såldes med en sammantagen reavinst om 1 mdr. Aktieinnehavet i det brittiska byggbolaget Costain Group PLC såldes som en följd av förvärvet av Kvaerner Construction. Orange Sverige AB tilldelades en av de fyra UMTS-licenserna för utbyggnad av tredje generationens mobilnät i Sverige. Skanskas ägarandel i Orange Sverige uppgår till 10 procent. ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK Koncernens orderingång för helåret 2000 uppgick till 127,0 (97,3) mdr, vilket innebär en ökning med 31 procent. Ökningstakten i kärnverksamheten - byggrelaterade tjänster och projektutveckling - var 37 procent. Vid årets slut uppgick orderstocken till 160,7 (93,7) mdr, vilket innebär en ökning med 72 procent. Orderstocken motsvarar 1,5 års produktion. Rensat för förvärvade och sålda verksamheter samt valutaeffekter uppgick ökningen i orderingång och orderstock till 6 procent respektive 9 procent. Tillväxtfaktorer - Förändring helåret 2000 jämfört helåret 1999 Orderingå Orderstoc Nettoomsät ng k tning Organisk 6% 9% 16% tillväxt Förvärv 19% 52% 15% Valutaeffekter 6% 11% 6% Total 31% 72% 37% NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Nettoomsättningen ökade med 37 procent till 108,0 (79,1) mdr. För jämförbara enheter och rensat för valutaeffekter var ökningen 16 procent. Resultatet i kärnverksamheten ökade med 65 procent till 4,4 (2,7) mdr. Bakom den goda resultatutvecklingen står en positiv utveckling på de flesta huvudmarknader. Rensat för resultatet av fastighetsförsäljningar ökade resultatet med 27 procent i kärnverksamheten. Helåret 2000 i sammandrag, miljarder kronor Affärsområd Orderingån Orderstock Nettoomsättn Rörelseresul e g ing tat 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 USA 60,2 50,7 93,6 67,1 49,4 35,4 1,0 0,9 Sverige 30,1 23,4 19,6 13,6 24,6 23,6 1,0 0,7 Europa, kärnverksam 31,6 16,6 47,3 12,4 30,2 14,2 0,4 0,4 het PDRE* 1,4 1,3 2,4 1,4 Services 2,0 - 0,2 - 1,9 - 0,1 - Övrigt och eliminering -2,5 -2,1 -0,5 -0,7 ar Kärnverksam 123, 90,7 160, 93,1 105,0 72,4 4,4 2,7 het 9 7 Ej 3,1 6,6 0,0 0,6 3,0 6,7 0,1 0,3 kärnverksam het Jämförelses törande poster och 2,7 3,9 andelar i intressebol agens resultat Koncernen 127, 97,3 160, 93,7 108,0 79,1 7,2 6,9 0 7 *Projektutveckling och Fastigheter Rörelseresultatet, inklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 7,2 (6,9) mdr. Under det fjärde kvartalet redovisas realisationsvinster av aktier om cirka 1 mdr samt den kvarvarande andelen av SPP:s överskott om 0,4 mdr som jämförelsestörande poster. Totalt uppgick jämförelsestörande poster till 2,4 (3,3) mdr. Resultat efter finansnetto uppgick till 8,5 (6,9) mdr. Nettoresultatet uppgick till 6,0 (4,3) mdr. Vinst per aktie ökade med 43 procent till 53,60 (37,60) kronor. INVESTERINGAR OCH DESINVESTERINGAR Koncernens nettodesinvesteringar uppgick till 0,6 (3,9) mdr. Företagsförvärv och investeringar i pågående projektutveckling gav en ökning av investeringsvolymen till 16,5 (8,9) mdr under året. Samtidigt har avyttringar av projekt samt aktier och verksamheter givit en högre nivå på desinvesteringarna som uppgick till 17,1 (12,8) mdr. [REMOVED GRAPHICS] KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Koncernens kassaflöde för året var 0,9 (2,1) mdr. Likvida medel och räntebärande fordringar ökade med 2,3 mdr till 10,1 (7,8) mdr. Räntebärande skulder ökade med 5,4 mdr till 13,8 (8,4) mdr. Sammantaget ger detta en ökning med 3,1 mdr till 3,7 (0,6) mdr i den räntebärande nettoskulden. Den synliga soliditeten uppgick till 24,5 (32,5) procent. Skuldsättningsgraden uppgick till 0,2 (0,0) gånger. [REMOVED GRAPHICS] Återköp av egna aktier Vid årets slut hade Skanska återköpt 7,3 miljoner aktier (6,4% av antalet utestående aktier) för totalt 2,6 mdr. Det genomsnittliga priset på de återköpta aktierna om 356 kr är 10 procent lägre än stängningskursen den 24 januari om 396 kronor. Vägt antal utestående aktier uppgick till 111,2 (113,9) miljoner för helåret 2000. Den sista december uppgick antalet utestående aktier till 106,5 miljoner. VIKTIGA DATUM Koncernens bokslutskommuniké publiceras den 21 februari. Årsredovisningen för år 2000 beräknas utkomma i början på april. Bolagsstämman kommer att hållas den 26 april i Göteborg. Stockholm, den 25 januari 2001 Claes Björk Verkställande direktör och koncernchef Denna preliminära rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/25/20010125BIT00940/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/25/20010125BIT00940/bit0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar