Central framgångsfaktor i fokus 2018

Skaraborgs Sjukhus har planen klar för att möta de stora utmaningarna under 2018. En central framgångsfaktor är kompetensförsörjningen, därför är den särskilt prioriterad.

Skaraborgs sjukhus (SkaS) detaljbudget utgår från regionfullmäktiges budget för 2018 och vårdöverenskommelse 2018 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden. SkaS uppdrag preciseras i vårdöverenskommelsen, där det övergripande uppdraget är att ge akut och planerad vård till invånare i Västra Götaland samt bedriva utbildning. I SkaS verksamhetsplan 2018 ingår flera av regionfullmäktiges fastställda fokusområden samt ett fortsatt arbete med personcentrerad vård, produktions- och kapacitetsplanering och processutveckling.

Fyra strategiska områden

För att åstadkomma en effektiv vård som tillvaratar sjukhusets kapacitet på ett så optimalt sätt som möjligt och till en kostnad som är så låg som möjligt fokuserar SkaS på åtgärder inom fyra strategiskt viktiga områden: produktions- och kapacitetsplanering, effektiva vårdformer och effektiv vårdstruktur, utveckla patientsäkerheten och minska antalet vårdskador samt kompetensförsörjning för att rekrytera och behålla personal.

Särskilt prioriterad

–Frågan om kompetensförsörjningen är särskilt prioriterad. Den är av central betydelse ur flera perspektiv; för en fortsatt trygg och patientsäker vård, för en hög och jämn kvalitet i verksamhetens processer, för att kunna möta patientens behov av vård och uppnå en god tillgänglighet samt för att skapa en god arbetsmiljö, säger Ulla-Britt Hagström, sjukhusstyrelsens ordförande.

I SkaS plan för att förbättra bemanningsläget ingår riktade åtgärder inom flera olika områden. SkaS medverkan i arbetet för att Västra Götalandsregionen ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare ingår som en viktig del. I verksamhetsplanen på sjukhusövergripande nivå har 24 indikatorer valts ut för månadsvis uppföljning i sjukhusledning och styrelse.

Bygga ut den nära vården

Under nästa verksamhetsår kommer ett fortsatt fokus även finnas på det regiongemensamma arbetet för vårdens omställning. Omställningen sker genom att bygga ut den nära vården, koncentrera vård för högre kvalitet och tillgänglighet, utveckla digitala vårdformer och tjänster och att sätta fokus på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Ekonomisk obalans

Den ekonomiska ramen enligt vårdöverenskommelsen och övriga intäkter bedöms ge en tillkommande ekonomisk obalans på cirka 70 miljoner kronor för 2018 och täcker därmed inte sjukhusets totala resursbehov. I obalansen ingår flera kostnadsslag där beräknad kostnadsökning sammantaget bedöms ge en kostnadsnivå som överstiger erhållna intäkter. En fortsatt stor utmaning för 2018 och kommande år är att genomföra nödvändiga förändringar för en ekonomi i balans samtidigt som uppdragen i enlighet med regionfullmäktiges mål och vårdöverenskommelse ska uppnås.

Nu utvecklas arbetet med vårdplatser

Att få en vårdplatsstruktur som klarar en genomsnittlig beläggning på 90 procent är ett långsiktigt arbete, då vårdplatsbrist är resultat av många samverkande faktorer. Skaraborgs Sjukhus arbetar hela tiden för att på bästa sätt kunna ta emot sina patienter. Nu intensifierar och utvecklar man arbetet med vårdplatser genom extra koncentration på tre områden: kompetensförsörjning och kompetensutveckling, tidigare beslutade åtgärder och vad som redan genomförts samt påverkan på vårdplatsbehov kopplat till det regionala omställningsarbetet. Just omställningsarbetet av hälso- och sjukvården inom Västra Götalandsregionen kan ha en avgörande betydelse, eftersom, till exempel, närsjukvårdskoncept på sikt förväntas kunna leda till ett minskat behov av inneliggande vård.

Kontakt: Ulla-Britt Hagström (L), ordförande styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 0705-553943 

Johan Ask (S), vice ordförande, 0733-440986

Jörgen Thorn, sjukhusdirektör, Skaraborgs Sjukhus, 070-938 36 38.

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Om oss

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Prenumerera

Dokument & länkar