Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 14 december 2017

Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde

Tid: Klockan 09.00-12.00

Inledande formalia  

 •    Mötets öppnande
 •    Upprop
 •    Val av justerare
 •    Justeringsdatum
 •    Eventuella beslut om närvarorätt
 •    Eventuella beslut om yttranderätt
 •    Anmälan om jäv
 •    Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

Beslutsärenden  

1. Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2017-00716

 •  Föredragande: Åsa Ranbro Jansson, ekonomichef

2. Vårdplatsutredning 2017 - komplettering

Diarienummer SKAS 2017-00263

 •  Föredragande: Eva Sundström, ställföreträdande sjukhusdirektör 

Anmälningsärenden

1. Regionfullmäktiges beslut § 18 21 november 2017 om

kompletteringsbudget 2018 mm

Diarienummer SKAS 2017-00764

2. §183 Beslut om införande av vårdepisodersättning inom

höft/knäproteskirurgi obesitaskirurgi och ryggkirurgi

Diarienummer SKAS 2017-00765

3. Regionfullmäktiges beslut - Föreskrifter och riktlinjer för arkiv- och

informationshantering

Diarienummer SKAS 2017-00766

4. Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde Policy för attest

och utanordning

Diarienummer SKAS 2017-00770

5. Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde - Yttrande över

motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om att ansluta sig till 100million

lives

Diarienummer SKAS 2017-00771

6. Regionfullmäktiges beslut -delårsrapport augusti 2017

Diarienummer SKAS 2017-00773

7. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Tilläggsöverenskommelse

om brutet tak 2017:3 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och

styrelsen Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2017-00789

8. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Statsbidrag till unga vuxna

för vård och stöd vid missbruk och beroende

Diarienummer SKAS 2017-00790

Information

A. Omställningsarbete Skaraborgs Sjukhus

 • Jörgen Thorn, sjukhusdirektör

B. Sjukhusdirektörens information

 • Jörgen Thorn

C. Information från presidiet

 • Ulla-Britt Hagström (L), ordförande, Johan Ask (S), vice ordförande

Kontakt: Jan Nyman, kommunikationsenheten, Skaraborgs Sjukhus, 0702-544162 

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Om oss

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.