Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 19 juni 2019

Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde

Tid: Kl. 12:30 - 16:00

Inledande formalia

 • Mötets öppnande

 • Val av justerare

 • Eventuella beslut om närvarorätt

 • Eventuella beslut om yttranderätt

 • Anmälan om jäv

 • Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

Beslutsärenden

1. Kompletterande åtgärder för en verksamhet och ekonomi i balans

Diarienummer SKAS 2019-00105

 • Föredragande: Åsa Ranbro Jansson, ekonomichef

2. Förändring av vårdplatser SkaS Falköping

Diarienummer SKAS 2019-00262

 • Föredragande: Martin Takac, biträdande sjukhusdirektör

3. Skaraborgs Sjukhus genomförandeplan för omställningsarbetet 2019 - 2020

Diarienummer SKAS 2019-00105

 • Föredragande: Jane Johansson, biträdande sjukhusdirektör

4. Handlingsplan förbättrad tillgänglighet till besök och behandling

Diarienummer SKAS 2019-00332

 • Föredragande: Martin Takac

5. Förändrad verksamhet Skaraborgs Sjukhus (SkaS) Mariestad

Diarienummer SKAS 2019-00154

 • Förddragande: Jane Johansson

6. Remissyttrande Samordning och ledning av den prehospitala verksamheten

Diarienummer SKAS 2019-00197

 • Föredragande: Petter Hjalmarson, jurist

7. Remissyttrande Samordning av medicinsk diagnostik i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2019-00228

 • Föredragande: Petter Hjalmarson

8. Remissyttrande Fördelning av arbetsuppgifter mellan vård- och servicepersonal

Diarienummer SKAS 2019-00255

 • Föredragande: Petter Hjalmarson

9. Revidering av tidplan för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 2019

Diarienummer SKAS 2019-00001

 • Föredragande: Pär Johnson, ordförande

Delegeringsärenden

1. Anmälan av delegeringsbeslut 19 juni 2019

Diarienummer SKAS 2019-00055

Anmälningsärenden

2. Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om Ny sjukresebok fr o m 1 juni 2019

Diarienummer SKAS 2019-00295

3. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Återrapportering av införandet av sprututbytesverksamhet och dess kostnader

Diarienummer SKAS 2019-00303

4. Arvodesberedningens beslut om Rutiner för granskning och attest av elektroniska reseräkningar för förtroendevalda

Diarienummer SKAS 2019-00309

5. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Vidgade kriterier för introduktionsfinansiering

Diarienummer SKAS 2019-00311

6. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Förlängning av avtal med Diaverum Sweden AB

Diarienummer SKAS 2019-00312

7. Regionstyrelsens beslut om Revidering av policy för styrning

Diarienummer SKAS 2019-00313

8. Regionstyrelsens beslut om Åtgärder för att tillgodose behovet av neonatalvård

Diarienummer SKAS 2019-00314

9. Regionstyrelsens beslut om Patientsäkerhetsberättelse 2018

Diarienummer SKAS 2019-00330

10. Regionstyrelsens beslut om Måltal och tidplaner för etablering av mobila team

Diarienummer SKAS 2019-00331

Information

A. Ekonomi, kvalitet- och patientsäkerhet

B. Sommarplanering 2019

C. Vårdöverenskommelse 2020 - information om processen

D. Sjukhusdirektörens information

E. Information från presidiet

Kontakt: Jan Nyman, kommunikationsenheten, Skaraborgs Sjukhus, 0702-544162 

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Om oss

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.