Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 21 mars

Länk till sammanträdets handlingar: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion/Meetings/Details/1470054 Klicka sedan på ärenderubrikerna för att komma till handlingarna som hör till respektive ärende.

Plats: Skaraborgs Sjukhus Falköping

Tid: Kl. 13:00 - 16:00

Inledande formalia  

 •  Mötets öppnande
 •  Upprop
 •  Val av justerare
 •  Justeringsdatum
 •  Eventuella beslut om närvarorätt
 •  Eventuella beslut om yttranderätt
 •  Anmälan om jäv
 •  Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

Beslutsärenden  

1. Inför genomförande av om- och tillbyggnad Skaraborgs Sjukhus etapp 2 och 3 inkl PCB- sanering och tillbyggnad akut- psykiatriblocket

Diarienummer SKAS 2018-00153

 •  Eva Sundström, ställföreträdande sjukhusdirektör, Åsa Ranbro Jansson, ekonomichef  

2.Uppföljning vårdöverenskommelse 2017

Diarienummer SKAS 2017-00565

 •  Eva Sundström  

3. Ortopedtekniska tjänster vid Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2018-00262

 •  Eva Sundström  

4. Utveckling av miljöarbetet 2018

Diarienummer SKAS 2017-00223

 •  Eva Sundström  

5. Säkerhetsplan Skaraborgs Sjukhus 2017-2020

Diarienummer SKAS 2017-00220

 •  Eva Sundström  

6. Remiss - motion om prehospital psykiatrisk resurs genom införande av psykiatriambulans

Diarienummer SKAS 2017-00694

 •  Eva Sundström 

7. Remiss - motion om ultraviolett ljus i sjukhusmiljöer

Diarienummer SKAS 2017-00787

 •  Marga Brisman, chefläkare

8. Remiss - förslag till medarbetarpolicy

Diarienummer SKAS 2017-00808

 •  Marie Rodert, HR-chef

9. Remiss - förslag till kommunikations- och påverkanspolicy för Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2017-00816

 •  Petter Hjalmarsson, jurist

Delegeringsärenden  

1.Beslut om utlämnande av uppgift ur allmän handling

Diarienummer SKAS 2018-00313

Anmälningsärenden  

2.Regiondirektörens beslut om Västra Götalandsregionens regiongemensamma styrande dokument

Diarienummer SKAS 2018-00149

3.Regionfullmäktiges beslut gällande Motion om att få fler att vilja jobba heltid

Diarienummer SKAS 2018-00230

4.Personalutskottets beslut om Förstärkt yrkesintroduktion för nyanställda undersköterskor, skötare och barnsköterskor 2018

Diarienummer SKAS 2018-00192

5.Protokollsutdrag § 35 från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträde den 8 februari 2018 Bifallen motion om regiongemensam finansiering av ECMO-behandlingar

Diarienummer SKAS 2018-00244

6.Expedierat Protokollsutdrag § 27 från HSS den 8 februari 2018 - Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020

Diarienummer SKAS 2018-00245

7. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Tilläggsöverenskommelse 2018:4 mellan östra hälso-och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus om bedömningsbilar inom prehospital

Diarienummer SKAS 2017-00565

8. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Tilläggsöverenskommelse 2018:3 med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus om ersättning för vårdepisoder inom obesitas-, rygg samt höft- och knäprote Diarienummer SKAS 2017-00565 Föredragningslista från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2018-03-21

9.Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Tilläggsöverenskommelse 2018:2 med Skaraborgs Sjukhus om kompletteringsbudget

Diarienummer SKAS 2017-00565

10. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Tilläggsöverenskommelse 2018:1 med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus om produktion utöver fastställda taknivåer (brutet tak) Diarienummer SKAS 2017-00565

11.Regionfullmäktiges beslut om Förslag till överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid inoch utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Diarienummer SKAS 2018-00277

12. Regionstyrelsens beslut om Riktlinje för ersättning vid samråd

Diarienummer SKAS 2018-00273

13. Regionstyrelsens beslut om Policy och riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar

Diarienummer SKAS 2018-00305

14. Regionstyrelsens beslut om Yttrande över motion av Eva Olofsson (V) m fl om kortare arbetstid i vården

Diarienummer SKAS 2018-00306

15. Protokollsutdrag från psykiatriberedningens sammanträde den 8 december 2017 - Översyn av kostnader för psykiatrisk vård inom respektive sjukhusområde

Diarienummer SKAS 2017-00802

16. Personalutskottets beslut om Förslag till budget för insatser för nyanlända med legitimationsyrken 2018

Diarienummer SKAS 2018-00193

Information  

A. Högprioriterade frågor och ekonomi i balans

Jörgen Thorn, sjukhusdirektör

B. Omställningsarbete SkaS

Jane Johansson, biträdande sjukhusdirektör

C. Ekonomichefens information

Åsa Ranbro Jansson  

D. Sjukhusdirektörens information

Jörgen Thorn  

E. Information från presidiet

Ulla-Britt Hagström, styrelseordförande, Johan Ask, vice ordförande

Kontakt: Jan Nyman, kommunikationsenheten, Skaraborgs Sjukhus, 0702-544162 

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Om oss

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Prenumerera

Dokument & länkar