Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 26 april 2019

 

Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde

Tid: Kl. 10:00 – 16:00

 

Inledande formalia

·         Mötets öppnande

·         Upprop

·         Val av justerare

·         Justeringsdatum

·         Eventuella beslut om närvarorätt

·         Eventuella beslut om yttranderätt

·         Anmälan om jäv

·         Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

 

Beslutsärenden

1. Skaraborgs Sjukhus anpassning av den barn- och ungdomspsykiatriska öppenvården i enlighet med regional utvecklingsplan

Diarienummer SKAS 2019-00152

·         Föredragande: Jane Johansson, biträdande sjukhusdirektör

 

2. Förändrad verksamhet Skaraborgs Sjukhus (SkaS) Mariestad

Diarienummer SKAS 2019-00154

·         Föredragande: Jane Johansson

 

3. Måluppföljning 2019-03 Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2019-00191

·         Föredragande: Åsa Ranbro Jansson, ekonomichef

 

4. Ansökan om investeringsmedel område kirurgi

Diarienummer SKAS 2019-00207

·         Föredragande: Åsa Ranbro Jansson

 

5. Uppdragsutbildning för specialistsjuksköterskor inom intensivvård och fortsatt uppdragsutbildning för specialistsjuksköterskor inom anestesi och operationssjukvård

Diarienummer SKAS 2019-00208

·         Föredragande: Jane Johansson

 

Delegeringsärenden

1. Anmälan av delegeringsbeslut 26 april 2019

Diarienummer SKAS 2019-00055

 

Anmälningsärenden

2. Omställningen av hälso- och sjukvården lägesrapport mars 2019

Diarienummer SKAS 2018-00664

 

3. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Uppföljning av tilläggsöverenskommelse 2018:3 mellan Östra hälso- och

sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus om ersättning för vårdepisoder inom obesitas-, rygg- samt höft- och knäproteskirurgi

Diarienummer SKAS 2018-00757

 

4. Angående ambulans till Hjo

Diarienummer SKAS 2018-00915

 

5. Kammarrättens dom mål nr 97-19

Diarienummer SKAS 2018-00959

 

6. Hur blir det med den specialiserade barn- och ungdomspsykiatriska vården i Skaraborg?

Diarienummer SKAS 2019-00156

 

7. Regionstyrelsens beslut om Instruktion till regiondirektör och förvaltningschef 2019-2022

Diarienummer SKAS 2019-00163

 

8. Revisorskollegiets beslut om Fastställande av årsrapporter och följebrev, Årsrapport Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 2018

Diarienummer SKAS 2019-00165

 

9. Regionstyrelsens beslut om Yttrande över remiss av betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter (SOU

2018:77)

Diarienummer SKAS 2019-00170

 

10. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Ordnat införande etapp 1 2019

Diarienummer SKAS 2019-00201

 

11. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Svar på begäran från styrelsen för Skaraborgs Sjukhus om regional ersättning för kostnader för ögonläkemedlet Cystadrops

Diarienummer SKAS 2019-00202

 

12. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Regionuppdrag - Vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Diarienummer SKAS 2019-00203

 

13. Personalutskottets beslut om Stärkt regiongemensam styrning av ST-tjänster

Diarienummer SKAS 2019-00226

 

Information

A. Fortsatt arbete med återremiss mottagningsblocket

·         Föredragande: Eva Sundström, förvaltningskontoret

 

B. Vårdplatser SkaS Falköping

Föredragande: Jörgen Thorn, sjukhusdirektör

 

C. Säkerhetsinformation

·         Föredragande: Lena Brodén, säkerhetschef

 

D. Sommarplanering 2019

·         Föredragande: Jane Johansson, Martin Takac, biträdande sjukhusdirektör

E. Jourlinjer på SkaS, analys och handlingsplan

·         Föredragande: Jörgen Thorn

 

F. Handlingsplan omställning

·         Föredragande: Jane Johansson

 

G. Traumamottagande sjukhus

·         Föredragande: Martin Takac

 

H. Ekonomi, kvalitet och patientsäkerhet

·         Föredragande: Åsa Ranbro Jansson, Susanne Gustavsson, kvalitetschef, Annette Trenge Jarlshammar, chefläkare

 

I. Sjukhusdirektörens information

·         Föredragande: Jörgen Thorn

 

J. Information från presidiet

·         Föredragande: Pär Johnson, ordförande, Susanne Larsson, vice ordförande

Jan Nyman
kommunikatör
jan.x.nyman@vgregion.se

0702 544162

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Om oss

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.