Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus den 30 augusti 2019

Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde

Tid: Kl. 10:00 - 16:00

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum
 • Eventuella beslut om närvarorätt
 • Eventuella beslut om yttranderätt
 • Anmälan om jäv
 • Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

Beslutsärenden

 1. Återkallelse av genomförandebeslut för mottagningsblocket, huvudetapp 2, inklusive PCB-sanering etapp 3
  Diarienummer SKAS 2018-00153
  Eva Sundström
   
 2. Samordning och organisation av vårdplatser inom äldrepsykiatrin Skaraborgs Sjukhus
  Diarienummer SKAS 2019-00386
  Jane Johansson

Delegeringsärenden

 1. Anmälan av delegeringsbeslut 30 aug 2019
  Diarienummer SKAS 2019-00055

Anmälningsärenden

 1. Regionfullmäktiges beslut om Koncernens uppföljningsrapport mars 2019, Västra Götalandsregionen
  Diarienummer SKAS 2019-00335
   
 2. Regionfullmäktiges beslut om Avgiftsfritt läkarintyg till Arbetsförmedlingen för de som har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning
  Diarienummer SKAS 2019-00336
   
 3. Östra patientnämndens beslut om Patientnämndernas rapport - Kvinnors upplevelser av vården vid kvinnorelaterade sjukdomar och tillstånd
  Diarienummer SKAS 2019-00340
   
 4. Regionfullmäktiges beslut om Budget 2020 för Västra Götalandsregionen
  Diarienummer SKAS 2019-00346
   
 5. Ägarutskottets beslut om Information om arbetet med ökad användning av kostnadseffektiva läkemedel
  Diarienummer SKAS 2019-00353
   
 6. Delegeringsprotokoll från Västra Götalandsregionen Ordförandebeslut
  Diarienummer SKAS 2019-00356
   
 7. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och
   
 8. kunskapsunderlag etapp 2 2019
  Diarienummer SKAS 2019-00359
   
 9. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Statsbidrag för stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa
  Diarienummer SKAS 2019-00360
   
 10. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Regionbidrag till unga vuxna för vård och stöd vid missbruk och beroende
  Diarienummer SKAS 2019-00361
   
 11. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Uppföljning av vårdplatsutredning med åtgärdsplan för Skaraborgs Sjukhus
  Diarienummer SKAS 2019-00362
   
 12. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Förändringar av utbudspunkter på Skaraborgs Sjukhus i Mariestad
  Diarienummer SKAS 2019-00363
   
 13. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2020
  Diarienummer SKAS 2019-00364
   
 14. Personalutskottets beslut om Svar på yrkande från Socialdemokraterna – Västra Götalandsregionen förbinder sig att följa den avsiktsförklaring som Sveriges Kommuner och Landsting och Kommunal tagit angående vårdbiträden
  Diarienummer SKAS 2019-00365
   
 15. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Information om Prognosrapport läkemedel
  Diarienummer SKAS 2019-00366
   
 16. Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 juni 2019 - § 171 Koncernens uppföljningsrapport maj 2019 Västra Götalandsregionen
  Diarienummer SKAS 2019-00370
   
 17. Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 juni 2019 - § 172 Priser 2020 för diagnosrelaterade grupper (DRG) -ersatt vård och sluten psykiatrisk vård vid regionens sjukhus
  Diarienummer SKAS 2019-00371
   
 18. Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 juni 2019 - Budgetprocess i Västra Götaland
  Diarienummer SKAS 2019-00372
   
 19. Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 juni 2019 - Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2020
  Diarienummer SKAS 2019-00373
   
 20. Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 juni 2019 - Lägesrapport - Omställningen av hälso- och sjukvården
  Diarienummer SKAS 2019-00374
   
 21. Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 juni 2019 - Riktlinje för användande av e-post i Västra Götalandsregionen
  Diarienummer SKAS 2019-00375
   
 22. Expediering av RS 2018-03535 Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde 10-11 juni 2019 -Reglementen för nämnder och styrelser 2019-2022
  Diarienummer SKAS 2019-00378

Information

 1. Sommaren 2019
  Jane Johansson, Martin Takac
   
 2. Information om omställningsarbetet
  Jane Johansson
   
 3. Åtgärder för ekonomi i balans
  Jörgen Thorn, Åsa Ranbro Jansson
   
 4. Vårdöverenskommelse 2020
  Åsa Ranbro Jansson
   
 5. Detaljbudget 2020
  Åsa Ranbro Jansson
   
 6. Avstämning av åtgärdsplaner per verksamhetsområde
  Åsa Ranbro Jansson
   
 7. Internkontrollplan 2020
  Åsa Ranbro Jansson, Susanne Gustavsson
   
 8. Målbildsarbete – tillsammans för god vård och hälsa- ett hållbart Skaraborgs Sjukhus
  Jörgen Thorn, Susanne Gustavsson, Åsa Ranbro Jansson
   
 9. Målbildsarbete - Tillsammans för god vård och hälsa- ett hållbart Skaraborgs Sjukhus
   
 10. Kvalitet och patientsäkerhet
  Susanne Gustavsson, Annette Trenge Jarlshammar
   
 11. Information om vuxenpsykiatrin
  Rose-Marie Sandberg
   
 12. Sjukhusdirektörens information
  Jörgen Thorn
   
 13. Information från presidiet
  Pär Johnson, Susanne Larsson

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion/Meetings/Details/1770197

Kontakt: Michael Malmborg, kommunikationschef, Skaraborgs Sjukhus, 073-708 5 704

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Om oss

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Prenumerera

Dokument & länkar