Sammanträde med styrelsen för SkaraborgsSjukhus 26 oktober 2017

Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde

Tid: Kl. 13:00 - 16:00

Inledande formalia

  •  Mötets öppnande
  •  Upprop
  •  Val av justerare
  •  Justeringsdatum
  •  Eventuella beslut om närvarorätt
  •  Eventuella beslut om yttranderätt
  •  Anmälan om jäv
  •  Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

Beslutsärenden

1. Uppföljning Power Big Meet 2017

Diarienummer SKAS 2017-00337

2. Omfördelning av medel inom befintlig investeringsram 2017

Diarienummer SKAS 2017-00637

3. Remissyttrande - Motion om skärpt uppföljning av bisysslor

Diarienummer SKAS 2017-00387

4. Remissyttrande - Motion om att inrätta en akut för våldtagna i Västra

Götaland

Diarienummer SKAS 2017-00388

5. Vårdöverenskommelse 2018 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Diarienummer SKAS 2017-00565

6. Serviceöverenskommelse 2018-2019 mellan Skaraborgs Sjukhus och

servicenämnden

Diarienummer SKAS 2017-00658

7. Laboratoriemedicin på Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2017-00654

Delegeringsärenden

1. Tillämpningsbeslut - Klassificeringsstruktur för Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2016-00653

2. Disciplinpåföljd varning

Diarienummer SKAS 2017-00032

3. Anställningsbeslut Skaraborgs Sjukhus september 2017

Diarienummer SKAS 2017-00304

4. Förändringar i attestantförteckningen 2017-09-31

Diarienummer SKAS 2017-00195

Anmälningsärenden

1. Regionfullmäktiges beslut om Policy för styrning i Västra

Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2017-00118

2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Riktat statsbidrag inom hälsooch

sjukvård 2018: insatser inom förlossningsvården och primärvården för

att stärka kvinnors hälsa

Diarienummer SKAS 2017-00612

3. Hälso-och sjukvårdsstyrelsens beslut om Riktat statsbidrag till hälso- och

sjukvård 2018: Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

Diarienummer SKAS 2017-00613

4. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Riktat statsbidrag till hälso- och

sjukvård 2018: Standardiserade vårdförlopp i cancervården

Diarienummer SKAS 2017-00614

5. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Neonatalsjukvården i Västra

Götalandsregionen- transportorganisation för svårt sjuka nyfödda barn

Diarienummer SKAS 2017-00615

6. Uppräkning av grundarvode för regionråd per 1 november 2017 samt

riktlinjer stickprovskontroller

Diarienummer SKAS 2017-00648

7. Regionfullmäktiges beslut om Strategiska vägval för ett gott liv i ett

fossiloberoende Västra Götaland 2030

Diarienummer SKAS 2017-00650

8. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Ordnat införande av nya

läkemedel, metoder och kunskapsunderlag, etapp 2 2017

Diarienummer SKAS 2017-00659

9. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Regional förteckning över

kvalitetsregister

Diarienummer SKAS 2017-00664

10. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Regional förteckning över

kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård med regionala måltal

Diarienummer SKAS 2017-00665

11. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Riktat statsbidrag till hälso- och

sjukvården 2018: Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa -

länsgemensam handlingsplan

Diarienummer SKAS 2017-00666

12. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Riktlinjer för patientsäkerhet

och patientsäkerhetsplan 2018

Diarienummer SKAS 2017-00667

Information

A. Högprioriterade frågor och ekonomisk uppföljning

B. Rapporteringsrutiner i VGR

C. Information från presidiet

D. Sjukhusdirektörens information

Kontakt: Jan Nyman, kommunikationsenheten, Skaraborgs Sjukhus, 0702-544162 

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Om oss

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.