Stora utmaningar väntar Skaraborgs Sjukhus

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) står inför stora utmaningar kommande år:

  • Att säkra kompetensförsörjningen. 
  • Att genomföra nödvändiga förändringar för en ekonomi i balans samtidigt som uppdragen i enlighet med regionfullmäktiges mål och vårdöverenskommelse ska uppnås.

Arbetet för en förbättrad kompetensförsörjning är fortsatt av stor betydelse ur flera perspektiv. Bland annat för en fortsatt trygg och patientsäker vård, för en hög och jämn kvalitet i verksamhetens processer och för att uppnå en god tillgänglighet. Detta inte minst då verksamheten är inne i en generationsväxling med flera nyutbildade yngre anställda med nya kompetenser men som behöver växa in i uppdragen.

Stora merkostnader

Bemanningsarbetet påverkar också ekonomin, eftersom bristen på specialistkompetenser och övrig personal medför stora merkostnader för exempelvis introduktion och handledning, köp av tjänster från bemanningsföretag och köp av vård från externa vårdgivare.

I dagsläget bedöms inte den tilldelade ekonomiska ramen täcka nuvarande resursbehov. Bedömningen utgår ifrån prognoser om intäkts- och kostnadsutvecklingen under det kommande året, vilka påverkas av regionala beslut om ersättningsnivåer och genomförande av regionala beslut och riktlinjer.

Strukturelal förändringar

För 2019 bedöms den ekonomiska obalansen uppgå till cirka -250 miljoner kronor. 100 miljoner av dessa förbättrar balansen då de ger effekt under 2019 genom tidigare beslut i verksamheterna. För en hållbar ekonomi på längre sikt krävs beslut om strukturella förändringar för att säkra en effektiv och patientsäker vård.

Framtagen åtgärdsplan

En åtgärdsplan för att förbättra det ekonomiska läget finns framtagen. SkaS fokuserar på fyra strategiskt viktiga områden för en ekonomi och verksamhet i balans:

  • Effektiva vårdformer och effektiv vårdstruktur 
  • Kompetensförsörjning 
  • Produktions- och kapacitetsplanering 
  • Patientsäkerhet 

Kontakt: Ulla-Britt Hagström (L), ordförande styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 0705-553943 

Johan Ask (S), vice ordförande, 0733-440986

Jörgen Thorn, sjukhusdirektör, Skaraborgs Sjukhus, 070-938 36 38

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Om oss

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Prenumerera

Dokument & länkar