Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 15 april, 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 15 april, 2003 I enlighet med noteringsavtalet med OM Stockholmsbörsen, meddelar AB SKF genom detta pressmeddelande innehållet i kallelsen till ordinarie bolagsstämma den 15 april. Göteborg den 6 mars, 2003 Aktiebolaget SKF (publ.) Bilaga: Kallelse till bolagsstämma För ytterligare information, kontakta: Lars G Malmer, SKF Group Communication, tel: 031 337 1541, e-post: Lars.G.Malmer@skf.com Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, tel: 031 337 1000, fax 031 337 2832, www.skf.com Kallelse till bolagsstämma Aktieägarna i Aktiebolaget SKF kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 15 april 2003 kl 15.00 (obs tiden) på SKF Kristinedal, Byfogdegatan 4, Göteborg. Bolagsstämma För att äga rätt att deltaga i stämman skall aktieägare dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 4 april 2003, dels anmäla sig hos bolaget senast kl 12.00 onsdagen den 9 april 2003 under adress AB SKF, Group Legal, 415 50 Göteborg eller per fax 031 337 1691 eller per telefon 031 337 2900. Vid anmälan, som helst bör vara skriftlig, uppges namn, adress, telefon- och personnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt, skall fullmakten insändas i original före bolagsstämman. Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna deltaga i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, s k rösträttsregistrering, skall vara verkställd senast fredagen den 4 april 2003. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren. Förvaltare brukar debitera en avgift för denna åtgärd. Ärenden 1. Öppnande av stämman. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av justeringsmän. 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 8. Anförande av verkställande direktören. 9. Fråga om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 10. Beslut om disposition av bolagets vinst. 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören. 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 13. Fastställande av arvode åt styrelsen. 14. Fastställande av arvode åt revisorn. 15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 16. Ärende väckt av Sveriges Aktiesparares Riksförbund rörande nominering av styrelseledamöter. 17. Förslag av Sveriges Aktiesparares Riksförbund rörande beslut av bolagsstämman om att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté. Förslag under punkt 10 Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas för verksamhetsåret 2002 med 8 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås den 22 april, 2003. Om bolagsstämman beslutar enligt detta förslag, beräknas utdelning komma att utsändas från VPC den 25 april 2003. Förslag under punkterna 12, 13, 14 och 15 I fråga om antalet styrelseledamöter, styrelse- och revisionsarvode samt val av styrelse har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt och Skandia Liv, vilka aktieägare tillsammans representerar drygt 45% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget underrättat bolaget om att de föreslår - att styrelsen skall bestå av åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter; - att styrelsen intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits tillerkänns arvode enligt följande; a) ett fast arvode om 2 350 000 kronor, att enligt styrelsens beslut fördelas mellan styrelseledamöterna; b) ett rörligt arvode motsvarande värdet, beräknat enligt nedan, av för styrelsens ordförande 800 aktier i bolaget av serie B och för envar av övriga styrelseledamöter 300 aktier av serie B; samt c) ett arvode för kommittéarbete om 150 000 kronor, att enligt styrelsens beslut fördelas mellan de styrelseledamöter som ingår i en av styrelsen inrättad kommitté. En förutsättning för att arvode ska utgå till ledamot är dock att ledamoten dels är vald av bolagsstämman, dels inte är anställd i bolaget. Vid bestämmande av det rörliga arvodet skall värdet av en aktie av serie B bestämmas till den genomsnittliga senaste betalkursen enligt noteringarna på Stockholmsbörsen under de fem börsdagarna närmast efter publiceringen av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2003. - att revisorn ersätts för utfört arbete enligt räkning; och - att omval äger rum av ordinarie styrelseledamöterna Anders Scharp, Sören Gyll, Helmut Werner, Vito H Baumgartner, Ulla Litzén, Philip N Green och Clas Åke Hedström och att nyval äger rum av Tom Johnstone. Sune Carlsson har undanbett sig omval. Förslag under punkt 16 Sveriges Aktiesparares Riksförbund har aviserat ett förslag enligt vilket en nomineringskommitté skall utses av bolagsstämman och bestå av från bolaget fristående ledamöter vilka representerar bolagets ägare på bolagsstämman. En representant för de mindre aktieägarna föreslås ingå i kommittén. Ett antal större aktieägare, tillsammans representerande drygt 45% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har aviserat att de kommer att yrka avslag på ett sådant förslag och i stället kommer att föreslå bolagsstämman att besluta att nomineringsprocessen skall tillgå så, att de fyra största aktieägarna under årets fjärde kvartal utser var sin representant som under styrelseordförandens ledning tillsammans skall arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. I förslaget ingår att namnen på de fyra representanterna skall offentliggöras så snart de utsetts. Förslag under punkt 17 Sveriges Aktiesparares Riksförbund har föreslagit att bolagsstämman skall besluta om att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté för det fall detta önskemål inte redan är tillgodosett. Kommittén föreslås vara en beredande underkommitté till styrelsen. Göteborg i mars 2003 Aktiebolaget SKF (publ) Styrelsen Fabriksvisning I samband med bolagsstämman erbjudes fabriksvisning den 15, 16 och 17 april. Anmälan skall göras senast den 8 april till: Lars Berntsson, Besökscentrum, tel. 031 337 2059. Webbaserad årsredovisning SKFs webbaserade årsredovisning inkluderande hållbarhetsredovisning finns, från mitten av mars, under adressen: http://investors.skf.com/2002S/ ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/06/20030305BIT01190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/06/20030305BIT01190/wkr0002.pdf

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar