SKF - Niomånadersrapport 2002

Report this content

SKF - Niomånadersrapport 2002 Resultat före skatt steg med 28% under tredje kvartalet SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt på 877 Mkr (685) för tredje kvartalet 2002. Resultatet för de första nio månaderna 2002 var 2 563 Mkr (2 296). Resultat per aktie för tredje kvartalet uppgick till 5:11 kr (4:30) och för årets första nio månader till 15:33 kr (13:80). Den totala försäljningen, beräknat i lokala valutor, ökade med 6,5% under tredje kvartalet, jämfört med samma period föregående år. Försäljningen i Europa ökade något under tredje kvartalet. Försäljningen i Nordamerika ökade. I Asien fortsatte den goda tillväxten. Marknadsutsikter: Den samlade efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas fortsätta att öka i det fjärde kvartalet. Sammanfattning: ·Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2002 uppgick till 950 Mkr (816). ·Resultatet för årets nio första månader var 2 901 Mkr (2 703). ·Rörelsemarginalen för SKF-koncernen uppgick för tredje kvartalet 2002 till 9,5% (8,0) och för årets första nio månader till 9,1% (8,4). ·Kassaflödet efter investeringar före finansiering var för tredje kvartalet 1 368 Mkr (1 092) och för årets första nio månader 2 085 Mkr (2 838). ·Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 10 047 Mkr (10 228) och under årets första nio månader till 31 765 Mkr (32 282). ·Försäljningsminskningen på 1,8% under tredje kvartalet kan hänföras till: struktur 2,0%, volym 3,3%, pris/mix 1,2% och valutaeffekt -8,3%. ·För årets första nio månader kan minskningen på 1,6% hänföras till: struktur 1,8%, volym -1,5%, pris/mix 1,3% och valutaeffekt -3,2%. ·Tredje kvartalets nettoresultat uppgick till 582 Mkr (489). Motsvarande resultat för årets första nio månader var 1 747 Mkr (1 571). Koncernens finansnetto för tredje kvartalet var -73 Mkr (-131) och -338 (-407) för årets första nio månader. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 360 Mkr (365) under tredje kvartalet och till 971 Mkr (1 041) under de första nio månaderna 2002. Vid utgången av september månad uppgick koncernens varulager till 20,6% (22,5) av årsförsäljningen. Soliditeten var 41,9% (39,4). Avkastningen på sysselsatt kapital var 16,0% (15,3) under 12-månadersperioden fram till och med 30 september. Avkastningen på eget kapital uppgick till 14,8% (14,5). Registrerat antal anställda var 39 796 (38 466). Växelkurserna hade en liten negativ effekt på SKFs resultat före skatt under tredje kvartalet 2002, jämfört med motsvarande period 2001. Divisionerna Divisionernas resultat är baserat på SKFs operativa rapportering. Industrial Division Divisionens operativa resultat för tredje kvartalet 2002 uppgick till 360 Mkr (364), vilket gav en operativ marginal på 9,7% (9,7) på den totala försäljningen (försäljning och leveranser till externa och interna kunder). Det operativa resultatet för de första nio månaderna 2002 var 1 166 Mkr (1 206), vilket gav en operativ marginal på 10,0% (10,2) på den totala försäljningen, inklusive interna leveranser. Den externa försäljningen under tredje kvartalet 2002 uppgick till 2 339 Mkr (2 355), en minskning med 0,7%. Den externa försäljningen under de första nio månaderna 2002 var 7 345 Mkr (7 511), en minskning med 2,2%. Den totala försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 3 708 Mkr (3 761) och under årets första nio månader till 11 698 Mkr (11 856). Försäljningen i Europa och Asien var i stort oförändrad under det tredje kvartalet, jämfört med samma period föregående år. Försäljningen i Nordamerika låg något högre än föregående år. Automotive Division Divisionens operativa resultat för tredje kvartalet 2002 uppgick till 110 Mkr (65), vilket gav en operativ marginal på 3,1% (1,8) på den totala försäljningen, inklusive interna leveranser. Det operativa resultatet för de första nio månaderna 2002 uppgick till 430 Mkr (324), vilket gav en operativ marginal på 3,8% (2,9) på den totala försäljningen, inklusive interna leveranser. Den externa försäljningen under tredje kvartalet 2002 uppgick till 3 194 Mkr (3 161), en ökning med 1,0%. Den externa försäljningen under de första nio månaderna 2002 var 10 255 Mkr (10 111), en ökning med 1,4%. Den totala försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 3 553 Mkr (3 540) och under årets första nio månader till 11 363 Mkr (11 324). Försäljningen av lager och tätningsprodukter till personbilar och lätta lastbilar i Europa låg högre, jämfört med tredje kvartalet föregående år. Försäljningen i Nordamerika var väsentligt högre jämfört med samma period föregående år. Försäljningen till tunga lastbilar i Europa höll sig på samma nivå under tredje kvartalet som under motsvarande period föregående år. Försäljningen till tunga lastbilar i Nordamerika var högre, jämfört med samma period föregående år. SKFs verksamhet inom fordonseftermarknaden rapporterade väsentligt högre försäljningssiffror under tredje kvartalet, jämfört med samma period föregående år. Electrical Division Divisionens operativa resultat för tredje kvartalet 2002 uppgick till 97 Mkr (56), vilket gav en operativ marginal på 6,2% (3,4) på den totala försäljningen, inklusive interna leveranser. Det operativa resultatet för de första nio månaderna 2002 var 284 Mkr (251), vilket gav en operativ marginal på 5,7% (4,8) på den totala försäljningen, inklusive interna leveranser. Den externa försäljningen under tredje kvartalet 2002 uppgick till 459 Mkr (458). Den externa försäljningen under de första nio månaderna 2002 var 1 454 Mkr (1 490), en minskning med 2,4%. Den totala försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 1 568 Mkr (1 634) och under årets första nio månader till 5 012 Mkr (5 257). Försäljningen låg högre under tredje kvartalet, jämfört med samma period föregående år. Förbättringen kommer huvudsakligen från fortsatt stark försäljning till marknaden för motorcyklar i Asien. Efter omfattande tekniska tester i Japan inleddes under kvartalet försäljning i Indonesien av karbonitrerade lager för vevaxlar till en ledande japansk motorcykeltillverkare. Service Division Divisionens operativa resultat för tredje kvartalet 2002 uppgick till 357 Mkr (344), vilket gav en operativ marginal på 10,0% (9,3) på den totala försäljningen, inklusive interna leveranser. Det operativa resultatet för de första nio månaderna 2002 var 994 Mkr (914), vilket gav en operativ marginal på 9,1% (8,1) på den totala försäljningen, inklusive interna leveranser. Den externa försäljningen under tredje kvartalet 2002 uppgick till 3 219 Mkr (3 333), en minskning med 3,4%. Den externa försäljningen under de första nio månaderna 2002 var 9 857 Mkr (10 121), en minskning med 2,6%. Den totala försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 3 582 Mkr (3 706) och under årets nio första månader till 10 979 Mkr (11 298). Försäljningen i Europa var oförändrad, jämfört med tredje kvartalet föregående år. Försäljningen i Nordamerika låg under föregående års nivå, medan försäljningen i Asien fortsatte att öka och låg högre, jämfört med samma period föregående år. SKFs holländska dotterbolag, Delta Consult BV, har skrivit ett långtidsavtal med RNLAF, det kungliga nederländska flygvapnet, om stöd till underhållsarbeten på helikoptrar. Avtalet löper på fem år. Den första ordern på Windcon, ett kundanpassat system för tillståndsövervakning i vindturbiner, erhölls från ett ledande vindparkföretag i Tyskland. Ordern omfattar utrustning, installation och serviceavtal. Aero and Steel Division Divisionens operativa resultat för tredje kvartalet 2002 uppgick till 28 Mkr (39), vilket gav en operativ marginal på 2,0% (2,6) på den totala försäljningen, inklusive interna leveranser. Det operativa resultatet för de första nio månaderna 2002 var 147 Mkr (166), vilket gav en operativ marginal på 3,1% (3,3) på den totala försäljningen, inklusive interna leveranser. Den externa försäljningen under tredje kvartalet 2002 uppgick till 832 Mkr (912), en minskning med 8,8%. Den externa försäljningen under de första nio månaderna 2002 var 2 838 Mkr (3 006), en minskning med 5,6%. Den totala försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 1 404 Mkr (1 501) och under årets första nio månader till 4 766 Mkr (5 054). Försäljningen till flygindustrin fortsatte att minska under tredje kvartalet och var väsentligt svagare, jämfört med samma period föregående år. Ovako Steel, en del av Aero and Steel Division, rapporterade för tredje kvartalet ett operativt resultat på 1 Mkr (-30). Den totala försäljningen uppgick till 649 Mkr (630) under samma period. Det operativa resultatet för de första nio månaderna var 4 Mkr (-33) och den totala försäljningen 2 260 Mkr (2 312). Ovako rapporterade en fortsatt ökande efterfrågan från såväl SKF som externa kunder under det tredje kvartalet Tidigare bedömning av marknadsutsikterna Bedömning för andra kvartalet 2002: "Den förväntade återhämtningen i efterfrågan i år för koncernen, framskrider steg för steg i ett antal segment och regioner. Produktionstakten kommer att ökas för att tillgodose en förväntad högre efterfrågan". Overheadpresentation En overheadpresentation kommer att publiceras på SKFs hemsida på följande adress: http://investors.skf.com (välj Presentations). Göteborg den 15 oktober 2002 Aktiebolaget SKF (publ.) Sune Carlsson VD och koncernchef Bilagor: Koncernens resultat i sammandrag Koncernens balansräkning Koncernens finansieringsanalys Bokslutsuppgifter och statistiska data - helårs- och kvartalsvärden (koncernen och divisionerna) De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som använts är de som beskrivs i not 1 i årsredovisningen för 2001. Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisorer. SKFs resultat för helåret 2002 publiceras tisdagen den 28 januari 2003. Ytterligare upplysningar lämnas av: Lars G Malmer, Group Communication, tfn 031-3371541, 0705-371541, e- mail: lars.g.malmer@skf.com Marita Björk, Investor Relations, tfn 031-3371994, 0705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, tfn 031-3371000, fax 031-3372832, www.skf.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00480/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00480/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar