SKF Bokslutskommunike 2000

SKF - Bokslutskommuniké 2000 SKF-koncernens rörelsemarginal för år 2000 uppgick till 9.2% (6.9) och för fjärde kvartalet till 9.0% (9.2). Exklusive engångsposter var marginalen 9.0% (5.8) för hela året och 9.0% (7.3) för fjärde kvartalet. Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster utvecklades bra under det gångna året i Europa, där SKF har hälften av sin försäljning. Efterfrågan minskade i Nordamerika, särskilt på fordonssidan. I Asien försvagades efterfrågan i ett antal länder efter en stark inledning av året. Marknadsutvecklingen under fjärde kvartalet bekräftade att efterfrågan försvagats. Produktionstakten minskades i flertalet av SKFs fabriker i slutet av förra året för att anpassa tillverkningen till en period med lägre efterfrågan. * SKF-koncernens resultatet före skatt ökade till 3 002 Mkr (1 769). Exklusive engångsposter var resultatet 2 902 Mkr (1 381). Resultatet före skatt för fjärde kvartalet var 761 Mkr (693), exklusive engångsposter 761 Mkr (518). * Rörelseresultatet för året uppgick till 3 674 Mkr (2 520). Motsvarande resultat för fjärde kvartalet var 941 Mkr (851). * Kassaflödet efter investeringar före finansiering uppgick till 2 880 Mkr (2 219). Kassaflödet under fjärde kvartalet var 1 088 Mkr (417). * Försäljningen under 2000 uppgick till 39 848 Mkr (36 693), en ökning med 8.6% jämfört med 1999. Försäljningen under fjärde kvartalet uppgick till 10 459 Mkr (9 300), en ökning med 12.5% jämfört med motsvarande period 1999. * Försäljningsökningen kan hänföras till: struktur -0.5%, volym +5.1%, pris/mix +1.6% och valutaeffekter +2.4%. En jämförelse av fjärde kvartalet 2000 och 1999 visar: struktur +0.4%, volym +2.4%, pris/mix +2.8% och valutaeffekter +6.9% * Årets resultat uppgick till 1 962 Mkr (1 111) och resultatet per aktie till 17:23 kr (9:76). Resultatet för fjärde kvartalet var 532 Mkr (416). * Styrelsen förslår en utdelning om 5:25 kr (4:00) per aktie för verksamhetsåret 2000. Koncernens finansnetto för 2000 var -672 Mkr (-751). De räntebärande lånen uppgick vid årets slut till 4 968 Mkr (5 976), medan pensionsskulderna uppgick till 6 746 Mkr (6 478). Vid årets slut uppgick koncernens finansiella tillgångar till 4 557 Mkr (2 894), varav kortfristiga finansiella tillgångar utgjorde 3 481 Mkr (1 976). Koncernens soliditet var vid årets slut 37.2% (33.8). Investeringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1 388 Mkr (1 230). Av koncernens samlade investeringar i materiella anläggningstillgångar, kan cirka 47 Mkr (98) hänföras till externa och interna miljöförbättrande åtgärder. Planenliga avskrivningar gjordes med 1 572 Mkr. Motsvarande siffra för 1999 var 1 725 Mkr. Kostnaderna för forskning och utveckling uppgick till 710 Mkr (756), vilket motsvarar 1.8% (2.1) av årsförsäljningen. Utvecklingskostnader för IT-lösningar och kundanpassning av produkter ingår ej. Antalet förstagångsansökningar om patent under året var 144. Motsvarande antal 1999 var 129. Medelantalet anställda var 39 557 (40 747) och registrerat antal anställda 40 401 (40 637). Vid utgången av december uppgick koncernens varulager till 23.2% (23.5) av årsförsäljningen. Avkastningen på sysselsatt kapital under tolvmånadersperioden fram till 31 december 2000 var 16.2% (11.2). Avkastningen på eget kapital var 16.0% (10.2). Under året fortsatte SKF att prioritera lönsamhet och fokusera verksamheten på produkter och tjänster med högre kundvärde. Förlustaffärer avvecklades och prishöjningar genomfördes. Försäljningen utvecklades bra för de flesta av SKFs produkter och tjänster under årets första hälft. I Europa gick försäljningen bra hela året, särskilt i Tyskland. Däremot minskade försäljningen i Nordamerika. I Asien förelåg klara skillnader mellan de större marknaderna. Medan SKFs försäljning ökade snabbt i Kina, minskade den i Indien. Försäljningen i Sydostasien var mycket högre än 1999, men försvagades under årets lopp. I Central- och Östeuropa utvecklades försäljningen positivt och SKF stärkte sin ställning på denna marknad. Det gångna året skedde en stark återhämtning av försäljningen i Latinamerika, samtidigt som försäljningen ökade väsentligt i Afrika och Mellanöstern, i synnerhet under den sista hälften av året. Koncernen fortsatte att minska kapitalbindningen. Fastigheter till ett värde av 321 Mkr såldes. SKF avyttrade den europeiska tillverkningen av stålkulor samt koncernens bolag för tillverkning av verktygsmaskiner. Under året undersöktes möjligheterna att sälja ståldivisionen utan att detta ledde till avslut. Divisionen blir tills vidare kvar inom koncernen. SKFs beslut att starta en e-handelsplats, endorsia.com@, har givit koncernen en ledande position inom e-handeln i lagerbranschen. Vid utgången av 2000 hade e-handelsplatsen cirka 1 400 användare i 23 länder. Det nyligen annonserade samarbetsavtalet inom e-handel och logistik mellan SKF, Rockwell, Timken, INA och Sandvik syftar till att tillhandahålla utökade och mer effektiva tjänster för den industriella eftermarknaden. Divisionerna Divisionernas resultat är baserat på SKFs operativa rapportering. Industrial Division Externförsäljningen under 2000 uppgick till 8 605 Mkr (8 011), en ökning med 7.4%. Den totala försäljningen (försäljning till externa och interna kunder) uppgick till 14 496 Mkr (13 147). Divisionens operativa resultat var 1 588 Mkr (961), med en rörelsemarginal på 11.0% (7.3). Det operativa resultatet var bra under året, främst beroende på högt kapacitetsutnyttjande, bättre priser och en ökad andel av produkter och lösningar med högre kundvärde. Försäljningen i Europa, divisionens största marknad, utvecklades starkt under andra halvåret. I Nordamerika började försäljningen försvagas under andra kvartalet och i Asien förblev den oförändrad under året. Försäljningen till lätt industri utvecklades starkare under 2000 än försäljningen till den tunga industrin. Ett antal företag förvärvades under året: - Electrac S.A., som tillverkar elektromekaniska ställdon - Revolve Magnetic Bearings Inc., som tillverkar magnetiska lagersystem - MTSR Ltd, ett serviceföretag för verktygsmaskiner - Roller Bearing Industries Inc., ett serviceföretag för järnvägslager. Automotive Division Externförsäljningen under 2000 uppgick till 8 882 Mkr (8 527), en ökning med 4.2%. Den totala försäljningen (försäljning till externa och interna kunder) uppgick till 9 883 Mkr (9 676). Divisionens operativa resultat var 376 Mkr (237), med en rörelsemarginal på 3.8% (2.4). Även om det operativa resultatet fortfarande ligger på en otillfredsställande nivå, ökade det med nästan 60% under 2000 jämfört med 1999. Detta beror på fokuseringen att minska kostnaderna och på satsningen på produkter med högre kundvärde. Försäljningen till segmentet personbilar och lätta lastbilar i Europa var stabil under hela året. Den nordamerikanska marknaden försvagades under det andra halvåret. Försäljningen i Brasilien utvecklades däremot positivt efter krisen 1999. Försäljningen i Indien var svag för både personbils- och lastbilssegmentet. Försäljningen till tunga lastbilar i Europa låg kvar på en hög nivå hela året, i motsats till Nordamerika, där försäljningen föll rejält från rekordnivån 1999. Fordonseftermarknaden i Europa försvagades under andra halvåret, vilket berodde på minskad efterfrågan och lagerneddragningar. Samma sak gällde fordonseftermarknaden i Nordamerika, som sköts av Seals Division. Under året bildade divisionen ett nytt affärsområde för Drive-by-Wire. Ett avtal skrevs med Brembo i Italien om gemensam utveckling av Brake-by-Wire- lösningar för bilindustrin. Electrical Division Externförsäljningen under 2000 uppgick till 1 575 Mkr (1 475), en ökning med 6.8%. Den totala försäljningen (försäljning till externa och interna kunder) uppgick till 6 169 Mkr (5 949). Divisionens operativa resultat var 460 Mkr (219), med en rörelsemarginal på 7.5% (3.7). Fördubblingen av det operativa resultatet berodde främst på divisionens ökade försäljningsvolym i Europa och USA, samt marknadsföringen av mer innovativa produkter, huvudsakligen i segmentet elverktyg. Försäljningen i Asien gick bra, framför allt i segmentet tvåhjulingar. Ansträngningarna att öka lönsamheten på samtliga marknader fortsatte och förlustaffärer avvecklades till förmån för kundanpassade lösningar. Ett flertal nya lösningar baserade på användning av sensorer i lagertillämpningar utvecklades och introducerades. Service Division Externförsäljningen under 2000 uppgick till 12 844 Mkr (11 380), en ökning med 12.9%. Den totala försäljningen (försäljning till externa och interna kunder) uppgick till 13 854 Mkr (12 173). Divisionens operativa resultat var 1 013 Mkr (848), med en rörelsemarginal på 7.3% (7.0). Hög försäljningsaktivitet, positiv prisutveckling och en effektiv logistikfunktion bidrog till resultatet. Under första halvåret utvecklades försäljningen positivt på de flesta marknader. Under andra halvåret försvagades försäljningen däremot. Försäljningen i Central- och Östeuropa fortsatte att växa starkt under året. Mellanöstern och Afrika återhämtade sig under andra halvåret 2000. Ett växande antal kontrakt inom området underhåll och tillståndsövervakning slöts under året, huvudsakligen med kunder inom processindustrin. Flera förvärv bidrog till att stärka SKFs ställning inom serviceområdet: - Development Engineering International Ltd. (DEI), ett serviceföretag inom underhåll, - Machine Support B.V., som är specialiserat på geometrisk precisionsinställning, - Diagnostic Instruments Ltd. (DI), tillverkare av mobila industridatorer. Seals Division Externförsäljningen under 2000 uppgick till 4 130 Mkr (3 750), en ökning med 10.1%. I lokala valutor låg försäljningen på samma nivå som 1999. Den totala försäljningen (försäljning till externa och interna kunder) uppgick till 4 728 Mkr (4 313). Divisionens operativa resultat var 127 Mkr (49), med en rörelsemarginal på 2.7% (1.1). Året inleddes med god efterfrågan, särskilt i Nordamerika. De omstruktureringsåtgärder som vidtogs under 1999 började ge resultat. Leveransservicen återställdes. Divisionens koncentration till den nordamerikanska fordonsmarknaden ledde till kraftigt minskad försäljning och lägre marginaler under andra halvåret. Steel Division Externförsäljningen under 2000 uppgick till 1 838 Mkr (1 572), en ökning med 16.9%. Den totala försäljningen (försäljning till externa och interna kunder) uppgick till 4 481 Mkr (4 057). Divisionens operativa resultat var 173 Mkr (54), med en rörelsemarginal på 3.9% (1.3). Marknaden, som vände uppåt i slutet av 1999, fick en fortsatt god utveckling och efterfrågan på stålprodukter var hög. Vid slutet av året skedde en utplaning i efterfrågan. Divisionens operativa resultat tredubblades under året. Tekniska problem och en ogynnsam kostnadsutveckling för den svenska verksamheten var huvudorsaker till resultatförsvagningen under andra halvåret. Strategin att utveckla en kundbas utanför SKF visade ett gott resultat. Aerospace SKFs verksamhet inom flygindustrin utvecklades gynnsamt under året. Verksamheten nådde en externförsäljning av nära 1 700 Mkr under år 2000 och sysselsatte 1 920 personer. Under året tecknades ett femårskontrakt med Aerospatiale-Matra Airbus på leveranser av lager till flygplansskrov och styrlänkar av metallkompositer. Det samlade värdet på kontraktet är 500 Mkr. Göteborg den 29 januari 2001 Aktiebolaget SKF (publ.) Sune Carlsson Verkställande direktör Bilagor: Koncernens resultat i sammandrag Koncernens balansräkning Koncernens finansieringsanalys Bokslutsuppgifter och statistiska data - helårs- och kvartalsvärden (koncernen och divisionerna) Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer. SKFs årsredovisning 2000 publiceras fredagen den 9 mars 2001 och kommer att finnas tillgänglig på företaget från detta datum. SKFs rapport för första kvartalet 2001 publiceras på bolagsstämmodagen tisdagen den 24 april 2001. Ytterligare upplysningar lämnas av: Lars G Malmer, Group Communication, tfn 0705-371541, e-mail: lars.g.malmer@skf.com Marita Björk, Investor Relations, tfn 0705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, tfn 031-3371000, fax 031-3372832, www.skf.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/29/20010129BIT00570/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/01/29/20010129BIT00570/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/01/29/20010129BIT00570/bit0003.fcm

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.