SKF Niomånadersrapport 2000

Report this content

SKF - Niomånadersrapport 2000 Fortsatt förbättrad rörelsemarginal Rörelsemarginalen för SKF-koncernen under de första nio månaderna 2000 uppgick till 9.3% (6.1). Under tredje kvartalet var rörelsemarginalen 9.4% (7.9). Exklusive engångsintäkter var rörelsemarginalen 9.0% (5.3) respektive 9.4% (6.3). Efterfrågan fortsatte att öka i Europa under tredje kvartalet 2000. I Nordamerika och Asien har efterfrågan försvagats. SKF-koncernens försäljning förväntas ligga på en fortsatt hög nivå också under årets sista kvartal. SKF har dock påbörjat förberedelser för en period med svagare efterfrågan. * SKF-koncernen fördubblade resultatet före skatt under årets nio första månader till 2 241 Mkr (1 076). Under tredje kvartalet var resultatet 732 Mkr (458). Exklusive engångsintäkter om 133 Mkr i tredje kvartalet 1999, motsvarar detta en ökning med 125%. * Rörelseresultatet under de första nio månaderna 2000 uppgick till 2 733 Mkr (1 669). Rörelseresultatet för tredje kvartalet var 891 Mkr (666). * Kassaflödet efter investeringar före finansiering uppgick till 1 792 Mkr (1 802). Kassaflödet under tredje kvartalet var 706 Mkr (971). * Försäljningen uppgick till 29 389 Mkr (27 393), en ökning med 7.3% jämfört med motsvarande period 1999. Försäljningen under tredje kvartalet var 9 495 Mkr (8 473), en ökning med 12.1%. * Av försäljningsökningen kan -0.6% hänföras till strukturförändringar, +5.6% till volym, +1.5% till pris/mix och +0.8% till valutaeffekter. * Periodens resultat uppgick till 1 430 Mkr (695) och resultatet per aktie efter skatt till 12:56 kr (6:10). Resultatet för tredje kvartalet blev 506 Mkr (320). * Under tredje kvartalet redovisade SKF engångsintäkter om 367 Mkr, som hänförde sig till en bonusutdelning på 250 Mkr från SPP samt till vinsten vid försäljningen av ett antal mindre fastigheter. Under tredje kvartalet gjordes en avsättning på 367 med avsikt att skriva ned tillgångar i Ståldivisionen. SKF-koncernens finansnetto för de första nio månaderna 2000 var -492 Mkr (-593). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 925 Mkr (877). Vid utgången av september månad uppgick koncernens varulager till 23.5% (23.7) av årsförsäljningen. SKF-koncernens soliditet var 35.6% (31.7). Avkastningen på sysselsatt kapital för 12-månadersperioden fram till 30 september var 15.8% (1.2). Avkastningen på eget kapital var 15.7% (-4.7). Medelantalet anställda var 39 519 (41 362) och registrerat antal anställda 40 512 (40 864). Divisionerna Divisionernas resultat baseras på SKFs operativa rapportering. Industrial Division. Extern försäljning under årets första nio månader uppgick till 6 350 Mkr (6 073), en ökning med 4.6%. Den totala försäljningen (försäljning och leveranser till externa och interna kunder) uppgick till 10 663 Mkr. Divisionens operativa resultat för niomånadersperioden var 1 200 Mkr, med en rörelsemarginal på 11.3%. Försäljningen i Europa fortsatte att öka under tredje kvartalet 2000. Efterfrågan försvagades dock i Nordamerika. Under tredje kvartalet introducerades ett nytt system för övervakning av boggin på järnvägsvagnar som utvecklats av SKF och det schweiziska företaget Sécheron. Systemet ökar tågens säkerhet, samtidigt som underhållskostnaderna minskar. Under kvartalet gjordes de första leveranserna av TBU-enheter (lagerboxar med koniska rullager) för malmvagnar, enligt ett avtal med sydafrikanska Transwerk, som tillverkar vagnarna för LKAB. Leveranserna ingår som en del i ett nytt kontrakt som, inklusive optioner, omfattar 668 malmvagnar. SKF förvärvade under kvartalet samtliga utestående aktier i Revolve Magnetic Bearings Inc. i Kanada. Företaget är ledande inom utveckling, tillämpning och produktion av magnetiska lagersystem på marknaden för roterande industriell utrustning. Automotive Division. Extern försäljning under årets första nio månader uppgick till 6 623 Mkr (6 373), en ökning med 3.9%. Den totala försäljningen blev 7 370 Mkr. Divisionens operativa resultat för niomånadersperioden uppgick till 311 Mkr, med en rörelsemarginal på 4.2%. I Europa började försäljningen till personbilsindustrin mattas av under tredje kvartalet. Försäljningen till lastbilsindustrin låg fortsatt på rekordhög nivå. Försäljningen till personbilsindustrin i Nordamerika var hög under första halvåret, men börjar nu minska. Försäljningen till lastbilsindustrin fortsatte att minska som resultat av svag efterfrågan på tunga lastbilar. Electrical Division. Extern försäljning under årets första nio månader uppgick till 1 179 Mkr (1 125), en ökning med 4.8%. Den totala försäljningen uppgick till 4 629 Mkr. Divisionens operativa resultat för niomånadersperioden blev 352 Mkr, med en rörelsemarginal på 7.6%. Försäljningen fortsatte att utvecklas positivt på de flesta marknader för segmentet tvåhjulingar. Särskilt stark var efterfrågan i Asien och Australien. Försäljningen till tillverkare av elektriska motorer och elektriska komponenter mattades av något under tredje kvartalet. Service Division. Extern försäljning under årets första nio månader uppgick till 9 377 Mkr (8 327), en ökning med 12.6%. Den totala försäljningen blev 10 068 Mkr. Divisionens operativa resultat för niomånadersperioden uppgick till 745 Mkr, med en rörelsemarginal på 7.4%. Försäljningen fortsatte att öka i Nordamerika under tredje kvartalet. Afrika och Mellanöstern, liksom Central- och Östeuropa visade också god utveckling på försäljningssidan. Försäljningen i Västeuropa började plana ut under tredje kvartalet. I Asien och Australien avtog efterfrågan. Under perioden introducerades ett trådlöst sensorsystem för övervakning av vibrationer i roterande utrustning i process- och tillverkningsindustri. Nya underhållskontrakt signerades. I Brasilien undertecknade Votorantim Group, en ledande industrikoncern inom papper, cement och metallurgi, två kontrakt som bland annat omfattade SKFs hårdvara och mjukvara för tillståndsövervakning genom datainsamling, övervakning och kontroll. Ett annat ledande brasiliansk företag, Companhia Vale do Rio Doce, beslöt att lägga ut det övervakningsbaserade underhållet vid en av företagets terminaler på entreprenad och SKF erhöll kontraktet. Värdet på de tre kontrakten ligger på nära 50 Mkr. Seals Division. Extern försäljning under årets första nio månader uppgick till 3 124 Mkr (2 837), en ökning med 10.1%. Den totala försäljningen blev 3 570 Mkr. Divisionens operativa resultat för niomånadersperioden uppgick till 128 Mkr, med en rörelsemarginal på 3.6%. Divisionens stora exponering mot såväl den nordamerikanska marknaden som fordonssegmentet i regionen påverkade divisionens resultat negativt under tredje kvartalet. Steel Division. Extern försäljning under årets nio första månader uppgick till 1 354 Mkr (1 179), en ökning med 14.8%. Den totala försäljningen blev 3 350 Mkr. Divisionens operativa resultat för niomånadersperioden uppgick till 151 Mkr, med en rörelsemarginal på 4.5%. Efterfrågan på stål och smidda produkter fortsatte att vara god även under tredje kvartalet. Ovako Steels stålproduktion reducerades väsentligt under tredje kvartalet, beroende på tekniska problem med elförsörjningen. Problemet är nu löst och stålproduktionen ligger för närvarande på rekordhöga nivåer. endorsia.com Marknadsplatsen för industrikomponenter, endorsia.com, är nu tillgänglig i 20 länder. Introduktionsprocessen accelererar och 353 distributörer har registrerat sig. Omkring 1 200 användare är anslutna. Göteborg den 19 oktober 2000 Aktiebolaget SKF (publ.) Sune Carlsson Verkställande direktör Bilagor: Koncernens resultat i sammandrag Koncernens balansräkning Koncernens finansieringsanalys Bokslutsuppgifter och statistiska data - helårs- och kvartalsvärden (koncernen och divisionerna) Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer. SKFs rapport för helåret 2000 publiceras måndagen den 29 januari 2001. Ytterligare upplysningar lämnas av: Lars G Malmer, Group Communication, tfn 0705-371541, e-mail: lars.g.malmer@skf.com Marita Björk, Investor Relations, tfn 0705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, tfn 031-3371000, fax 031-3372832, www.skf.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00300/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00300/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar