Aktieägarna i SkiStar AB (publ)

kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 15 december 2004 kl 16.00 på China Teatern, Berzelii Park, Stockholm. Kaffe serveras från kl 15.30. Rätt att deltaga i bolagsstämman Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall • dels vara införd i den av VPC AB (”VPC”), förda aktieboken fredagen den 3 december 2004, • dels anmäla sin avsikt att deltaga i bolagsstämman senast onsdagen den 8 december kl 12.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC senast fredagen den 3 december 2004. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering. Anmälan om deltagande i bolagsstämman Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till SkiStar AB, Aktieägarservice, 780 67 Sälen, via e-post: aktieagarservice@skistar.com, per telefax 0280-218 50, alternativt per telefon 0280-880 85. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet innehavda aktier med uppgift om aktiernas fördelning på olika aktieslag. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Varje aktieägare eller ombud får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Om biträden med-föres skall bolaget upplysas härom i anmälan. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av förslaget till dagordning 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Anförande av verkställande direktören 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören 12. Beslut om fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden 13. Val av styrelse 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier 10. Styrelsens förslag till beslut avseende disposition av bolagets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning lämnas med fem kronor (5:00) per aktie. Som avstämningsdag föreslås måndagen den 20 december 2004. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom VPCs försorg torsdagen den 23 december 2004. 12, 13. Val av styrelse och ersättningar till styrelse och revisorer Nomineringskommittén i SkiStar AB (publ), bestående av Erik Paulsson, Mats Qviberg, Mats Paulsson och Knekt Mats Olofsson, föreslår ordinarie bolagsstämma omval av ordinarie styrelseledamöterna Erik Paulsson, Mats Qviberg, Mats Paulsson, Olle Larsson, Per-Uno Sandberg, Eva-Karin Sjödin Dahl samt Mats Årjes. Ledamoten Per Erlandsson har på egen begäran avsagt sig omval. Nomineringskommittén föreslår vidare att styrelsens arvode förblir oförändrat 660 TSEK samt att revisorernas arvode erläggs utifrån löpande räkning. 14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att före nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av aktieslaget B, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare. Styrelsens förslag innebär vidare att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma avyttra bolagets egna aktier på Stockholmsbörsen eller i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt får avse högst så många aktier som förvärvats med stöd av bemyndigandet att förvärva egna aktier. Bemyndigandena syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapital-struktur och att, om så skulle anses lämpligt, möjliggöra förvärv. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier fordrar för dess giltighet att besluten biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. Återköp kan endast avse aktier av serie B. Handlingar inför bolagsstämman Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 14 ovan, kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna under minst två veckor före bolagsstämman hos bolaget på adress SkiStar AB, Sälfjällsgården, 780 67 Sälen. Kopior av handlingarna sänds även per post eller e-post till aktieägare som så begär och uppger sin post/ e-postadress. Sälen den 16 november 2004 Styrelsen

Om oss

SkiStar är ett av Europas största företag inom alpin skidåkning. I koncernen ingår alpindestinationerna Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige och Hemsedal i Norge.

Dokument & länkar