Kallelse till bolagsstämma

Report this content

Aktieägarna i SkiStar AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma lördagen den 14 december 2002 kl 11.00 i kongresshallen vid Sälens Högfjällshotell i Sälen. Kaffe serveras från kl 10.30. Rätt att deltaga i bolagsstämman Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall ¤ dels vara införd i den av VPC AB ("VPC"), förda aktieboken onsdagen den 4 december 2002, dels anmäla sin avsikt att deltaga i bolagsstämman senast tisdagen den 10 december 2002 kl 12.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC senast onsdagen den 4 december 2002. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering. Anmälan om deltagande i bolagsstämman Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till SkiStar AB, Aktieägarservice, 780 67 Sälen, eller per telefon 0280-880 85, telefax 0280-218 50, alternativt via e-post: aktieagarservice@skistar.com. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet innehavda aktier med uppgift om aktiernas fördelning på olika aktieslag. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Varje aktieägare eller ombud får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Om biträden med-föres skall bolaget upplysas härom i anmälan. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av förslaget till dagordning 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Anförande av verkställande direktören 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören 12. Beslut om fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden 13. Val av styrelse 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier Styrelsens förslag till beslut avseende disposition av bolagets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning lämnas med sex kronor (6:00) per aktie. Som avstämningsdag föreslås onsdagen den 18 december 2002. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom VPCs försorg måndagen den 23 de- cember 2002. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att före nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av aktieslaget B, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare. Styrelsens förslag innebär vidare att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma avyttra bolagets egna aktier på Stockholmsbörsen eller i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt får avse högst så många aktier som förvärvats med stöd av bemyndigandet att förvärva egna aktier. Bemyndigandena syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapital-struktur och att, om så skulle anses lämpligt, möjliggöra förvärv. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier fordrar för dess giltighet att besluten biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. Återköp kan endast avse aktier av serie B. Val av och ersättningar till styrelse Nomineringskommittén har föreslagit att ordinarie styrelseledamöter Erik Paulsson, Mats Paulsson, Mats Qviberg, Jonas Wahlström, Thorvald Sverdrup, Olle Larsson, Bo Forsén och Per Erlandsson omväljs samt att Per-Uno Sandberg nyväljs till nästa ordinarie bolagsstämma. Per-Uno Sandberg är bl a styrelseledamot i Johnson Pump AB Nomineringskommittén föreslår vidare att styrelsearvodena totalt ska uppgå till 660 TSEK. Handlingar inför bolagsstämman Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkten 14 ovan, kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna under minst två veckor före bolagsstämman hos bolaget på adress SkiStar AB, Sälfjällsgården, 780 67 Sälen. Kopior av handlingarna sänds även per post eller e-post till aktieägare som så begär och uppger sin post/ e-postadress. Sälen den 15 november 2002 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/15/20021115BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/15/20021115BIT00080/wkr0002.pdf

Dokument & länkar