Kallelse till extra bolagsstämma

[REMOVED GRAPHICS]Aktieägarna i SkiStar AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 maj 2003 kl 10.00 i konferensrum Berättaren, Salénhuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Kaffe serveras från kl 09.30. Rätt att deltaga i bolagsstämman Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska * dels vara införd i den av VPC AB ("VPC"), förda aktieboken fredagen den 2 maj 2003, * dels anmäla sin avsikt att deltaga i bolagsstämman senast torsdagen den 8 maj 2003 kl 12.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC senast fredagen den 2 maj 2003. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering. Anmälan om deltagande i bolagsstämman Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske skriftligen till SkiStar AB, Aktieägarservice, 780 67 Sälen, eller per telefon 0280-880 85, telefax 0280-218 50, alternativt via e-post: aktieagarservice@skistar.com. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefon-nummer samt antalet innehavda aktier med uppgift om aktiernas fördelning på olika aktieslag. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Varje aktieägare eller ombud får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Om biträden medföres skall bolaget upplysas härom i anmälan. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av förslaget till dagordning 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Styrelsens förslag till beslut om att bolaget ska uppta ett konvertibelt förlagslån genom emission av konvertibla skuldförbindelser. Styrelsens förslag till beslut att utge ett aktierelaterat incitamentsprogram Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bolaget upptar ett konvertibelt förlagslån genom utgivning av konvertibla skuldförbindelser på i huvudsak följande villkor: Lånet ska uppgå till högst nominellt 25 miljoner kronor. Envar konvertibel skuldförbindelse ska kunna konverteras till en aktie av serie B till en konverteringskurs motsvarande cirka 120 procent av den för aktier i bolaget på Stockholmsbörsen officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden fr o m den 14 maj 2003 t o m den 28 maj 2003. forts Konvertering kan ske under en i styrelsens fullständiga förslag närmare angiven period, preliminärt fr o m juli 2004 t o m juli 2008, med undantag av perioden 1 september t o m avstämningsdagen för utdelning respektive år. Genom konvertering kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 333.334 kronor, genom utgivande av högst 166.667 aktier, var och en med ett nominellt värde om 2 kronor, vid antagande om en genomsnittlig aktiekurs under mätperioden om 125 kronor. Lånet förfaller till betalning i juli 2008 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Teckning skall ske under perioden fr o m den 5 juni t o m den 19 juni 2003. Betalning skall ske senast i juli 2003. De närmare tidpunkterna enligt ovan kommer att framgå av styrelsens fullständiga förslag. Det konvertibla förlagslånet ska löpa med en ränta motsvarande 12- månaders STIBOR (omräknat från 365 till 360 dagar) plus 1,0 procentenhet från juli 2003. Emissionskursen ska motsvara skuldförbindelsernas nominella belopp. Full teckning respektive konvertering av förlagslånet på ovan angivna villkor motsvarar en utspädning med cirka 1,7 procent av aktiekapitalet och 1,2 procent av rösterna i bolaget. Det konvertibla förlagslånet ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av helårsanställda inom SkiStar-koncernen samt ett helägt dotterbolag till SkiStar AB, för vidareförsäljning på marknadsmässiga villkor till framtida anställda i SkiStar-koncernen. Som skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får styrelsen anföra följande: I syfte att få en långsiktig och framgångsrik utveckling för bolaget är det av betydelse att de anställda finner motivation till att positivt bidra till att utveckla verksamheten. Att nu kunna erbjuda ett personligt ägarengagemang för personalen ser styrelsen som väsentligt i arbetet för att höja och förstärka intresset för bolagets verksamhet. Förbättrad resultatutveckling och förstärkt känsla av samhörighet med bolaget hos medarbetarna är ett gemensamt intresse för såväl bolagets aktieägare som de anställda. Förslaget är ägnat att vara till gagn för bolaget och därmed för samtliga aktieägare i bolaget. För beslut av bolagsstämman om emission i enlighet med styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens förslag till beslut stöds av aktieägare med innehav motsvarande 78% av rösterna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkten 7 ovan, kommer, jämlikt handlingar enligt 5 kap aktiebolagslagen, att hållas tillgängligt för aktieägarna under minst en vecka före den extra bolagsstämman hos bolaget på adress SkiStar AB, Sälfjällsgården, 780 67 Sälen. Kopior av handlingarna sänds även per post eller e-post till aktieägare som så begär och uppger sin post/e-postadress. Sälen den 29 april 2003 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00330/wkr0002.pdf

Om oss

SkiStar är ett av Europas största företag inom alpin skidåkning. I koncernen ingår alpindestinationerna Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige och Hemsedal i Norge.

Dokument & länkar