Skogen är en del av lösningen på klimatproblemet

Ny skrift från Skogsindustrierna: Skogen är en del av lösningen på klimatproblemet Träden fångar upp och använder luftens koldioxid. På så sätt lagras väldiga mängder kol i våra skogar, vilket motverkar växthuseffekten. Kol lagras också i de produkter av trä och papper som kommer från skogarna. Eftersom skogen i Sverige växer mer än den förbrukas blir kollagret allt större. Detta lager fungerar som en motvikt mot koldioxidutsläppen, som enligt de flesta forskare är huvudorsaken till klimatproblemen. Ju mer skogarna växer och ju mer vi använder produkter från skogen desto bättre är det för klimatet. Detta är huvudslutsatserna i Skogsindustriernas nya skrift Skogen och klimatet, i vilken man konstaterar att skogsindustrins produkter är en viktig del i lösningen på klimatproblemet. Skogen tar upp koldioxid I den internationella klimatpolitiken fokuseras intresset huvudsakligen på utsläppen. Men lika viktigt som att minska utsläppen är det att öka upptaget av koldioxid från atmosfären. Det är här skogen och de så kallade sänkorna kommer in. Den växande skogen binder stora mängder koldioxid. Dagens uthålliga skogsbruk - där endast cirka 70 procent av tillväxten avverkas - gör att den svenska skogen till en stor koldioxidsänka. Virkesförrådet växer alltså varje år och därmed också mängden kol. Den årliga kolbindningen i skogen är lika stor som utsläppen av alla transporter i Sverige och från hela basindustrins användning av fossila bränslen. - För att kunna klara klimatfrågan måste vi ha denna helhetssyn där hänsyn tas till såväl utsläppen som lagringen av koldioxiden, säger Jan Remröd, vice VD på Skogsindustrierna. Skogen och skogsindustrin kan alltså spela en viktig roll i klimatpolitiken. Ser man det internationellt är den viktigaste åtgärden att minska avskogningen i tropikerna. Ser man det ur ett europeiskt perspektiv handlar det främst om tre saker: * Att ersätta fossila bränslen med biobränslen * Att utveckla skogssänkorna * Att ersätta fossilbaserade produkter med trä och papper Använd trä och papper Jan Remröd kommenterar särskilt den sista punkten, eftersom den ibland glöms bort i debatten. - Genom att använda trä istället för mer energikrävande material som stål, betong och aluminium kan man minska utsläppen av koldioxid. Trähus och andra långlivade träprodukter fungerar dessutom som sänkor, säger Jan Remröd. Skriften finns tillgänglig på internet (www.skogsindustrierna.org/filer/skogen_och_klimatet.pdf) och går att beställa hos Skogsindustrierna, Box 16006, 103 21 Stockholm. För ytterligare information, kontakta Jan Remröd, tel 08 762 72 26, eller Lars-Erik Axelsson, tel 08 762 72 36. Med hjälp av solens energi och fotosyntesen omvandlas koldioxid till syre och kolhydrater. Kolhydraterna blir byggstenar för trädens tillväxt och på så sätt lagras kol i den växande skogen. Avverkat virke blir trä- och pappersprodukter där det lagrade kolet finns kvar. När skogs-produkterna slutligen bränns eller förmultnar frigörs koldioxid som på nytt fångas upp och återförs i kretsloppet. Illustration: LARS JERHAMMAR/Media Express ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/11/20010111BIT00710/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/11/20010111BIT00710/bit0002.pdf

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera

Dokument & länkar