Skogsindustrierna kommenterar Pappers krav inför avtalsrörelsen

Report this content

Skogsindustrierna kommenterar Pappers krav inför avtalsrörelsen - Det väsentliga för skogsindustrin är att nå fram till avtal som fortsätter den utveckling som vi inledde i avtalsuppgörelsen för tre år sedan. En förlängning av gällande avtal med ungefär samma materiella innehåll har förutsättningar att inverka positivt på sysselsättning, inflation och reallöner, säger Skogsindustriernas VD, Jan-Peter Duker, i en kommentar. Vi utgår ifrån att det - trots de höga utgångskrav som Pappers redovisat - skall vara möjligt att träffa avtal som uppfyller ovan angivna målsättning, om vilken parterna i grunden är överens. - Skogsindustrin är internationell och konkurrenskraften påverkas i hög grad av vad som händer i konkurrentländerna. Sverige har fortsatt en tendens att ligga för högt. Tysklands pappersindustri, som är Europas största, har till exempel en tvåårsuppgörelse som ger 2,2 procent i år och 2,0 procent nästa år. - Vi vill också, fortsätter Duker, tillsammans med Pappers fortsätta att inom kollektivavtalets ram ge den enskilde medarbetaren ökade möjligheter att genom egna val och överenskommelser med företaget påverka sin arbetssituation och sin egen utveckling. Därför har vi tidigare signalerat att vi är positiva till fortsatt möjlighet för enskilda individer att välja ytterligare förkortning av sin arbetstid. Men då är det nödvändigt att arbetstidens förläggning kan anpassas till verksamheternas krav. Även här vill vi bygga på den enskilde pappersarbetarens önskemål och behov och föreslår därför en möjlighet att träffa individuella överenskommelser om extra övertid liksom individuella överenskommelser om förläggning av ordinarie arbetstid. En förutsättning för att vi skall kunna gå vidare och erbjuda möjlighet till ytterligare arbetstidsförkortning är dock att det inte införs någon lagstiftad förkortning av arbetstiden som rubbar förut- sättningarna för vår avtalslösning. - Vad gäller den viktiga kompetensutvecklingsfrågan vill skogsindustrin införa en möjlighet för pappersarbetarna att avstå en del av sin lön till egen kompetensutveckling. För att stimulera till sådan avsättning är företagen beredda att komplettera individens konto med motsvarande belopp. Den föreslagna möjligheten blir ett fjärde alternativ vid utnyttjande av de pengar som under innevarande avtalsperiod avsätts på individuella arbetstidskonton, fortsätter Duker. När det gäller avtalsperiodens längd har Skogsindustrierna tidigare uttryckt önskemål om ett treårigt avtal med möjlighet till uppsägning av tredje avtalsåret. - En längre avtalsperiod skapar en god planeringshorisont och bättre möjligheter till en stabil och positiv utveckling av samhällsekonomin, avslutar Jan-Peter Duker. För ytterligare upplysningar kontakta Jan-Peter Duker, 070-583 42 72 eller Göran Swanström 070-586 73 17. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01260/bit0002.pdf

Dokument & länkar