Skogsägarna röjer mer, men inte tillräckligt mycket

Skogsägarna röjer mer, men inte tillräckligt mycket Röjningsarealerna ökar rejält enligt ny statistik från Skogsstyrelsen. Efter de senaste årens larmrapporter om dålig röjning i de svenska skogarna och signalerna om en återgång till lagstiftning, har skogsägarna ökat aktiviteten betydligt. - Det är glädjande att skogsbruket tar sitt ansvar. Vi är på rätt väg men för att nå målet krävs ännu större insatser de närmaste fem åren, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Göran Enander. Statistiken visar att de röjda arealerna i svenska skogar ökat med trettio procent från år 2002 till år 2003. Det räcker dock inte för att vi ska nå det långsiktiga mål som parterna i skogsektorn kommit överens om. För att nå det målet krävs att de årliga röjningsarealerna ökar med ytterligare femton procent och därefter håller sig på denna höga nivå. Den ökning som nu skett visar dock att målet för röjning är fullt realistiskt. Efter införandet av den nya skogspolitiken 1993, har röjningarna legat på en alldeles för låg nivå. Skogsstyrelsen påvisade det akuta behovet av röjning bland annat i den översyn av skogspolitiken som gjordes 2001 och upphöjde röjning till ett prioriterat arbetsområde. Skogsvårdsstyrelsernas arbete med rådgivning, skogsminister Ulrika Messings tydliga signaler och skogsbrukets egna initiativ har gett resultat. Kvalitén på virket i oröjda skogar blir låg och i en tid när skogsråvaran inte räcker fullt ut för våra inhemska behov, är röjningen än mer viktig. Det har dessutom visat sig att röjningens kostnader betalar sig redan vid första gallringen. Skogsstyrelsens statistik bygger på en årlig enkät till olika typer av skogsägare i hela landet. Mer information: Göran Enander, generaldirektör Skogsstyrelsen, 070- 229 38 48 Tomas Thuresson, Skogsskötselchef Skogsstyrelsen, 070-6898236 Jan Bäcke, statistik om röjning, 036-15 57 57 På www.svo.se finns pressmeddelandet och länkar till aktuell statistik om röjning. Skogsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för frågor om skogsbruket och chefsmyndighet för de regionala skogsvårdsstyrelserna. Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna utgör tillsammans Skogsvårdsorganisationen, vars uppgift är att verka för att landets skogar vårdas och brukas så att de skogspolitiska produktions- och miljömålen uppnås. . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.