Skogsbrukets betydelse minskar i den lokala ekonomin, skogsvårdsmålen hotas.

Skogsbrukets betydelse minskar i den lokala ekonomin, skogsvårdsmålen hotas. Presskonferens: Den 29 maj presenterar Skogsstyrelsen rapporten "Skogsbruket i den lokala ekonomin" Plats: Vindelns församlingsgård Tidpunkt: 13.00 Rapporten presenteras av Lennart Rudqvist, Skogsstyrelsen Johan Wester, länsjägmästare, Skogsvårdsstyrelsen i Västerbottens län samt forskarna Örjan Pettersson Umeå Unversitet, CERUM Hans Nilsagård, Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogsekonomi Urban Lindgren, Umeå universitet, Kulturgeografi Bruno Jansson, Umeå universitet, Kulturgeografi På plats finns också Landshövding Georg Andersson och representanter för det regionala och lokala näringslivet samt för kommunerna Vindeln, Älvsbyn, Vilhelmina och Jokkmokk. Presskonferensen kommer att följas av ett seminarium där rapporten kommenteras av företrädare för näringsliv, kommuner, myndigheter och forskare. - Skogsnäringens betydelse för den lokala arbetsmarknaden och ekonomin har minskat kraftigt i de fyra kommunerna Vindeln, Älvsbyn, Vilhelmina och Jokkmokk mellan 1986 och 1997. Samtidigt hotas Skogsstyrelsens långsiktiga mål för skogsbrukets virkesproduktion i och med en dramatiskt reducerad skogsvård - markberednings-, planterings- och röjningsarealer - i regionen. Speciellt påtaglig är nedgången i de båda fjällkommunerna, medan situationen i de kustnära kommunerna är något ljusare. Den slutsatsen drar Skogsstyrelsen i en rapport som behandlar skogsbrukets påverkan på den lokala ekonomin i Norrlands inland. De nämnda kommunerna har ingått i en pilotstudie av skogsbruket genomförd av en forskargrupp vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Umeå Universitet på uppdrag av Skogsstyrelsen och med ekonomiskt stöd av EG´s jordbruksfond. Samtidigt som sysselsättningen i skogsnäringen har minskat, har också skogsnäringens bidrag till köpkraftsunderlag och kommunalskatteunderlag reducerats. Sysselsättningen inom skogsbruket har minskat kraftigt i de studerade kommunerna under perioden 1986-1995. Trots ökade avverkningsvolymer har sysselsättningen mer än halverats. Fortsatta rationaliseringar och ökad produktivitet i skogsbruket är en del av förklaringen, men nedgången kan också kopplas till minskade skogsvårdsinsatser, främst minskad röjning. Nedgången har varit större i fjällkommunerna än i de mer kustnära kommunerna. Även sysselsättningen inom träförädlingsindustrin har minskat. Det lokala skogsbruket genererar varje år stora förädlingsvärden i form av virkesleveranser till skogsindustrier. Ägarstrukturen och beskattnings- systemet gör dock att stora delar av värdena försvinner ur den lokala eko- nomin. Till detta kommer att många skogsägare är bosatta utanför de aktuella kommunerna. Skogsbestånden i sig har dock fortfarande stor betydelse för den lokala ekonomin på lång sikt. De utgör en viktig potential i framtiden. Frågan är därför snarare hur skogsresursen ska nyttjas för att den ska kunna bidra på bästa möjliga sätt till en hållbar utveckling i de enskilda kommunerna. - Med ett traditionellt nyttjande av skogsresursen, d.v.s. i huvudsak för virkesproduktion, kan vi dock med stor säkerhet säga att skogsresursens betydelse för den lokala ekonomin även fortsättningsvis kommer att minska, säger forskarna. Den fullständiga rapporten kommer att finnas tillgänglig vid presskonferensen. Kontaktpersoner: Lennart Rudqvist, Skogsstyrelsen, 551 83 Jönköping, tel 036-15 56 85, 070-650 87 18 Per-Anders Lindgren, Skogsvårdsstyrelsen, Box 284, Umeå, tel 090-10 83 52, 070-606 83 22 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00260/bit0001.DOC http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00260/bit0002.pdf

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar