Fiskebäck 2017-12-19 Kl. 14:30 Pressmeddelande EXPANSION GENOM BESTÄLLNING AV YTTERLIGARE TVÅ SMARTSTATIONER m.m.

Ledningen har idag beslutat att beställa ytterligare två Smart tankstationer för leverans under våren 2018.

Beställningen avser en Smart tankstation av typen 18 000 liter och en Smart tankstation av typen 32 000 liter. Därmed är fem stycken nya Smart tankstationer under byggnation för etablering under våren 2018.

Kostnaden för dessa två Smart tankstationer är ca 1,8 Mkr vilka kommer att finansieras med medel från bolagets kassa.

Det är ej ännu beslutat vilka orter dessa två tankstationer kommer att placeras på men kommer att kommuniceras när det är beslutat.

……………………………………..

Dessutom har ledningen tillsammans med ledningen i dotterbolaget Energi & Bränsle i Skåne AB beslutat att påbörja en egen etablering av dieselstationer avsedda för tung trafik såsom lastbilar och traktorer m.fl. Till att börja med kommer en station att etableras vid lämplig genomfartsled och industriområde.

Dessa stationer kommer att marknadsföras både under det lokala namnet Energi & Bränsle i Skåne samt Smart Energy, Alla nuvarande kunder med SMART-tankkort kommer därmed också nyttja dessa dieselstationer. Stationerna kommer att etableras i Skåne och Blekinge.

Kunderna kommer även att kunna tanka AD Blue på dessa stationer. Försäljningen av Ad Blue ökar stort och sker i dagsläget genom bulkleveranser till kunderna. Ad Blue är en bränsletillsats som sprutas in i SCR katalysatorn som sedan reducerar en tillräcklig mängd av kväveoxiderna i avgaserna till ofarligt vatten och kväve. Marginalen på Ad Blue är betydligt högre än på själva bränslet men säljs också i mindre volymer.

Energi & Bränsle i Skåne AB har även option på att förvärva 10 st. befintliga dieselstationer som bolaget i dagsläget endast sköter transporter av diesel till. Denna option skall deklareras senast 2018-08-01. Köpeskillingen är inte fastställd men beräknas fram av det genomsnittliga resultatet före skatt för verksamhetsåren 2015–2017. Det resultat som då blir multipliceras med fem vilket ger köpeskillingen. Deklarerar Energi & Bränsle sin option att förvärva dessa stationer så kommer de att stylas om till SMART och Energi & Bränsle stationer.

Denna nya strategi med dieselstationer för kommersiell trafik har beslutats pga. en intern analys som visar att många kunder väljer att inte lagerhålla diesel själv pga. stöldrisk, prisrisk och miljörisk. Dessa kunder vill Energi & Bränsle fånga upp genom att istället erbjuda dieselkort med individuella rabatter baserad på tankad volym samtidigt som man kan erbjuda Ad Blue till kunderna. Ledningen vill förtydliga att bulkvolymerna växer fortsatt för Energi & Bränsle men att trenden är att storförbrukare väljer bulkleveranser och mindre kommersiella kunder väljer att tanka med kort på station. Energi & Bränsle vill växa i båda segmenten och kunna serva alla kunder från den lilla snickaren med en bil till det stora åkeriet med 20 lastbilar.

Denna expansion skall finansieras av moderbolaget Smart Energy och målet är att på årsbasis komma upp i en försäljning av 100 miljoner liter diesel och Ad Blue.

………………………………………

Dotterbolaget Mattssons Oljor har beslutat att stänga en av sina sex dieselstationer vid årsskiftet. Anledningen är att den ligger för nära en av Mattssons andra stationer och därmed har man under en tid fått kunderna att istället tanka på denna station. Genom att bibehålla försäljningsvolym och ändå kunna årligen spara ca 200 000 kr så kommer detta beslut att generera bättre resultat för 2018 i Mattssons Oljor. Den station som läggs ned kommer att förvaras tills en lämplig etablering av den kan ske.

Fredrik Johansson

Koncern VD

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2017 kl. 14:30 CET.

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson   

Tel: 031–120056   

info@smartenergysweden.se

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. Smart Energy innehar ca 5 % av svenska bulkmarknaden för bränslen. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att etablera 100 nya tankstationer ute på landsbygden under de kommande verksamhetsåren. Smart Energy har cirka 3500 aktieägare och aktien är noterad på NGM Nordic MTF i Stockholm.

HUVUDKONTOR                    SMART HALLAND              SMART FALKÖPING            SMART SKÅNE

Tel: 031-12 00 56                  Tel: 0300-775 15                Tel: 0515-100 88                010-7086600

INTERNET        smartenergysweden.se              mattssonoil.se                      energi-bransle.se

Om oss

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva olje- och gasutvinning, försäljning av bränslen, oljeprodukter, drift av egna bensinstationer samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet

Prenumerera

Dokument & länkar