Bokslutskommuniké januari-december 2000

Bokslutskommuniké januari-december 2000 Smarteqs affärsidé är att med hjälp av den senaste tekniken utveckla produkter inom wireless telecom. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av produkter för eftermarknaden och OEM-marknaden. Sedan den 2 maj 2000 handlas Smarteqs B-aktie på SBI-listan. Bokslutskommuniké för Smarteq AB (publ), org.nr 556387-9955 för verksamhetsåret 2000 · Omsättningen ökade med 212 procent till 107,3 miljoner kronor (34,4) under 2000 jämfört med 1999. Omsättningen under kvartal 4 uppgick till 41,3 miljoner kronor · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster blev - 25,8 miljoner kronor (- 3,5) · Justering av goodwillvärden genom engångsnedskrivning med 17,5 miljoner kronor · Förvärv av Carant Antenn AB, Allgons AMS verksamhet och TransIT. · Nyemissioner via private placement på 85 miljoner kronor, där ett antal svenska institutioner gick in som ägare i Smarteq i april · Notering av Smarteqs B-aktie på SBI-listan den 2 maj · Nya referenskunder togs både på OEM- och eftermarknaden. Nämnas kan Renault, Volkswagen, Motorola och BellSouth · Väsentliga händelser efter årets utgång · Efterfrågan på handsfreeutrustning i Tyskland har ökat sedan det den 1 februari i lag blev förbjudet att köra bil och samtidigt tala i telefon utan handsfreeutrustning · Smarteqs styrelse beslutade den 15 februari om ett riktat konvertibellån på cirka 13 miljoner kronor för att stärka bolagets kapitalbas. Styrelsens beslut ska godkännas vid en extra bolagsstämma den 8 mars · Hans Ljung har anställts som ny CFO/Administrativ direktör och tillträder 1 mars. Hans har tidigare varit verksam som koncerncontroller inom Indutrade, en del av Industrivärden · Marknad Smarteq verkar på en marknad med mycket stark tillväxt och bolaget har under hela 2000 känt av en ökad efterfrågan på företagets produkter både från eftermarknaden och på OEM-marknaden. Första kvartalet 2001 har inletts med en god efterfrågan på bolagets produkter. De förvärv som genomfördes under 2000 har dels gjort Smarteq till en större och därmed betydande aktör på marknaden, dels gett synergieffekter på marknadssidan eftersom bolaget idag kan kombinera upparbetade försäljningskanaler i 30 länder samtidigt som Smarteq erbjuder ett brett produktsortiment inom området accessprodukter och system för kommunikation till och från fordon. Detta har redan fått effekt både vad gäller antal genomförda affärer och volym samt i de förfrågningar bolaget får på det gemensamma produkt- och systemutbudet. Smarteqs strategi att intensifiera marknadsbearbetningen mot större partners och OEM-marknaden där Smarteq närmast blir en utvecklingspartner till stora tillverkare inom telekom och fordonsindustrin har underlättats genom förvärven under 2000. Detta har resulterat i att antalet OEM-affärer för Smarteqs produkter ökar och Smarteq har tagit och beräknar att kunna teckna flera kontrakt inom denna sektor under 2001 både för Handsfreeprodukter och det övriga produktsortimentet. Smarteqs satsning på kvalitetssystemen ISO 9001 och QS9000 ger dessutom uppenbara konkurrensfördelar i diskussioner med bland annat de telefontillverkare som Smarteq vill utöka samarbete med. Två viktiga OEM-samarbeten som kan nämnas är dels med Renault där Smarteq utvecklar handsfreeutrustning som förmonteras i Renaults nya bilmodeller med start i nya Lagunamodellen, dels med Volkswagen där Smarteq utvecklar ett inbyggnadsantennsystem för Volkswagens nya lyxmodell. En av de viktigaste drivkrafterna på Smarteqs marknad är den snabba utvecklingen inom mobiltelefoniområdet samt mobilt Internet. Telefontillverkarna bedömer att den globala försäljningen av mobiltelefoner kommer att uppgå till 500 miljoner enheter under år 2001, vilket är en marknadstillväxt på 25 procent. Inom produktområdet Handsfree drivs även efterfrågan av lagstiftning på området i ett flertal länder som förbjuder bilkörning och prat i mobiltelefon samtidigt utan fast handsfreeutrustning i bilen. I Tyskland, som är en av Smarteqs absolut viktigaste och största marknader, gäller sedan 1 februari en sådan lagreglering och under året inför även Holland förbud mot att köra bil och prata i telefon samtidigt utan handsfreeutrustning. Inom produktområdet Telematik bedöms marknaden för Smarteqs positionerings- och fleetmanagementprodukter - däribland Smartraq - som goda. Smarteq för diskussioner med flera intressenter och ambitionen är att få flera affärer under året. Fokus är på fordonstelematik där synergier med övrig verksamhet är stor. Inom produktområdet Antennsystem gentemot fordonsindustrin, har prototypleveranser till Volkswagen gjorts under året och serieleveranser beräknas starta under våren 2001. Flera samarbeten med Volkswagen för ytterligare bilmodeller har inletts och ytterligare bilfabrikanter har visat intresse för Smarteqs patenterade produktlösningar. Integrationen Stora delar av 2000 har varit något av ett uppbyggnadsår för Smarteq där ett nytt Smarteq skapades. Under det första och andra kvartalet förvärvades Carant samt Allgons AMS-verksamhet. Smarteqs verksamhet under det andra halvåret påverkades därför till stor del av arbetet med att integrera det ursprungliga Smarteq med de båda förvärvade verksamheterna vilket tog kraft från både företagsledningen och övrig organisation. Under året har förflyttning av hela den svenska organisationen till gemensamma lokaler genomförts, integreringen av produktsortimenten slutförts samt sammanslagning av utvecklingsavdelningar respektive försäljningsorganisationer genomförts. Under andra halvåret slutfördes integrationsarbetet i och med att sammansättningen/produktionen outsourcades till en underleverantör. Smarteq är nu rustat för att bli en av de ledande aktörerna inom utveckling av accessprodukter och system för kommunikation till och från fordon. Produktutveckling Smarteq är fokuserat på att utveckla accessprodukter och system för kommunikation till och från fordon och 40 procent av alla medarbetare arbetar med produktutveckling. Smarteq är redan ledande på vissa områden av vårt produktsortiment och bolaget satsar nu på att nå samma position på fler områden. Produktutvecklingen sker inom de tre områdena Handsfreeprodukter, Telematik (Positioneringsprodukter, M-2-M-produkter och Fleetmanagementprodukter) och Antennsystem gentemot fordonsindustrin. Bluetooth-teknologin påverkar produktutvecklingen och bolaget har därför rekryterat ytterligare kompetens inom området och nya produkter visas på CeBIT. Genom förvärven av Carant och Allgons AMS-verksamhet breddades Smarteqs produktportfölj väsentligt och Smarteq kan idag erbjuda avancerade antennsystem för montering på fordon och vindrutor samt för inbyggnad. Produkterna är konstruerade för alla nu gällande mobilstandards som AMPS, D-AMPS, ETACS, GSM, PCN/DCS 1800, DECT, PCS 1900 och för PM radio och PMR frekvensband som RDS, DAB och TETRA. Produkterna är positionerade i det så kallade high-end segmentet. Utveckling mot integrering av UMTS-produkter, tredje generationens mobiltelefonsystem, har påbörjats. Det handlar till exempel om utveckling mot mobilt Internet där högre överföringshastigheter krävs. För kommande generationers mobila telefonisystem blir intelligenta antennsystem ett viktigt medel för att öka räckvidd och kapacitet. Smarteq tror på en snabb utveckling inom området trådlös kommunikation till och från fordon och har ambitionen att bli världsledande på utveckling av accessprodukter och system för detta. Produkterna marknadsförs och säljs under varumärkena Carant, Allgon och Smarteq. Organisation och utveckling Förvärven av Carant och Allgons AMS-verksamhet, som gjordes under årets första halvår, och förvärvet av TransIT, som gjordes under tredje kvartalet, ligger i linje med Smarteqs tillväxtstrategi för att kunna erbjuda kunderna fler kompletterande produkter och mer komplexa lösningar. Smarteq arbetar sig närmare kunden och därmed högre upp i värdekedjan. Dessutom ger förvärven Smarteq ökade teknikresurser vilket gör att bolaget snabbare kan ta vara på de affärsmöjligheter som den kraftiga tillväxten inom såväl trådlöst tal som trådlöst Internet och annan datakommunikation ger. Personal Antal anställda var per 31 december 79 (11). I samband med integrationen har det skett förändringar i personalens sammansättning och de medarbetare, 20 personer, som tidigare arbetade med sammansättning/produktion har lämnat företaget under året genom att denna del lagts ut på en underleverantör. Kvar i bolaget finns idag medarbetare inom Forskning och utveckling (FoU), Operations, Försäljning och Administration. Fakturering/Resultat Smarteqkoncernens fakturering uppgick under året till 107,3 miljoner kronor ( 34,4), vilket är mer än en tredubbling jämfört med 1999. Periodens resultat efter skatt uppgår till - 45,3 miljoner kronor (- 4,0). Resultatet är belastat med jämförelsestörande poster rörande nedskrivning av goodwill med 17,5 miljoner kronor och 1,9 miljoner kronor avseende avveckling av personal. Resultatet efter skatt exklusive jämförelsestörande poster uppgick till - 25,9 miljoner kronor. Smarteq fortsätter att investera mycket i produktutveckling och under verksamhetsåret utgjorde denna kostnad 17,4 miljoner kronor. Smarteqs omsättning påverkades negativt av brist på komponenter under slutet av året, vilket ställde till med leveransproblem i den outsourcade produktionen. Smarteq har lagt ner mycket arbete på att åtgärda problemen med komponentförsörjningen och dessa är i allt väsentligt lösta inför det innevarande året. Verksamheten omfattar Smarteq AB (publ), TransIT, Smarteq Intressenter AB samt Smarteq Wireless AB (f d Carant Antenn AB). Smarteq Wireless AB ingår i Smarteq-koncernen från och med mars 2000. Från och med den 1 maj 2000 ingår även Allgon AMS-verksamhet i koncernens redovisning. Denna verksamhet förvärvades genom ett inkråmsförvärv och bedrivs nu i Smarteq Wireless AB. Smarteq Intressenter AB och TransIT bedriver ingen verksamhet. Justering av goodwillvärden i balansräkning Smarteq har under året förvärvat Carant Antenn AB, Allgons AMS-verksamhet samt TransIT. En del av förvärven finansierades med egna aktier. Mot bakgrund av att utvecklingen för de under året förvärvade verksamheterna blivit betydligt sämre än förväntat under året har styrelsen beslutat att göra en engångsnedskrivning av förvärvad goodwill med 17,5 miljoner kronor. Nedskrivningen påverkar inte bolagets kassaflöde vare sig idag eller i framtiden. Efter nedskrivningen uppgick värdet på förvärvad goodwill i balansräkningen till 20 miljoner kronor (0) vid årets utgång. Finansiell ställning Smarteq AB (publ) har under februari och april genomfört riktade nyemissioner som tillförde bolaget 5 miljoner kronor respektive 80,5 miljoner före emissionskostnader. Koncernens soliditet uppgick per den 31 december 2000 till 48 procent (42 procent). Bolagets disponibla medel uppgick vid periodens slut till 7,6 miljoner kronor. Efter redovisningsperiodens utgång har bolagets styrelse beslutat om ett riktat konvertibellån, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Lånebeloppet uppgår totalt till nominellt 13 056 000 kronor och löper 2001- 04-03 - 2003-04-04. Den årliga räntan uppgår till 7,5%. Varje förlagslån ger innehavaren rätt att under tiden 2001-09-04 - 2003-03-04 påkalla konvertering av sin fordran till nya B-aktier i Smarteq AB (publ) om nominellt 1 kr till en konverteringskurs om 12 kronor. Emissionskurs per konvertibelpost är 96 000 kronor. Emissionen uppgår totalt till 13 056 000 kronor. Om konvertering sker av samtliga förlagslån kommer aktiekapitalet att öka med 1 088 000 kronor, innebärande en utspädningseffekt på 8,70 procent av kapitalet och 2,80 procent av rösterna i bolaget och 7,67 procent av kapitalet och 2,68 procent av rösterna i bolaget om samtliga tidigare emitterade optionsrätter utnyttjas. Emissionen kommer med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att tecknas av Infologix BVI, Bourker AB, Tenkob AB och Sanoj Invest AB Investeringar Investeringarna exklusive förvärv av dotterbolag och verksamhetsgrenar uppgick till 18,4 miljoner kronor (2,5). Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman att ingen utdelning ges för verksamhetsåret 2000. Väsentliga händelser efter året utgång Det nya året har inletts positivt för Smarteq och marknaden för accessprodukter och system för trådlös kommunikation till och från fordon är fortsatt stadigt växande. I Tyskland har efterfrågan på handsfreeprodukter ökat sedan den nya lagstiftningen som förbjuder telefoni utan fast handsfreeutrustning i samband med körning trädde i kraft den 1 februari 2001. Framtidsutsikter Smarteq har under det gångna verksamhetsåret aktivt arbetat med att förverkliga planerna för en fortsatt kraftig expansion, såväl organiskt som genom förvärv. Förvärven av Carant och Allgons AMS-verksamhet samt förvärvet av Trans IT har givit Smarteq goda förutsättningar för bolagets utveckling av accessprodukter och system för trådlös kommunikation till och från fordon. Parallellt med den tekniska utvecklingen bygger bolaget vidare på det distributionsnät som idag består av operatörer, telekomdistributörer, tillverkare och systemintegratörer på Europas största marknader. På Smarteqs identifierade huvudmarknader kommer egna marknadsbolag att etableras för att stödja affärssegmentens utveckling. Ett första steg är Tyskland där bolagsetablering skett under 2000. Smarteq ser dessutom framför sig en förstärkning på USA-marknaden under innevarande år och den asiatiska marknaden under nästkommande år. Under året intensifierar Smarteq sin satsning mot OEM-marknaden som går ut på att få till samarbeten där Smarteq blir en utvecklingspartner för tillverkare inom telekom och fordonsindustrin. Smarteq ser fortsatt positiva effekterna från förvärven av Carant och Allgons AMS-verksamhet både på marknadssidan och på produktutvecklingssidan. Samtidigt är marknaden för accessprodukter och system för trådlös kommunikation till och från fordon stadigt växande. Detta gör att Smarteq tror på en gynnsam utveckling av försäljningen under år 2001. Kommande rapporter och bolagsstämma 2001 Kvartal 1 26 april Bolagsstämma 26 april Kvartal 2 21 augusti Kvartal 3 23 oktober Årsredovisningen kommer att distribueras till alla aktieägare som har anmält önskemål att erhålla denna samt finnas tillgänglig på bolagets webbsida. www.smarteq.com Stockholm 2001-02-23 Styrelsen för Smarteq AB För ytterligare information kontakta: Jonas Svensson, VD Smarteq, Tfn: 08-7929250, Mobiltfn: 070-539 36 33 jonas.svensson@smarteq.se Sten Hildemar, vice VD Smarteq, Tfn: 08-7929200, Mobiltfn: 070-879 05 03 sten.hildemar@smarteq.se Smarteq AB, Box 4064, 182 04 Enebyberg, Telefon 08-7929200, www.smarteq.com, info@smarteq.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00720/bit0002.doc Hela Bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00720/bit0002.pdf Hela Bokslutskommunikén

Dokument & länkar