Delårsrapport för Smarteq 1 januari - 30 september 2000

Report this content

Delårsrapport för Smarteq 1 januari - 30 september 2000 Smarteqs affärsidé är att med hjälp av den senaste tekniken utveckla produkter inom wireless telecom. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av produkter för eftermarknaden och OEM-marknaden. Sedan den 2 maj 2000 handlas Smarteqs B-aktie på SBI-listan. Delårsrapport för Smarteq AB (publ), org.nr 556387-9955 för perioden 1 januari-30 september 2000 * Integrationen av de tre verksamheterna Smarteq AB, Carant AB och Allgons AMS-verksamhet är i princip slutförd och all sammansättning/produktion har outsourcats till en underleverantör * Förvärv av TransIT, som är specialiserat på fleetmanagementsystem baserade på mobil datakommunikation * Viktiga inbrytningar på nya marknader genom stor order från distributör i Australien gällande ny patentsökt Handsfreeprodukt på totalt cirka 6,5 miljoner kronor samt genom avtal med teleoperatören BellSouth om antennutrustning för tre miljoner kronor * Omsättningen ökade med 126 % och uppgick till 66,1 MSEK ( 29,3 MSEK) * Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt blev - 18,7 MSEK (- 0,7 MSEK) I resultatet ingår alla omstruktureringar och FoU kostnadsförs löpande och uppgår till 10,7 MSEK * Smarteq har under hösten haft stark orderingång vilket indikerar ett starkt fjärde kvartal Marknad Efterfrågan på Smarteqs produkter har ökat. Synergieffekterna på marknadssidan från gjorda förvärv börjar redan synas i genomförda affärer både vad gäller antal och volym, samt i de förfrågningar bolaget får på det gemensamma produkt- och systemutbudet. Smarteqs strävan mot större partners och OEM-försäljning till bilindustrin har underlättats genom att förvärven gjort Smarteq till en betydande spelare på marknaden. Detta bör dessutom ge ytterligare genomslag under sista delen av året. Smarteq bedömer att den globala försäljningen av mobiltelefoner kommer att uppgå till mer än 400 miljoner enheter under år 2000, vilket är en marknadstillväxt på mer än 40 procent. Denna tillväxt är en av de viktigaste drivkrafterna på marknaden för Smarteqs produkter och system tillsammans med den snabba utvecklingen inom mobilt Internet. Inom affärssegmentet Mobile drivs även marknaden för Handsfreeprodukter av lagstiftning på området i ett antal länder som i lag redan förbjuder att köra bil och prata i mobiltelefon samtidigt. Viktiga marknader som bedöms lagreglera inom den närmaste tiden är Tyskland och Holland. OEM-marknaden för Smarteqs produkter ökar och Smarteq har tagit och beräknar att kunna ta flera kontrakt inom denna sektor under året både för Handsfreeprodukter och det övriga produktsortimentet. Smarteqs satsning på kvalitetssystemen ISO 9001 och QS9000 ger uppenbara konkurrensfördelar i diskussioner med bland annat de telefontillverkare som Smarteq vill utöka samarbete med. Inom affärssegmentet Telematic bedöms marknaden för Smarteqs positionerings- och fleetmanagementprodukter - däribland Smartraq - som goda. Smarteq för diskussioner med flera intressenter och ambitionen är att få affärer under året. Inom affärssegmentet Automotive, som främst omfattar inbyggnadsantenner gentemot fordonsindustrin, har prototypleveranser till Volkswagen gjorts och tester pågår under resten av året. Integrationen Smarteqs verksamhet har under det andra och tredje kvartalet till stor del påverkats av arbetet med att integrera Smarteq med de båda förvärven Carant och Allgons AMS-verksamhet och tagit kraft från både företagsledningen och övrig organisation. Under perioden har förflyttning av hela den svenska organisationen till gemensamma lokaler genomförts, integreringen av produktsortimenten slutförts samt sammanslagning av utvecklingsavdelningar respektive försäljningsorganisationer genomförts. Under det tredje kvartalet slutfördes integrationsarbetet i och med att sammansättningen/produktionen outsourcades till en underleverantör. Produktutveckling Smarteq är fokuserat på att utveckla produkter inom wireless telecom med hjälp av den senaste tekniken och 40% av alla medarbetare arbetar med produktutveckling. Smarteq är nu väl positionerat för att bli världsledande på att utveckla accessprodukter och system för trådlös kommunikation till och från fordon. Produktutvecklingen sker inom de tre områdena Mobile (Handsfreeprodukter och Antennprodukter), Telematic (Positioneringsprodukter, M-2-M-produkter och Fleetmanagementprodukter) och Automotive (Inbyggnadsantennsystem gentemot fordonsindustrin). Smartraqsystemet (Telematic), som lanserades under slutet av februari kommer att vidareutvecklas och fokus ligger på fordonsindustrin (åkerier, taxi, budbilar, personbilar etc) där synergier nås med övriga produkter såsom Handsfree, multibandantenner med flera. Förvärvet av TransIT förstärkte ytterligare bolaget inom Fleetmanagement för större lastbilsflottor. Röststyrningsprodukterna, det vill säga Handsfreeprodukter med taligenkänning, som började marknadsföras under mars växer i omsättning och i framtiden kommer en stor del av Smarteqs produktsortiment att innehålla röststyrningsteknik. Bolagets kompetens inom området har väsentligt stärkts under perioden och avdelningen växer även framgent. Bluetooth-teknologin påverkar framtida produktutveckling och bolaget har därför rekryterat ytterligare kompetens inom området och påbörjat projekt som ska resultera i nya produkter under 2001. Genom förvärven av Carant och Allgons AMS-verksamhet breddades Smarteqs produktportfölj väsentligt och Smarteq kan idag erbjuda avancerade antennsystem för montering på fordon och vindrutor samt för inbyggnad. Produkterna är konstruerade för alla nu gällande mobilstandards som AMPS, D-AMPS, ETACS, GSM, PCN/DCS 1800, DECT, PCS 1900 och för PM radio och PMR frekvensband som RDS, DAB och TETRA. Produkterna är positionerade i det så kallade high-end segmentet och Smarteq kan därför ta bättre betalt än konkurrenterna. Utveckling mot integrering av UMTS-produkter, tredje generationens mobiltelefonsystem, har påbörjats. Det handlar till exempel om utveckling mot mobilt Internet där högre överföringshastigheter krävs. För kommande generationers mobila telefonisystem blir intelligenta antennsystem ett viktigt medel för att öka räckvidd och kapacitet. Smarteq tror på en snabb utveckling inom området trådlös kommunikation till och från fordon och har ambitionen att bli världsledande på utveckling av accessprodukter och system för detta. Produkterna marknadsförs och säljs under varumärkena Carant, Allgon och Smarteq. Organisation och utveckling Förvärven av Carant och Allgons AMS-verksamhet, som gjordes under årets första halvår, och förvärvet av TransIT, som gjordes under tredje kvartalet, ligger i linje med Smarteqs tillväxtstrategi för att kunna erbjuda kunderna fler kompletterande produkter och mer komplexa lösningar. Smarteq arbetar sig därmed högre upp i värdekedjan och närmare kunden. Dessutom ger förvärven Smarteq ökade teknikresurser vilket gör att bolaget snabbare kan ta vara på de affärsmöjligheter som den kraftiga tillväxten inom såväl trådlöst tal som trådlöst Internet och annan datakommunikation ger. Smarteqs verksamhet delas idag in i tre affärssegment: Mobile (Handsfreeprodukter och Antennprodukter), Telematic (Positioneringsprodukter, M-2-M-produkter och Fleetmanagementprodukter) och Automotive (inbyggnadsantenner gentemot fordonsindustrin). Personal Antal medarbetare var vid utgången av perioden 86 (10). I samband med integrationen har det skett förändringar i personalens sammansättning och de medarbetare, 20 personer, som tidigare arbetade med sammansättning/produktion har lämnat företaget efter periodens slut genom att denna del av verksamheten lagts ut på en underleverantör. Kvar finns idag medarbetare inom Forskning och utveckling (FOU), Operations, Försäljning och Administration och efter viss nyrekrytering beräknas vi vid årets slut vara 75-80 medarbetare . Fakturering/Resultat Smarteq koncernens fakturering uppgick under perioden till 66,1 Mkr ( 29,3 Mkr), vilket är mer än en fördubbling jämfört med 1999. Periodens resultat uppgår till - 18,7 Mkr (- 0,7 Mkr). Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 31,3 Mkr (12,2 Mkr) och resultatet för tredje kvartalet uppgick till - 9 Mkr ( 0,1 Mkr). Smarteq fortsätter att investera mycket i produktutveckling, som kostnadsförs löpande, och under perioden utgjorde denna kostnad 10,7 Mkr, vilket tillsammans med integrationskostnader belastade resultatet även under det tredje kvartalet. Periodens räkenskaper omfattar Smarteq AB (publ), Smarteq Intressenter AB samt Smarteq Wireless AB (f d Carant Antenn AB). Smarteq Wireless AB ingår i Smarteq-koncernen från och med mars 2000. Från och med den 1 maj 2000 ingår även Allgon AMS-verksamhet i koncernens redovisning. Verksamheten förvärvades genom ett inkråmsförvärv och bedrivs nu i Smarteq Wireless AB. Smarteq Intressenter AB bedriver ingen verksamhet. Finansiell ställning Smarteq AB (publ) har under februari och april genomfört riktade nyemissioner som tillförde bolaget 5 Mkr respektive 80,5 Mkr före emissionskostnader. Koncernens soliditeten uppgick per den 30 september 2000 till 69 procent. Bolagets disponibla medel uppgick vid periodens slut till 7Mkr. Efter redovisningsperiodens utgång har bolagets checkräkningskredit utökats med 15 Mkr. Investeringar Investeringarna exklusive förvärv av dotterbolag och verksamhetsgrenar uppgick till 6,7 Mkr ( 2 Mkr). Framtidsutsikter Smarteq har under perioden aktivt arbetat med att förverkliga planerna för en fortsatt kraftig expansion, såväl organiskt som genom förvärv. Förvärven av Carant och Allgons AMS-verksamhet samt förvärvet av Trans IT har givit Smarteq goda förutsättningar att bli världsledande på utveckling av accessprodukter och system för trådlös kommunikation till och från fordon. Parallellt med den tekniska utvecklingen bygger bolaget vidare på det distributionsnät som idag består av operatörer, telekomdistributörer, tillverkare och systemintegratörer på Europas största marknader. På Smarteqs identifierade huvudmarknader kommer egna marknadsbolag att etableras för att stödja affärssegmentens utveckling. Ett första steg är Tyskland där egen bolagsetablering skett efter periodens utgång. Smarteq ser dessutom framför sig en förstärkning även mot USA-marknaden och den asiatiska marknaden under nästkommande år. Smarteq har redan känt av de positiva effekterna av förvärven av Carant och Allgons AMS-verksamhet i fråga om antal order och volym på dessa. Detta gör att Smarteq tror på en gynnsam utveckling av försäljningen även under det fjärde kvartalet. Smarteqs prognos för helåret är en omsättning på cirka 120 miljoner kronor. Detta är en väsentlig förbättring jämfört med 1999, då Smarteq omsatte 34,4 miljoner kronor. Försäljningsprognosen som är baserad på vår starka orderingång under september och oktober och de strukturåtgärder som vidtagits innebär att fjärde kvartalet förväntas ge ett marginellt positivt resultat. Kommande informationstillfällen Bokslutskommuniké för 2000 23 februari 2001 Årsredovisning för 2000 mars 2001 Stockholm 2000-10-27 Styrelsen för Smarteq AB Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorsgranskning. För ytterligare information kontakta: Jonas Svensson, VD Smarteq, Tfn: 08-7929250, Mobiltfn: 070-539 36 33 jonas.svensson@smarteq.se Sten Hildemar, vice VD Smarteq, Tfn: 08-7929200, Mobiltfn: 070-879 05 03 sten.hildemar@smarteq.se Smarteq AB, Box 4064, 182 04 Enebyberg, Telefon 08-7929200, www.smarteq.se, info@smarteq.se Koncernens räkenskaper i sammandrag Resultaträkning 2000-01-01 1999-01-01 1999-01-01 Ksek 2000-09-30 1999-09-30 1999-12-31 Nettoomsättning 66.088 29.288 34.371 Kostnad såld vara - 48.339 - 21.784 - 27.357 Bruttoresultat 17.749 7.504 7.014 Försäljning & administration - 24.069 - 5.101 - 6.262 FoU - 10.712 - 1.276 - 4.251 Övriga rörelseintäkter - - 133 Övriga rörelsekostnader - 113 - - 162 Avskrivning goodwill - 936 - 1.481 - Rörelseresultat - 18.081 - 354 - 3528 Finansnetto - 835 - 330 - 486 Resultat före skatt - 18.916 - 684 - 4.014 Skatt 264 - - Periodens resultat -18.652 - 684 -4.014 Balansräkning Anläggningstillgångar 2000-09-30 1999-09-30 1999-12-31 Immateriella anläggningstillgångar 35.683 1.923 1.649 Materiella anläggningstillgångar 29.193 2.309 2.491 Finansiella anläggningstillgångar 685 100 100 Summa anläggningstillgångar 65.561 4.332 4.240 Omsättningstillgångar Varulager mm 29.644 9.414 9.201 Kundfordringar 23.459 5.232 2.094 Övriga fordringar 4.424 2.430 941 Förutbetalda kostnader och upplupna 3.754 - 581 intäkter Kassa & bank 3.210 58 65 Summa omsättnings tillgångar 64.491 17.134 12.882 Summa tillgångar 130.052 21.466 17.122 Eget kapital Aktiekapital 11.317 6.100 6.100 Överkursfond 96.478 5.732 5.732 Balanserat resultat 25 - 688 - 688 Periodens resultat - 18.652 - 684 - 4.014 Summa eget kapital 89.168 10.460 7.130 Avsättningar Latent skatt 2.204 - - Garantiavsättning 200 - 200 Summa avsättning 2.404 - 200 Skulder Långfristiga skulder 10.229 313 917 Checkräkningskredit 3.179 1.227 3.170 Kortfristiga skulder 25.072 9.466 5.705 Summa skulder 38.480 11.006 9.792 Summa skulder och eget kapital 130.052 21.466 17.122 Kassaflödesanalyser 2000-01-01 1999-01-01 1999-01-01 Belopp i Ksek 2000-09-30 1999-09-30 1999-12-31 Tillförda medel Resultat efter finansiella poster - 18.916 -684 - 4.014 Justeringar för poster som ej ingår i 3.775 1.481 2.152 kassaflödet Betald skatt - - - 13 Kassaflöden från verksamheten före - 15.141 797 - 1.875 förändringar i rörelsekapitalet Förändring av medel bundna i verksamheten Lager - 970 -5.133 - 4.920 Kortfristiga fordringar -4.987 -4.642 - 584 Kortfristiga skulder 9.231 5.147 1.385 Kassaflöden från den löpande - 11.887 -3.831 - 5.994 verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella - 893 -917 - 831 tillgångar Investeringar i materiella tillgångar - 5.789 -1.099 - 1.562 Förvärv av verksamhetsgren - 39.646 - - Förvärv av dotterbolag - 14.656 - - Investeringar i finansiella - 585 -100 - 100 tillgångar Kassaflöden från - 61.569 -2.116 - 2.493 investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission 77.768 7.332 7.332 Förändring av räntebärande skulder - 1.187 -1.332 1.215 Kassaflöde från 76.581 6.000 8.547 finansieringsverksamheten Kassaflöde från verksamheten totalt 3.145 53 60 Likvida medel vid årets början 65 5 5 Likvida medel vid periodens slut 3.210 58 65 Förändring av likvida medel 3.145 53 60 Nyckeltal 2000-09-30 1999-09-30 1999-12-31 Försäljningstillväxt 126 % 101% 80 % Bruttovinstprocent 27 % 24 % 20 % Soliditet 69 % 49 % 42 % Vinstmarginal -29 % -2 % - 12% Skuldsättningsgrad 18 % 20 % 68 % Balanslikviditet 257 % 181 % 225 % Räntabilitet på genomsnittligt - 29 % -4 % - 36 % sysselsatt kapital Räntabilitet på genomsnittligt eget -38 % -10 % - 73 % kapital Andel riskbärande kapital 71 % 49 % 41 % Genomsnittligt antal anställda 63 10 11 Omsättning per anställd 1.049 2.928 3.124 Resultat per aktie, kr - 2,09 -0,56 - 0,70 Genomsnittligt antal aktier 8.912.855 6.100.000 5.700.000 Genomsnittligt antal aktier justerat med split 1:5 som genomfördes under maj 2000 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00440/bit0002.pdf

Dokument & länkar