Delårsrapport för Smarteq 1 januari-31 mars 2000

Delårsrapport för Smarteq 1 januari-31 mars 2000 Smarteqs affärsidé är att med hjälp av den senaste tekniken utveckla produkter inom wireless telecom. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av produkter för eftermarknaden och OEM-marknaden. Sedan den 2 maj 2000 handlas B-aktien i Smarteq på SBI-listan. Delårsrapport för Smarteq AB (publ), org.nr 556387-9955 för första kvartalet år 2000 Förvärv höjer Smarteqs omsättning * Omsättningen ökade med 56 procent till 9.7 MSEK (6.2 MSEK) * Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt blev - 3.2 MSEK (-0,6 MSEK) * Smarteq lanserade positioneringsprodukten Smartraq vid Cebit-mässan i Hannover i februari * Förvärv av Carant Antenn AB 24 februari 2000 * Förvärv av Allgons AMS verksamhet 21 mars 2000 (tillträde 1 maj) * Integrationen av de bägge nya verksamheterna inleddes under perioden vilket under året ger bolaget tillgång till försäljningskanaler i drygt 40 länder *Väsentliga händelser efter perioden utgång * Nyemission via private placement på 80 miljoner kronor, däribland Core Ventures som satsar 40 miljoner och som därmed blir näst största ägare i Smarteq * Smarteq accepteras som medlem i Bluetooth SIG (Special Interest Group) * Smarteqs B-aktie noteras på SBI-listan den 2 maj Marknad Smarteq bedömer att den globala försäljningen av mobiltelefoner kommer att uppgå till 400 miljoner under år 2000. Marknaden för Handsfreeprodukter drivs dessutom av lagstiftning på området i ett flertalet länder. Norge fick den 15 mars en lag som reglerar att det inte är tillåtet att köra bil och prata i mobiltelefon samtidigt. Övriga marknader som bedöms lagreglera under året är Tyskland, som är Smarteqs enskilt viktigaste marknad, och Holland. OEM marknaden för Smarteqs produkter ser ut att öka och Smarteq beräknar kunna ta flera kontrakt inom denna sektor under året. Smarteq bedömer att Carants kvalitetssystem underlättar denna process. Marknaden för bolagets positioneringsprodukter Smartraq bedöms som goda och under det andra kvartalet kommer kommersialiseringsfasen att inledas och ambitionen är att få affärer under denna period. Produkterna Smartraq systemet som lanserades under slutet av februari kommer att vidareutvecklas och fokus är inriktat mot fordonsindustrin (åkeri, taxi, budbilar, personbilar etc). Röststyrningsprodukterna, d v s handsfree produkter med taligenkänning, som började marknadsföras under mars bedöms växa och i framtiden kommer en stor del av Smarteqs produktsortiment att innehålla denna framtida teknik. Genom de bägge förvärven breddas Smarteq produktportfölj väsentligt och inom wirelessområdet kan bolaget idag erbjuda antennsystem för montering på fordon och vindrutor samt för inbyggnad. Produkterna är konstruerade för all nu gällande mobilstandards som AMPS, D-AMPS, ETACS, GSM, PCN/DCS 1800, DECT, PCS 1900 och för PM radio och PMR frekvensband som RDS, DAB och TETRA. Produkterna är positionerade i det så kallade high-end segmentet och Smarteq kan därför ta bättre betalt än konkurrenterna. Nya produkter är även antennlösningar för trådlös kommunikation. Det handlar till exempel om utveckling mot mobilt Internet där högre överföringshastigheter krävs. För dessa generationers mobila telefonisystem kommer intelligenta antennsystem att bli ett viktigt medel för att öka räckvidd och kapacitet. Produkterna marknadsförs och säljs under varumärkena Carant och Allgon Organisation och utveckling De två förvärv som gjorts under det första kvartalet ligger helt i linje med bolagets tillväxtstrategi att erbjuda kunderna fler kompletterande produkter och mer komplexa lösningar så att Smarteq arbetar sig högre upp i värdekedjan och även integrerar vertikalt framåt, närmare kunden. Dessutom kommer bolaget med hjälp av ökade teknikresurser snabbare att kunna ta vara på de affärsmöjligheter som den kraftiga tillväxten inom såväl trådlöst tal som trådlöst Internet och annan datakommunikation ger. Därtill är det en stor möjlighet att integrera detta högt kvalificerade team av tekniskt kompetenta medarbetare med Smarteqs medarbetare. Personal Antalet anställda har bland annat genom förvärvet av Carant ökat från 11 till 65 vid periodens utgång. Efter det att Allgons AMS verksamhet integreras (1 maj ) har Smarteq 90 anställda. Framtidsutsikter Med förvärven av Carant och Allgons AMS verksamhet kommer tre affärsområden att etableras. Dagens handsfree-produkter utgör tillsammans med vissa wirelessprodukter ett affärsområde, inbyggnadsantennsystem ett andra affärsområde. Slutligen finns ett tredje affärsområde där positioneringstjänster och mobil informationsöverföring står i centrum dvs en vidareutveckling av dagens telematik produkter (SMARTRAQ). Parallellt med den tekniska utvecklingen kommer bolaget att bygga vidare på det distributionsnät som idag består av både operatörer och telekom distributörer på Europas största marknader. På Smarteqs identifierade huvudmarknader kommer egna marknadsbolag att etableras för att stödja affärsområdenas utveckling. Fakturering / Resultat Smarteq koncernens fakturering uppgick under årets första tre månader med till 9.7 Mkr (6,2 Mkr). Periodens resultat uppgår till - 3.2 Mkr (- 0,6 Mkr ). Periodens räkenskaper omfattar Smarteq AB ( publ ), Smarteq Intressenter AB samt Carant Antenn AB. Carant Antenn AB ingår i Smarteq koncernen från och med mars 2000. Smarteq Intressenter AB bedriver ingen verksamhet. Finansiell ställning Smarteq AB ( publ) genomförde under februari en riktad nyemission som tillförde bolaget 5 Mkr. Koncernens soliditeten uppgick per 31 mars 2000 till 23 procent. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 1,2 Mkr. Koncernens checkräkningslimit uppgår till 7 Mkr varav disponibelt belopp är 3,8 Mkr. Investeringar Förvärvslikviden avseende Carant Antenn AB uppgår till 23,6 Mkr. Tillträde skedde per 2000-03-01. Koncernens investeringar under perioden uppgår till 1,5 Mkr ( 0,4 Mkr ). Kommande informationstillfällen Kvartalsrapport 2:a kvartalet 200024 augusti 2000 Kvartalsrapport 3:e kvartalet 200027 oktober 2000 Bokslutskommuniké för 2000 23 februari 2000 Stockholm 2000-05-04 Styrelsen för Smarteq AB Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorsgranskning. För ytterligare information kontakta: Jonas Svensson, VD Smarteq, tel 08-445 36 80, mob 070-539 36 33 jonas.svensson@smarteq.se Sten Hildemar, vice VD Smarteq, tel 08-445 36 80, mob 070-879 05 03 sten.hildemar@smarteq.se Smarteq AB, Karlsbodavägen 39, 16867 Bromma, Telefon 08-4453680, www.smarteq.se, info@smarteq.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01080/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01080/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar