Bokslutskommuniké i Snapcat AB (publ) 1999-03-29 tom 2000- 08-31

Bokslutskommuniké i Snapcat AB (publ) 1999-03-29 tom 2000- 08-31 Perioden i sammandrag: Omsättningen uppgick till 1 755 Tkr, i enlighet med prognos i föreliggande nyemissionsprospekt. Resultat efter skatt uppgick till - 12 094 Tkr, ca 400 Tkr bättre än prognos i föreliggande nyemissionsprospekt. Koncernens avkastning på sysselsatt kapital var negativ. Vinst per aktie* efter skatt uppgår till -2,42 kr. Soliditeten 2000-08-31 uppgår till 68,5 % och justerat eget kapital/aktie* uppgår till 1,38 kr. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att aktieutdelning ej sker för perioden, detta enligt bolagets utdelningspolitik. Investeringarna uppgick till 755 Tkr. Antalet anställda i någon anställningsform var per bokslutsdagen 21 st. Med antal aktier avses 5 000 000 st, dvs antalet på dagen för periodbokslut och innan pågående nyemission. Viktiga händelser efter periodens utgång Vid extra bolagsstämma den 6 september togs en rad beslut som styrelsen har beslutat om enligt bemyndigande, där de viktigaste är beslut om fondemission, split 5:1,beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, ändring av bolagskategori från privat till publikt samt beslut om ny bolagsordning. Snapcat AB (publ) genomför en nyemission i enlighet med styrelsebeslut efter extra bolagsstämma den 6 september 2000. Scandinavian Information of Sports AB har startat "Tipsligan" i vecka 41. A Million Voices har i oktober tecknat en principöverenskommelse med nätbokhandeln AdLibris. Den innebär att AdLibris blir återförsäljare för A Million Voices sortiment av digital litteratur, samtidigt som A Million Voices kunder får tillgång till AdLibris sortiment av förlagsböcker. A Million Voices strategi är att tillhandahålla ett så komplett sortiment som möjligt inom områdena litteratur och konst & bild, utan att för den skull iklä sig rollen som postorderföretag. Fysiska produkter ska istället levereras av samarbetspartners. Överenskommelsen med AdLibris är i enlighet med den policyn. Försäljning och resultat Koncernen Koncernens försäljning under perioden uppgick till 1 755 Tkr, intäkterna härrör från Scandinavian Information of Sports AB och utgör sponsorintäkter och annonsintäkter. Resultatet uppgår till - 12 094 Tkr. Koncernens investeringar uppgår under perioden till 755 Tkr. Per 2000-08- 31 finns inga kostnader aktiverade i balansräkningen. Moderbolaget Nettoomsättningen i moderbolaget uppgår till 303 Tkr. Omsättningen utgörs i huvudsak av internförsäljning. Resultatet efter finansnetto uppgår till -3 363 Tkr. Moderbolagets investeringar uppgår under perioden till 195 Tkr. Per 2000-08-31 finns inga kostnader aktiverade i balansräkningen. Verksamhetsbeskrivning Snapcat AB Affärsidé Snapcat skall -genom dotter- och intressebolag finansiera, utveckla och förädla interaktiva projekt inom områdena media, spel och underhållning där Internet utgör en integrerad del i verksamhetsidén. inom media, spel och underhållning. Gemensamt för samtliga projekt som Snapcat engagerar sig i är ett stort mått av interaktivitet och att Internet utgör en integrerad del affärsmodellen vad gäller såväl marknadsföring och försäljning som betalning och distribution. Snapcat AB (publ) bildades 1999 och verksamheten bedrivs idag i tre bolag: A Million Voices AB, ett elektroniskt förlag och galleri. Snapcat Virtual Entertainment AB (publ) som utvecklar ett interaktivt koncept för sportrelaterade onlinespel, Snapcatgames.com Scandinavian Information of Sports AB som driver vecko- och nättidningen Fotbollextra.se med nyheter och information om fotboll och skicklighetsspel. Vision Snapcats vision är att bli en global aktör inom media, spel och underhållning med interaktivitet och Internet som gemensamma nämnare. Utvecklingen inom media, spel och underhållning är idag mycket snabb. Internet och internationalisering bidrar till att gränserna mellan olika branscher suddas ut och att nya spännande kombinationer uppstår. Mission Snapcats mission är att erbjuda god underhållning och spännande upplevelser för att göra vanliga människors vardag roligare. Mål Ekonomiska mål Att under 2000 generera 8 Mkr i intäkter. Att under 2001 generera 50 Mkr i intäkter. Att under fjärde kvartalet 2001 generera positiva kassaflöden. Marknadsrelaterade mål 2001 Att A Million Voices skall etableras i Storbritannien. Att etablera ett interaktivt onlinespel på Internet. Att inleda arbetet med att utveckla fler sportspel med sikte på internationella sporter. Att öka upplagan för Fotbollextra.se till 180 000 ex per vecka. Att vidga samarbetet med Svenska Spel från dagens 700 till 1 200 spelombud. Nätversionen av Fotbollextra.se i ytterligare ett språkområde. Minoritetssituation Snapcat AB (publ) äger A Million Voices AB till 96,5 %, samt Snapcat Virtual Entertainment AB (publ) till 93,1 %. Snapcat AB (publ)äger 100 % av Snapcat Capital AB. Scandinavian Information of Sports AB ägs till 100 % av Snapcat Virtual Entertainment AB (publ). Snapcat Virtual Entertainment AB (publ) Snapcat Virtual Entertainment utvecklar ett koncept, Snapcatgames.com, för att erbjuda spelintresserade människor virtuella onlinespel på Internet. Det första spelet lanseras i Sverige under andra kvartalet 2001 och är ett managerspel där deltagarna äger var sitt virtuellt fotbollslag vilket spelar i ett seriesystem. Spelet kompletteras med attraktiva priser i form av bl a varor och resor. Efter lanseringen i Sverige väntar lansering i framför allt Europa. Därefter anpassas spelet till andra sporter för att möjliggöra en lansering i t ex USA. Affärsidé Snapcat Virtual Entertainment skall driva interaktiva onlinespel på Internet med inriktning på världsomspännande sporter. Snapcat Virtual Entertainment skall genom att skapa en seriestruktur med attraktiva vinster locka människor och företag att delta. Vision Snapcat Virtual Entertainment skall vara den ledande operatören inom strukturerat onlinespel med inriktning på sport. Mål Att under andra kvartalet 2001 ha etablerat ett interaktivt onlinespel på Internet. Att under 2001 utveckla fler sportspel med sikte på internationella sporter. Att 2001 omsätta 5 Mkr. Strategi Snapcat Virtual Entertainment skall verka på den globala marknaden för att utgöra ett attraktivt forum för användare, annonsörer och samarbetspartners. Snapcat Virtual Entertainment skall med hjälp av kända idrottsprofiler, ambassadörer, kombinera den globala närvaron med lokal förankring på företagets nyckelmarknader. Snapcat Virtual Entertainment skall växa organiskt, genom samarbete samt genom selektiva företagsförvärv. Snapcat Virtual Entertainment skall ha en effektiv och fokuserad egen organisation och ingå nära partnerskap med teknikleverantörer, spelutvecklingsföretag och andra intressenter. Snapcat Virtual Entertainment skall upprätthålla intresset för företagets onlinespel genom kontinuerliga uppdateringar och lanseringar av nya applikationer. Snapcat Virtual Entertainment skall utveckla och dra nytta av närheten till de andra företagen inom Snapcatkoncernen. Intäkter Snapcat Virtual Entertainment avser generera intäkter genom deltagaravgifter, annonsförsäljning och sponsring. Såväl annonsörer som samarbetspartners skall er bjudas att integreras i spelet genom att t ex ge namn åt matchklocka, matchboll och utrustning. Tanken är också att en del av de priser som deltagarna spelar om skall komma från företagets samarbetspartners. Deltagaravgifterna beräknas uppgå till max 100 kronor i månaden och de kommer att kunna erläggas på flera sätt t ex med kontokort, mot faktura eller elektronisk betalning. När annonsförsäljning och andra intäkter blir tillräckligt stora kan det emellertid bli aktuellt att låta spelarna välja om de vill spela gratis och exponeras för produkter eller betala och slippa reklam. Scandinavian Information of Sports AB Scandinavian Information of Sports driver gratis- och nättidningen Fotbollextra.se med inriktning på sportnyheter och speltips. Fotbollextra.se har funnits sedan 1993 och har en stark position på den svenska tidnings och spelmarknaden. Under hösten 2000 lanserar Scandinavian Information of Sports konceptet Tipsligan, vilket är en tävling mellan de spelbolag som är knutna till Svenska Spels ombud. Fotbollextra.se stärker därmed sin ställning ytterligare genom att bli ett gemensamt forum för såväl sport- och spelintresserade som Svenska Spels ombud. Affärsidé Scandinavian Information of Sports skall genom gratis och nättidningen Fotbollextra.se erbjuda unika fotbollsnyheter samt den bästa spelinformationen och analysen för sin målgrupp. Strategi Fotbollextra.se skall ha hög redaktionell kvalitet med egna erfarna reportrar. Icke strategiska funktioner skall läggas ut på ett antal utvalda underleverantörer. Fotbollextra.se skall använda de senaste tekniska lösningarna. Fotbollextra.se skall aktivt söka externa samarbetspartners med inriktning på sport och skicklighetsspel. Scandinavian Information of Sports skall i marknadsföringen arbeta med ambassadörer i form av kända sportprofiler. Scandinavian information of Sports skall bygga upp och underhålla ett stort kundregister, vilket erbjuds tidningens samarbetspartners för riktade produkt och tjänsteerbjudanden. Scandinavian Information of Sports skall utveckla och dra nytta av närheten till de andra företagen inom Snapcatkoncernen. Mål Att under hösten 2000 lansera en ny och mer interaktiv version av webbtidningen. Att vidga samarbetet till att omfatta 1 200 av Svenska Spels största spelombud. Att lansera Tipsligan vilken under 2001 skall omfatta 600 spelbolag. Att generera positiva kassaflöden innan årsskiftet 2000/2001. Att under 2001 öka den tryckta tidningens upplaga till 180 000 exemplar. Att 2001 omsätta 30 Mkr. Att 2001 etablera nättidningen i ytterligare ett språkområde. Intäkter Scandinavian Information of Sports genererar intäkter genom annonsförsäljning och sponsorverksamhet kopplade till både pappers och nätupplagan av Fotbollextra.se. Företaget räknar även med att erhålla provision på försäljning av varor som distribueras genom företagets samarbetspartners. Det kan t ex handla om de allsvenska fotbollslagens matchdräkter och andra spel och fotbollsrelaterade varor. Därtill kommer intäkter form av betalning för riktad marknadsföring till medlemmarna i tidningens kundregister. Tipsligan beräknas generera intäkter i form av avgifter från de deltagande spelbolagen. Fotbollextra.se beräknas redan under innevarande år generera intäkter för sin egen drift. Intäkterna förväntas under 2000 uppgå till 5,75 miljoner kronor. Tipsligan beräknas under år 2000 omsätta 350 000 kronor för att under 2001 öka till 15 miljoner kronor. Nättidningen kommer under hösten att genomgå en omfattande förändring genom vilken bl a interaktiviteten förbättras. Lanseringen av den nya versionen beräknas ske under senare delen av 2000. A Million Voices AB A Million Voices är ett webbaserat mediaföretag med inriktning mot kultur och förströelse. Företaget tillhandahåller publicering och försäljning av verk inom litteratur, bildkonst och på sikt även musik. A Million Voices koncentrerar sig på digital försäljning och distribution, vilket innebär att man inte avser att bygga upp någon egen distributionsapparat för fysiska produkter. Genom den digitala distributionen uppnås samtidigt omedelbar kundtillfredsställelse, något som hittills varit ett problem inom den elektroniska handeln med fysiska produkter. A Million Voices avser även att erbjuda nyheter och debatt inom kultur och nöje. Genom att ta tillvara Internets möjligheter skapar A Million Voices utrymme för flera miljoner röster att utan censur höras samtidigt som det leder till ökad trafik på webbplatsen. Företaget skiljer sig därmed gentemot etablerade mediaföretag genom att fullt ut förverkliga tanken på flervägskommunikation. A Million Voices erbjuder alla kreativa människor inom litteratur, bildkonst och på sikt musik uppmärksamhet och publicering samt möjlighet till bedömning. Affärsidé A Million Voices utvecklar en webbaserad mötesplats för upphovsmän och deras publik. Webbplatsen skall utgöra ett forum för publicering och distribution av böcker och bilder av såväl etablerade som okända upphovs män. Den skall också vara en plats för debatt, dialog, nyheter och kontakter. Vision A Million Voices skall vara en internationellt marknadsledande aktör inom digital försäljning och distribution av böcker och bilder. Mål Att 2000 omsätta 2,25 Mkr. Att 2001 finnas i Storbritannien. Att 2001 omsätta 15 Mkr. Att generera positiva kassaflöden under senare delen av 2001. Snapcat Capital AB Bolaget är vilande per 2000-08-31. Ekonomisk och finansiell information för koncernen Finansiell ställning Koncernens disponibla medel uppgår per 200-08-31 till 7 239 Tkr. Per 2000- 08-31 fanns noll (0) kr i räntebärande skulder. Justerat eget kapital uppgår per 2000-08-31 till 6 925 Tkr. Kassaflöde Periodens kassaflöde uppgick till 7 239 Tkr totalt. Kassaflödet från den löpande verksamheten för året uppgick till -11 090 Tkr, för investeringsverksamheten till - 755 Tkr och för finansieringsverksamheten till 19 084 Tkr. Investeringar Totala investeringar för perioden uppgår till 755 Tkr. Investeringarna utgörs av datorer och diverse kontorsinredning. Snapcataktien Notering Efter genomförd emission kommer Snapcat AB (publ) att noteras inofficiellt hos Thenberg & Kinde Fondkommission AB på Göteborgs OTC-lista. Första dag för handel är planerad till slutet av november. Thenberg & Kinde Fondkommission AB kommer att ange kurserna i SIX- och Reutersystemet samt på Thenberg & Kinde Fondkommission AB:s hemsida www.thenberg.se. Snapcat AB (publ) följer regler motsvarande notering vid OM Stockholmsbörsen och kommer således att lämna aktiemarknadsinformation regelbundet såsom kvartalsrapporter mm. Utdelning Snapcatkoncernen är under uppbyggnad. Bolagets styrelse avser inte att föreslå bolagsstämman att lämna utdelning under förutsebar tid. Bolaget ämnar använda kommande vinster till den fortsatta expansionen. Nyckeltal Uppgifterna baseras på utgående balanser per 2000-08-31 för koncern. Omsättning 1 755 Tkr Rörelseresultat -11 673 Tkr Resultat efter finansiella poster - 12 184 Tkr Resultat efter skatt - 12 094 Tkr Justerat Eget Kapital 6 925 Tkr Likvida medel 7 239 Tkr Avkastning på sysselsatt kapital (a) negativt Soliditet (b) 68,5 % Skuldsättningsgrad (c) 0 % Investeringar 755 Tkr Vinst per aktie (d) -1,73 Kr Antal anställda 21 st (a) Resultat efter finansnetto/balansomslutning minus icke räntebärande skulder. (b) Justerat eget kapital/balansomslutning (c) Räntebärande skulder/eget kapital (d) Vinst efter finansnetto/antalet aktier innan föreliggande nyemission. Tidpunkt för årsredovisning och bolagsstämma. Med anledning av pågående nyemission i Snapcat AB flyttas tidpunkt för årsredovisning och bolagsstämma till december 2000. Årsredovisning Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig hos Snapcat AB, 2 tr, 413 28 Göteborg tisdagen den 5 december 2000. Årsredovisningen kan beställas på tel 031-245370 eller fax 031- eller via E-mail info@snapcat.se Årsredovisningen kommer att distribueras till samtliga aktieägare inför årets bolagsstämma. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 12 december 2000 klockan 1600 i Folkets Hus lokaler i Göteborg. Nästa rapporteringstillfälle Delårsrapport för perioden september - december 2000 kommer att offentliggöras den 14 mars 2001. Göteborg 2000-10-26 Snapcat AB (publ) Stefan Nomark Verkställande Direktör Kontaktperson Stefan Nomark Verkställande Direktör Tel: +46 31 245370 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01550/bit0002.pdf

Dokument & länkar