Delårsrapport i Snapcat AB (publ) 556569-0400 2000-09-01 tom 2001-09-30

Delårsrapport i Snapcat AB (publ) 556569-0400 2000-09-01 tom 2001-09-30 Sammandrag av perioden: · Omsättningen uppgick till 13 114 Tkr · Periodens resultat uppgick till -17 159 Tkr · Bolaget har under perioden genomfört nyemissioner med företräde för befintliga aktieägare där teckningen uppgick till 14 289 Tkr · Snapcat har förvärvat Premier Media Group Sweden AB med tidningen Every Weekend enligt beslut på extra bolagsstämma den 7 maj 2001 genom en riktad emission av 1 000 000 aktier. · Bolaget har genomfört en försäljning av hela innehavet av aktier i Phonera AB · Dotterbolaget DNC AB har genomfört en förlikning med Nocom Interactive AB. Tvisten avsåg utvecklingskostnader för en Internetsajt under år 2000. Viktiga händelser efter periodens slut: · Förvärv av AG Bell Communications AB · Bolaget kommer snarast att kalla till extra bolagsstämma för att ta beslut om och genomföra nyemission för att bl a förvärva AG Bell Communications AB · Samarbetsavtal mellan Fotbollextra och Svenska Spel · Beskrivning av verksamheten Göteborgsföretaget Snapcat grundades 1999 och är en engagerad partner för tillväxtföretag inom media och callcenter verksamhet.. Snapcats aktie är inofficiellt noterad på Göteborgs OTC-lista. Snapcat har följande produkter och engagemang: · Gratistidningen Fotbollextra som erbjuder unika fotbollsnyheter, den bästa spelinformationen och analysen för sin målgrupp. Gratistidningen distribueras genom 1 500 spelombud i Sverige och genom utvalda sportbutiker och restauranger med sportinriktning. · Helgtidningen Every Weekend som når hushåll i Göteborgsområdet varje fredag. Tidningen är gratis, hemburen med posten och erbjuder en effektiv täckning för sina annonsörer. Every Weekend står för förströelse, nöje, ekonomi, spänning, underhållning och avkoppling. · Redaktionella tjänster, klubbtidningar samt årsguider inom fotboll. · eBoken.nu är Sveriges centrum för elektroniska böcker på Internet. Här kan du hitta och ladda ner böcker från kända och okända författare. Ekonomiskt sammandrag för Snapcatkoncernen [REMOVED GRAPHICS] Definitioner Vinstmarginal Resultat efter finansnetto i procent av omsättning Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt/Genomsnittligt eget kapital Avkastning sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader/Genomsnittligt sysselsatt kapital Sysselsatt kapital Balansomslutning reducerad med icke räntebärande skulder Soliditet Eget Kapital/Totalt Kapital Vinst/aktie efter skatt Vinst efter skatt dividerat med antal aktier Eget Kapital per aktie Eget Kapital dividerat med antal aktier Kommentarer till verksamheten Marknaden för annonser har försvagats under årets senare del. Enligt institutet för reklam- och mediestatistik IRM har det kraftiga raset för storstadspressen fortsatt. I november försvann mer än var tredje förmedlad annonskrona. Hittills i år har storstadstidningarna tappat mer än 20 procent av de förmedlade annonsintäkterna. Dock menar IRM i sin prognos för nästa år att en vändning kan komma så snart som andra halvåret 2002. Tidningen Weekend kommer inför 2002 att utvecklas med nya ämnen och rubriker för ytterligare höja läsvärdet samt understödja säljarnas insatser mot nya kund- och målgrupper på annonsmarknaden. Marknaden för annonser har försvagats under året och vi noterar att kunderna senarelägger planerade kampanjer i större omfattning än tidigare. Det är en allmän efterfrågeminskning till följd av vikande konjunktur för medierelaterade produkter. Denna trend har varit negativ under år 2001. Dock kan vi konstatera att vår produkt Every Weekend mottagits väl av läsare och annonsörer. Över tiden kompletteras Weekend med nya rubriker och teman för att nå en bredare bas av annonsörer. Exempel på nya områden är platsannonser, evenemang, restauranger, utbildning och bostadsmarknad. Fotbollextra har tecknat ett samarbetsavtal med AB Svenska Spel inför kommande verksamhetsår 2002. Samarbetsavtalet med Svenska Spel är det största affärsavtalet som Fotbollextra har tecknat fram till nu. Fotbollextra får därigenom en unik exponering genom att tidningen kan hämtas av läsarna hos över 1 500 spelombud runt om i Sverige. Upplagan kommer att vara cirka 75 000 exemplar per vecka och erbjuda en mycket god täckning för annonsörer. Snapcat tar en position på den expansiva callcenter-marknaden genom förvärv av AG Bell Communications AB. Genom förvärvet erhåller Snapcat ett bolag som kompletterar den nuvarande verksamheten. Förvärvet utgör också ett första steg in på den mycket expansiva marknaden för "outsourcing" av bl.a. kundtjänst och säljfunktioner genom telemarketing. AG Bell har idag ett antal områden med tjänster för lönsam kundkommunikation. Dessa områden är traditionell Callcenterverksamhet, Telebusiness med besöksbokningar och marknadsundersökningar, Växeltjänster och ett Webcenter med elektronisk kundtjänst och mailsupport. Förvärvet är villkorat av en extra bolagsstämmas godkännande och sker genom apportemission samt att Snapcat tillför AG Bell kapital. Kallelse till denna extra bolagsstämma kommer att ske inom kort. Detta förvärv stärker Snapcat AB:s ambition att skapa en större bas och kritisk massa avseende intäkter och resultat. Mot bakgrund av den svaga annonskonjunkturen har intäkterna i koncernens produkter Every Weekend och Fotbollextra ej motsvarat förväntningarna. Snapcat har under hösten genomfört ett åtgärdsprogram för att sänka kostnadsnivån. Snapcat AB kan konstatera att kalenderåret 2001 (12 mån) kommer att innebära ett lägre utfall än den tidigare reviderade prognosen. Övriga händelser: Sven-Olof Nilsson har lämnat sin anställning hos Snapcat AB och samtidigt utträtt ur bolagets styrelse. Nästa rapporteringstillfälle Bokslutskommuniké för perioden 1 september 2000 - 31 december 2001 kommer att offentliggöras den 28 februari 2002 på bolagets hemsida http://www.snapcat.se. Revision Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Fullständig delårsrapport finns att tillgå på bolagets hemsida www.snapcat.se Göteborg den 28 december 2001 Stefan Nomark VD Snapcat AB (publ) För ytterligare information kontakta: Stefan Nomark Patrik Asp VD Ekonomichef Tel: 031-24 53 70 Tel: 031-24 53 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/28/20011228BIT00590/bit0002.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/28/20011228BIT00590/bit0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar