Så hanterar Stockholms stad regeringens besked om miljözoner

Report this content

Regeringen har nu redovisat förslaget som möjliggör för kommunerna att införa miljözoner för lätta fordon (personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar upp till 3,5 ton). Samtliga partier i kommunstyrelsen har tydligt uttryckt att man vill utreda någon form av miljözoner för Stockholm i framtiden. För att utreda konsekvenserna av införande av miljözoner för lätta fordon i Stockholm och även för att åstadkomma en bred enighet om hur staden ska använda de möjligheter som denna förordning möjliggör, kommer en politisk referensgrupp att tillsättas där samtliga partier i kommunstyrelsen ingår.

- Om staden ska införa miljözoner är det en förutsättning att miljönyttan står i rimlig relation till de samhällsekonomiska kostnader som ett införande innebär. Transportstyrelsens tidigare beräkningar underskattade samhällskostnadernas relation till miljönyttan vilket är ett viktigt skäl till att staden måste genomföra nya sådana beräkningar, detta utifrån olika möjliga genomförandeår. Även de hälsoeffekter som kväveoxider innebär för stockholmarnas hälsa ska analyseras och redovisas i utredningen, säger Jan Valeskog (S), stadsbyggnadsborgarråd och trafikpolitisk talesperson för Socialdemokraterna i Stockholms stad.

Referensgruppen kommer att tillsättas på kommunstyrelsen den 11 april 2018, samtidigt påbörjas de omfattande utredningar som krävs för att politikerna ska kunna ta ställning till frågan om införande av miljözoner i Stockholm. Det som kommer att utredas är bland annat klimatkonsekvenser, samhällsekonomiska kostnader, miljönytta samt trafikens sammansättning och dess utsläppsegenskaper idag, om fem år respektive 10 år. Även frågor om geografisk omfattning och lämpliga år för införande av zonerna ska studeras. Utredningarna kommer också att få en bred remissbehandling. Arbetet beräknas pågå under hela 2018.

Luften i Stockholm har förbättrats under lång tid och är betydligt bättre än andra jämförbara storstäder, men fortfarande utgör luftföroreningar ett hälsoproblem som medför sjukdomar och en förkortad livslängd. Miljözonerna kan rätt utformade innebära en förbättrad miljö i Stockholm liksom innebära en stimulans för en mer miljöanpassad fordonsflotta.

- Jag ser det som väsentligt att det finns ett stort politiskt stöd för det förslag som kommer tas fram i Stockholm. Det gäller bland annat geografisk omfattning, tidpunkt och vilka typer motorer som skall omfattas. Jag bedömer att diskussionerna främst kommer att gälla äldre dieselbilar, inte Euro 6-fordon. Under dessa förutsättningar finns goda möjligheter att få miljözoner som uppfyller de mål samtliga partier i staden vill se och samtidigt får rimliga konsekvenser för medborgarna, säger Jan Valeskog (S), stadsbyggnadsborgarråd och trafikpolitisk talesperson för Socialdemokraterna i Stockholms stad.

Kommunstyrelsens svar på den remiss som har varit utremitterad om miljözoner: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1881784 

Läs mer om dagens besked om miljözoner på www.regeringen.se 

Presskontakt: Gabriel Dahlander 076-122 91 86

Prenumerera

Media

Media