Fördjupat svensk-finskt försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete

Det nordiska samarbetet i säkerhets- och försvarspolitiska frågor har utvecklats kraftigt under de senaste åren. Detta samarbete respekterar de olika val de nordiska länderna har gjort beträffande militära allianser och förhållandet till EU-samarbetet. Dessa utgör dock inga hinder för en vidare utveckling av det pragmatiska försvarssamarbetet som inom det nordiska försvarssamarbete NORDEFCO omfattar sådana frågor som utbildning, övningar, övervakningsuppgifter, krishantering och anskaffning av försvarsmateriel. Socialdemokraterna i samtliga nordiska länder har gett sitt aktiva understöd för detta samarbete.

Det nordiska samarbetet pågår i mycket flexibla former. Det lämnar också utrymme för ett mera långtgående samarbete i bilaterala arrangemang. Detta gäller särskilt det svensk-finska samarbetet.

Socialdemokraterna i Finland och Sverige har gett sitt aktiva understöd för en fördjupning av vårt bilaterala samarbete inom säkerhets- och förvarspolitikens alla områden. Vårt bilaterala samarbete ger också ökade resurser och möjligheter för utvecklandet av det nordiska samarbetet i utrikespolitiken och bidrar till den regionala säkerheten.

Både Finland och Sverige har den gemensamma militära alliansfriheten som grund. Det finns stora möjligheter för en vidare utveckling av det svensk-finska samarbetet på försvars- och säkerhetspolitikens område såväl militärt som civilt. Erfarenheterna från samverkan inom övningsverksamhet, internationella operationer och gemensam sjöövervakning är goda.

I en föränderlig tid är det viktigt att de svensk-finska relationerna präglas av stabilitet, långsiktighet och en vilja till gemensamt ansvarstagande. Att nu ta nya steg och aktiv sträva efter att fördjupa befintlig samverkan är naturligt och riktigt. Detta ska ses som ett aktivt bidrag till att stärka säkerheten i norden och i våra närområden.

Vi vill gemensamt markera följande punkter som viktiga framtida samarbetsområden:

-          Ett generellt fördjupat samarbete mellan Finland och Sverige på säkerhets- och försvarsområdet. Det ska utvecklas som en del i en strategi för att stärka det nordiska samarbetet.

-          Utveckla det marina samarbetet mellan Sverige och Finland syftande till ett gemensamt uppträdande i Östersjön. Kontinuerlig gemensam övningsverksamhet. Den nationella beslutanderätten över den operativa förmågan bibehålls.

-          Kontinuerligt utbyte av information gällande försvarsplanering.

-          En utvidgning av övnings- och utbildningssamarbete.

-          Utveckla former för gemensam incidentberedskap.

-          Utreda och värdera möjligheterna till ett fördjupat samarbete när det gäller utvecklande och anskaffning av försvarsmateriel.

-          Gemensamt studera möjligheterna att tillsammans stärka säkerheten på Nordkalotten och i Östersjön.

-          Fördjupa samarbetet när det gäller amfibieförmågan, Nylands Brigad och Amf 1, Berga.

-          Utveckla och fördjupa flygsamarbetet Cross Border Training på Nordkalotten.

-          Utreda möjligheterna och regelförändringar för att kunna använda både flygbaser och marina ankarplatser i respektive länder.

-          Tydligt samarbete mellan Sverige och Finland när det gäller internationellt agerande i försvars- och säkerhetspolitiska sammanhang. Exempel på gott svensk-finskt samarbete är insatserna i Afghanistan och inom EU:s stridsgrupper.

Presskontakt
Tora Hecksher, pressekreterare
070-755 71 07