Fyra uppdrag för att stötta hälso- och sjukvården med att ge vård till asylsökande

Regeringen ger Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten fyra olika uppdrag för att stödja och underlätta hälso- och sjukvårdens utmaningar med att kunna ge vård till flyktingar som kommer till Sverige. Det handlar bland annat om landstingens möjlighet att genomföra hälsoundersökningar, kunna erbjuda vaccinationer och deras tillgång till tolkar.

De ökade behoven påverkar hälso- och sjukvården. Det finns landsting där situationen är särskilt svår, och det finns också delar av hälso- och sjukvården där utmaningarna är större. Det handlar exempelvis om olika former av asylhälsa, men också tandvård och psykiatri. Likaså barnsjukvården påverkas då asylsökande barn har mer omfattande rätt till sjukvård än vuxna.

Myndigheterna får följande uppdrag:

  • Socialstyrelsen tillsammans med Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att stödja landstingen i arbetet med att erbjuda hälsoundersökningar till asylsökande, bland annat genom att se om det går att förenkla och effektivisera genomförandet. Syftet är att andelen hälsoundersökningar ska öka. Regeringen har tidigare beviljat medel till en förstudie som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför kring hur ohälsa hos nyanlända och asylsökande bäst kan mötas. Resultaten därifrån ska vara en del i det arbete som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten – i samverkan med SKL – nu genomför kring hälsoundersökningarna.

  • Socialstyrelsen får i uppdrag att kartlägga hur stödet kring andra talade språk än svenska ser ut inom hälso- och sjukvården och tandvården, för att underlätta för asylsökande och nyanlända att kommunicera med vården. I uppdraget ingår att kartlägga såväl tillgången till tolkar som tillgången till flerspråkig personal.

  • Socialstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med de mest berörda myndigheterna samt SKL, göra en fördjupad analys av hälso- och sjukvårdens och tandvårdens utmaningar och möjligheter när det gäller att tillhandahålla vård till asylsökande och nyanlända. I analysen ingår att titta på möjliga förändringar av hälso- och sjukvårdssystemets förmåga och funktionalitet, på kort och lång sikt, för att möta dessa utmaningar.

  • Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att göra en kartläggning och analys av behoven av vaccinationer hos asylsökande. I uppdraget ingår att, om det behövs, ta fram ett underlag med förslag på åtgärder för att underlätta för hälso- och sjukvården – inklusive barnhälsovården och elevhälsan – att kunna erbjuda asylsökande vaccinationer enligt tillämpliga vaccinationsprogram.

Kontakt:

Helena Paues
Pressekreterare hos Gabriel Wikström
072-209 45 20
helena.paues@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera