Lennart Blomqvist disputerar med forskning om upprepade oförklarade tidiga missfall

När par drabbas av upprepade tidiga missfall finns ibland en trolig orsak, men i de allra flesta fall hittas ingen trolig förklaring vid utredning. Det förekommer olika hypoteser om orsak, och olika behandlingar har prövats utan att det funnits stöd för positiva effekter. Lennart Blomqvist, överläkare vid kvinnokliniken, SÄS Borås, utreder i sin forskning tre av dessa hypoteser. Avhandlingen pekar på en möjlig åtgärd för att minska risken för nytt missfall hos dessa par. Den visar också hur behandling med acetylsalicylsyra påverkar blodplättarna under graviditet.

Vad handlar avhandlingen om?

De granskade hypoteserna och dess eventuella orsak till upprepade missfall i tidig graviditet är; mikroblodproppar i moderkakans (placenta) minsta blodkärl, ökad trombocytaggregation (hopklumpning av blodplättarna) och därmed ökad risk för blodproppar och försämrad blodcirkulation i placenta och till fostret, samt om en påverkad funktion i sköldkörteln skulle vara en missfallsrisk.

Vilka delar ingår i forskningen?

Avhandlingen består av fyra delstudier;

  I: En studie för att se om behandling med en låg dos acetylsalicylsyra (ASA) kunde minska risken för nytt missfall hos par med tidigare minst tre tidiga missfall i rad.

  II: Denna studie gjordes för att se hur trombocytaggregationen påverkades under graviditet hos friska kvinnor som genomgick en normal graviditet, och som inte haft tidigare upprepade missfall.

  III: Denna studie gjordes för att jämföra trombocytaggregationen under graviditet hos kvinnor med upprepade missfall med dem som haft högst ett, eller inget, tidigare missfall. Även hur trombocytaggregationen vid olika tidpunkter under graviditet påverkas av behandling med låg dos ASA respektive placebo

  IV: Underfunktion av sköldkörteln (hypotyreos) är en känd riskfaktor för missfall. Därför kontrolleras körtelns funktion med ett blodprov, TSH, vid inskrivning på mödravården i tidig graviditet, så att behandling med tyroxin kan sättas in vid behov. Ett annat tecken till påverkan på sköldkörteln är förekomst av TPO-antikroppar i blodet.

Vilka är de viktigaste slutsatserna? 

  • Hypotesen om mikroblodproppar i placentas blodkärl är inte förklaring till upprepade missfall.
  • Ökad trombocytaggregation är inte förklaring till upprepade tidiga missfall. Detta har inte visats tidigare.
  • Förekomst av tyreoperoxidas-antikroppar (TPO-ak) i blodet kan vara en riskfaktor för nytt missfall hos kvinnor med upprepade tidiga missfall.
  • Behandling med ASA under graviditet sänker trombocytaggregationen mycket påtagligt. Detta har inte visats tidigare.
  • Med rätt planering och stöd är prognosen mycket god, ca 85% graviditetsutfall (födda barn), utan någon läkemedelsbehandling.

Hur kan detta användas i vården? Viktigaste målgrupp?

Genom planerad uppföljning, psykologiskt stöd och kontakt med känd vårdpersonal som är insatt i ämnet, kanske i form av missfallsenhet på större kliniker, kan man minska risken för ett nytt missfall. Den sänkta trombocytaggregationen av ASA-behandling under graviditet är en mycket viktig kunskap för behandling av vissa graviditetskomplikationer; preeklampsi, prematuritet, dålig fostertillväxt och högt blodtryck under graviditet. Det finns sätt att identifiera dessa riskkvinnor och sätta in behandling.

Hur går arbetet vidare?

Det finns fler faktorer att titta på när det gäller upprepade missfall, men även andra faktorer gällande graviditet och förlossning. Säkert funderar jag vidare på ett och annat, men ser som min kanske viktigaste uppgift att stimulera yngre kollegor till fortsatt forskning inom området obstetrik och gynekologi.

Pressjour tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas
http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus  

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.