Mer öppenvård positivt för SÄS patienter

SÄS har under januari ökat öppenvården, alltså vård där patienten inte är inlagd på sjukhuset, mer än dubbelt så mycket jämfört med den planering som är gjord utifrån vårdöverenskommelsen. Slutenvården minskar i gengäld mer än planerat med färre inlagda patienter. Det framgår av den månadsrapport som SÄS styrelse godkände vid dagens möte.

Att fler patienter kan behandlas i öppenvården och slipper vara inlagda på sjukhus är en positiv utveckling. Läkarbesök i öppenvården ökar med cirka fem procent och sjukvårdande behandlingar med cirka 14 procent. I slutenvården minskar antalet vårdtillfällen med sju procent och antalet vårddagar med åtta procent, vilket är mer än planerat.

Antalet nettoårsarbetare på SÄS ökar med 68 stycken jämfört med föregående år, vilket beror på ökat antal anställda och ökad andel heltidsarbetande. Ett 20-tal är finansierade i form av regionala satsningar inom psykiatrin. Andra är kopplade till ändrade vårdformer för att hitta lägsta effektiva vårdnivå, till exempel undersköterskor på eftervårdsenhet.

Det ekonomiska resultatet ackumulerat är minus 29,1 miljoner kronor. Knappt hälften av detta beror på lägre intäkter, bland annat till följd av ökad produktion som sjukhuset inte har fått ersättning för. Resterande del består framför allt av ökade personalkostnader. SÄS fortsätter arbeta med åtgärder för en ekonomi i balans och det är mycket viktigt att det arbetet genomförs.

– Utvecklingen mot en ökad öppenvård är positiv för patienterna. För att undvika att sjukhus som är duktiga på detta missgynnas behöver vårdens ersättningssystem också stödja denna utveckling. Styrelsen understryker också vikten av ett fortsatt intensivt arbete på SÄS för ekonomi och verksamhet i balans, säger styrelsens ordförande Göran Larsson.

Kontakt
Göran Larsson, sjukhusstyrelsens ordförande, tfn 0730-20 42 60 

Pressjour tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas
http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus  

Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.