SÄS budget för 2019 fastställd

Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus har fastställt budgeten för verksamheten 2019. Med hjälp av utvecklade arbetssätt och flöden, ökad produktivitet och kostnadskontroll ska SÄS omhänderta 100 miljoner kr i effektiviseringar under 2019, med minimal negativ påverkan på patienterna. För en ekonomi i balans motsvarar dock det verkliga effektiviseringsbehovet 200 miljoner kr, men en så stor effektivisering under 2019 medför en uppenbar risk för negativa konsekvenser för patienter och medborgare. Styrelsen beslutade därför att hemställa hos södra hälso- och sjukvårdsnämnden om ytterligare finansiering med 100 miljoner kr, alternativt om vägledning att prioritera bort verksamhet.

200 miljoner kr motsvarar ca 5 procent av SÄS totala budget, eller 10 procent av budgeten för de rörliga kostnaderna. I budgeten för 2019 tar sjukhuset hand om 100 miljoner kr i effektiviseringar, med minimal negativ påverkan på patienterna. Åtgärderna som sjukhuset ska genomföra i form av utvecklade arbetssätt och flöden, ökad produktivitet och kostnadskontroll kräver ett omfattande förändringsarbete. Om sjukhuset skulle effektivisera motsvarande ytterligare 100 miljoner kr finns det en uppenbar risk för negativa effekter för patienter och medborgare i form av längre väntetider, sämre tillgänglighet, ökade patientrisker och en svagare förmåga att hålla takten i det omfattande och nödvändiga arbetet med VGR:s omställning av hälso- och sjukvården. SÄS skulle därigenom få stora svårigheter att uppfylla regionfullmäktiges mål. Med anledning av detta beslutade styrelsen att hemställa hos södra hälso- och sjukvårdsnämnden om ytterligare finansiering med 100 miljoner kr, alternativt om vägledning att prioritera bort verksamhet. Styrelsen gav också ett uppdrag till sjukhusdirektören att i början av 2019 återkomma med en handlingsplan för ekonomi och verksamhet i balans.

SÄS har under 2018 haft ett omfattande åtgärdsprogram för ekonomi och verksamhet i balans, men det har ännu inte gett tillräcklig effekt. Det som återstår att genomföra av dessa åtgärder motsvarar ca 80 miljoner kr, som sjukhuset har med sig in i den ekonomiska utmaningen för 2019. Inför 2019 har också regionala beslut drivit upp kostnaderna och sänkt intäkterna för SÄS motsvarande drygt 120 miljoner kr.

- Styrelsen konstaterar att SÄS i likhet med andra akutsjukhus i regionen har en fortsatt stor utmaning för att nå ekonomi och verksamhet i balans. Sjukhuset behöver uthållighet i de åtgärder som pågår och vi är på rätt väg, samtidigt som vi ser att regionala beslut som inte går att påverka på sjukhusnivå får stor inverkan på de ekonomiska förutsättningarna. Kring den resterande delen av underskottet behöver vi en bra och tydlig dialog med södra hälso- och sjukvårdsnämnden om hantering och prioriteringar utifrån regionfullmäktiges mål­­, säger sjukhusstyrelsens ordförande Göran Larsson.

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion/Meetings/Details/1475632

Pressjour tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas
http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus  

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Prenumerera