Södras resultat kraftigt upp

Report this content

Södras resultat kraftigt upp Skogskoncernen Södra redovisar en vinst på 1 848 MSEK efter årets första nio månader. Större volymer och stigande massapriser är den främsta förklaringen till årets resultatförbättring. Koncernens omsättning uppgick till 8 880 MSEK (5 882). De tre första kvartalens resultat efter finansnetto var 1 848 MSEK (40). Under tredje kvartalet noterades en vinst på 904 MSEK. Avkastningen på sysselsatt kapital var 30 procent och soliditeten uppgick till 51 procent vid periodens slut. Södras medlemmar äger sammantaget drygt hälften av den privata skogsmarken i södra Sverige. Den anslutna medlemsarealen var 1,9 milj ha vid periodens slut, en ökning med drygt 50 000 ha sedan årsskiftet. Antalet medlemmar ökade med 364 till närmare 34 000. Virkesmarknaden påverkades under första halvåret av stormfällningarna i slutet av 1999. Det kraftiga virkesflöde som följde under våren gjorde att virkeslagren ökade. Hög produktion vid de sydsvenska massabruken medförde att lagren senare kunde reduceras till mer normal nivå. Massavedspriserna höjdes med 30 kr/m3fub från halvårsskiftet till 250 kr för barrmassaveden och 270 kr för lövmassaveden. Prishöjningen har tillsammans med ett stort gallringsbehov resulterat i hög takt på virkeskontrakteringen under hösten. Produktionen vid sågverken och timmerbehovet har varit stort under året. Södra Skogs virkesanskaffning uppgick till 9,1 milj m3fub (8,0), varav 5,4 milj m3fub (5,0) från medlemmarna. Av den anskaffade volymen gick 6,5 milj m3fub till den egna industrin. Koncernens resultat påverkas främst av utvecklingen för pappersmassan. Efterfrågan var stark under hela perioden. Massalagren har varit lägre än normalt och den prisåterhämtning som inleddes 1999 har fortsatt. Priset på den blekta barrmassan steg från 600 USD per ton vid årsskiftet till 710 USD i september. Produktionstakten vid Södra Cells tre svenska bruk har legat på rekordnivå, sammanlagt producerades 1 087 000 ton (918 000). Även vid de norska enheterna Tofte och Folla, som förvärvades vid halvårsskiftet, har kapacitetsutnyttjandet varit högt. Uppkörningen av det utbyggda Mönsterås Bruk har gått snabbare än förväntat. Vid Tofte har en explosion i soda- pannan medfört att bruket beräknas stå för reparation från oktober fram till en bit in i december. Beslut har tagits om två större nyinvesteringar, dels att ersätta Värö Bruks nuvarande sodapanna, som varit i drift sedan brukets start 1972, dels att bygga en ny reningsanläggning vid Mörrums Bruk. Efterfrågan på sågade trävaror har varit god under hela året. Samtidigt har sågverksnäringens utbud ökat, både inom och utanför Skandinavien. Välbehövliga prislyft har därmed inte kunnat genomföras. Vid Södra Timbers sex sågverk tillverkades sammanlagt 559 000 m3 (463 000), varav 82 000 m3 vid den nya Mönsteråssågen. Södra Timbers negativa rörelseresultat förklaras av Mönsteråssågen, vars produktion är under uppkörning, samt utvecklingssatsningar på vidareförädling. - Vi kan glädja oss åt ett mycket bra resultat hittills i år om vi ser till Södra som helhet, säger Södras koncernchef Anders Wahrolén. Även för sista kvartalet räknar vi med ett bra utfall. Det gör att Södra kommer att kunna redovisa att mycket gott helårsresultat. - Virkessäsongen har inletts med hög aktivitet i både gallring och slutavverkning. Sågverkens behov av timmer är mycket stort. Utbyggnaden av vår massaindustri har gjort att efterfrågan på medlemmarnas massaved är god. - På massasidan är vi inställda på fortsatt god efterfrågan och en lugnare prisutveckling än tidigare under året. Sågverken har ännu inte kunnat glädja sig åt samma ljusning som massabruken. Resultatet är bättre än föregående år, men ännu inte tillfredsställande. Koncernens resultaträkning (MSEK) Januari-september 2000 199 9 Nettoomsättning 8 5 880 882 Rörelsens kostnader -6 -5 418 360 Avskrivningar enligt plan - - 504 443 Rörelseresultat 1 79 958 Finansiella intäkter och - - kostnader 110 39 Resultat före 1 40 bokslutsdispositioner och 848 skatt Nettoomsättning och rörelseresultat per verksamhet, januari-september (MSEK) Nettoomsättning Rörelseresultat 2000 199 200 199 9 0 9 Södra 3 3 54 34 Skog 956 564 Södra 1 832 - - Timber 029 43 71 Södra 6 3 2 96 Cell 230 451 026 Södra - - - 9 101 Finans Övrigt 16 117 - - 70 81 Internlev -2 -2 - - eranser 351 082 Koncernen 8 5 1 79 880 882 958 Anm. Södra Skogsenergi ingår i Södra Skog. De norska enheterna Tofte och Folla ingår från halvårsskiftet 2000 i Södra Cell. .................................... Ytterligare information: koncernchef Anders Wahrolén eller informationschef Sven-Eric Petersson, båda tel 0470 - 89 000. Rapporten finns även på SÖDRAs hemsida: www.sodra.se (Där finns även allmän SÖDRA-information, inklusive mediaservice). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00740/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00740/bit0002.pdf

Dokument & länkar