Södras vinst över en halv miljard

Report this content

Södras vinst över en halv miljard (Siffror inom parentes avser motsvarande period 2001) Skogskoncernen Södra redovisar ett resultat efter finansnetto på 562 MSEK (529) för årets första nio månader. Nettoomsättningen ökade till 8 769 MSEK (7 902). Resultatförbättringar har uppnåtts i sågverksrörelse, skoglig verksamhet och finansiellt. Samtidigt har resultatnivån på massasidan varit tillfredsställande trots en dämpad konjunktur och pressade priser. Avkastningen på sysselsatt kapital var 9 procent. Soliditeten uppgick vid periodens slut till 57 procent. Koncernchefen Anders Wahrolén kommenterar - Koncernens resultat för de tre första kvartalen är tillfredsställande mot bakgrund av att konjunkturuppgången har kommit av sig. Resultatet har under året blivit bättre för varje kvartal. Fortsättningen avgörs bland annat av den internationella konjunkturutvecklingen. - Osäkerheten kring konjunkturen ökade under sommaren. Mycket talar för att uppsvinget i världsekonomin dröjer och att tillväxttakten blir lägre än tidigare bedömningar. - En tydlig uppgång på massa- och pappersmarknaden dröjer. Lagren av pappersmassa minskade i september, men mindre än normalt. En förklaring kan vara att papperstillverkarna i stor utsträckning använt den massa de haft i lager istället för att beställa ny. - Försäljningsutvecklingen för sågade trävaror har varit positiv och efterfrågan är fortsatt god. Verksamheten Konjunkturen avspeglas i massapriserna som steg från USD 430 per ton i våras till drygt USD 490 på försommaren, men i slutet av perioden sjönk till USD 480. Från Södra Cells massabruk i Mönsterås, Mörrum, Värö, Tofte och Folla levererades under perioden sammanlagt 1,4 milj ton (1,3). Det pågående produktivitetsarbetet vid massabruken har fortsatt hög prioritet liksom arbetet för att utveckla och öka kundmervärdet. Södra erbjuder sina massakunder ett paket med kundtjänster kallat PulpServices. Det handlar om logistiklösningar och lagerhantering, möjlighet att göra affärer och få information via nätet, fördjupat samarbete inom forskning och utveckling samt avtal som kan bidra till att stabilisera massapriset. På trävarumarknaden råder god balans mellan utbud och efterfrågan. Trävarupriserna har höjts successivt och pristrenden är fortsatt uppåtriktad. Produktionstakten för sågade trävaror har varit på rekordnivå i Sverige. Södra Timbers åtgärdsprogram har gett positivt utslag och sågverken har fått ett välbehövligt resultatlyft. Den nya marknadsorganisationen har medfört en ökad fokusering på viktigare kunder och marknader. Södras försäljning av sågade trävaror ökade markant i Sverige och efterfrågan var fortsatt god bland annat i USA och England. Vid Södra Timbers sex sågverk producerades 653 000 m3 (614 000). Ökningen förklaras främst av en höjning av produktionen vid Södra Timber Mönsterås. I september slutfördes förvärvet av AB Geijerträ med underkoncernerna Geijer Timber och Gapro. Geijer Timber omfattar fyra sågverk och hyvleriverksamhet. Interiörträgruppen Gapro har fem fabriker med tillverkning av bland annat lister, paneler, golv, inredningsdetaljer, specialprofiler och emballage. Södras trämekaniska verksamhet samlas i ett nytt bolag, Södra Wood Products AB. I bolaget ingår Södra Timber, Geijer Timber, Gapro och Södra Building Systems. Efterfrågan är mycket god på både timmer, massaved och biobränsle. För att klara leveranserna till industrin fokuserar Södra Skog på ett allt effektivare virkesflöde. Södra Skogs virkesinköp uppgick till 9,8 milj m3fub (9,3), varav medlemmarna levererade 5,8 milj m3fub. Av leveranserna på 9,8 milj m3fub gick 7,2 milj m3fub till den egna industrin. Massavedspriserna höjdes från den 1 september till årets slut med 15 kr per m3fub till 240 kr per m3fub för barrmassaveden och 250 kr per m3fub för björkmassaveden. Marknadssituationen för biobränslen har stärkts med åtföljande god efterfrågan och stigande priser. Verksamheten hämmades i början av året till följd av stormen och de blöta markerna. Eftersläpningen har till stor del tagits igen. Södra Skogsenergis sammantagna leveranser av skogsflis, biprodukter från träindustrin, torv, pellets m m uppgick till 1,2 milj m3s (1,4). Den positiva medlemsutvecklingen fortsätter. Antalet medlemmar ökade under perioden med 114 och uppgår i slutet av perioden till cirka 34 200. Södra har beslutat att sälja sin andel i Baltic Pulp i Lettland till Metsäliitto-koncernen. Den främsta orsaken till försäljningen är den förändrade marknadsbalansen i Europa för långfibrig pappersmassa. Resultaträkning, januari-september (MSEK) 2002 2001 Nettoomsättning 8 7 769 902 Resultat före 1 1 avskrivningar 281 278 Avskrivningar enligt - - plan 691 637 Rörelseresultat 590 641 Finansiella intäkter - 28 - och kostnader 112 Resultat före skatt 562 529 Växjö den 23 oktober 2002 Anders Wahrolén Verkställande direktör Eventuella frågor kring delårsrapporten besvaras av: Anders Wahrolén, koncernchef, telefon 0470 - 89 000 Sven-Eric Petersson, informationschef, telefon 0470 - 89 000, 070 - 207 53 41 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00310/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00310/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar