Bokslutskommuniké 1 jan - 31 dec 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 jan - 31 dec 2000 FJÄRDE KVARTALET * Rörelseresultatet i Q4 uppgick till 3,2 Mkr. Omsättningen uppgick till 108 Mkr vilken är den högsta i företagets historia. * ITM - utveckling av verksamhetssystem för försäkringsbranschen. - Avtal med AFI innebar genombrott i USA - Avtal med ACTA Link i ett time-to-market projekt för Norden * Rekryteringskampanjen "We're what's next" gav positivt gensvar * Fortsatt strategisk expansion i Europa HELÅRET 2000 * Resultat före skatt uppgick till 9,3 Mkr (49,2) * Omsättningen ökade till 357 Mkr (311) * Antal anställda vid periodens utgång är 413 (351) personer, i genomsnitt under året 382 (277) VDs inledning Det är ingen överdrift att säga att det gångna året varit turbulent inom IT-branschen. Vår position som leverantör av komplexa helhetslösningar som kräver modern teknik och nytänkande har förstärkts i denna turbulens. Genom att vara en helhetstäckande samarbetspartner som stödjer sina kunder i verksamhetsutvecklingen upplever vi idag att marknaden har kommit till Softronic. IT ska ses i ett större perspektiv, för vad det egentligen handlar om är att skapa maximal utväxling mellan företagens verksamhet, människorna i den och tekniken. Nya möjligheter skapas av den tekniska utvecklingen som ständigt pågår hos oss på Softronic och i omvärlden. Vi levererar affärsnytta till våra kunder genom att utnyttja de tekniska möjligheterna i samklang med djup managementkompetens inom bland annat strategi och förändringsprocesser. Vårt erbjudande innehåller alltifrån affärsutveckling och stöd i förändringsprocessen till implementering av affärssystem, systemutveckling, vidareutveckling samt integration och ansvar för drift av system. Vi har också gedigen kompetens inom bland annat varumärkesstrategi, kommunikation och säkerhetslösningar. Utgångspunkten är alltid kundens verksamhet. De tekniska lösningarna i våra leveranser måste vara flexibla, förändringsbara och förberedda för de krav som kommer i framtiden. Allteftersom våra kunders verksamheter utvecklas och förändras, anpassas våra lösningar till det nya. Därför är även skalbarhet ett viktigt ledord för oss. Idag satsar vi på integrerade verksamhetskritiska lösningar, där hela informationshanteringen hos kunden är realtidsbaserad. Med vår gedigna erfarenhet av att bygga flexibla, stabila och snabba verksamhetslösningar som bygger på internetteknik, är vi en attraktiv leverantör som väl motsvarar vad marknaden efterfrågar. Störst potential har de bolag som kan leverera en avancerad funktion i kombination med integrerade informationsstrukturer och konkret affärsnytta. Genom digitalt stöd för ett företags alla processer, skapas helt nya affärsmodeller och arbetssätt, vilket påverkar allt som sker inom ett företag. För att skapa det verkliga värdet i sådana lösningar, är det viktigt att arbeta med förändringen av arbetsprocesser och strukturer hos kunden. Här har Softronic stor nytta av sina managementkonsulter. Vår kompetensmix är den rätta för att möta marknadens behov och efterfrågan. Kommentar till verksamheten Fjärde kvartalet Omsättningen på 108 Mkr var hög, den bästa någonsin i företagets historia och är 31 procent bättre än omsättningen för Q3. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet förbättrades till 3,2 MSEK, vilket är att jämföra med tredje kvartalets 1,7 MSEK. Försäljningen av hårdvara gick mycket bra tack vare vår framskjutna position i att leverera kompletta lösningar baserade på IP-teknik. Våra managementkonsulter har bra efterfrågan på sin kompetens men resultatet påverkades negativt av extraordinära kostnader i samband med flytten till koncerngemensamma lokaler i Stockholm. Resultatet på verksamhetsområdet har även belastats med kostnader om 0,5 Mkr i samband med vår expansion på den spanska marknaden. Softronic Ventures investerade 3Mkr i S&T Virtual Reality AB. Bolaget har utvecklat ett realtidssystem för konstruktion och visualisering av virtuella utomhusmiljöer som öppnar upp för möjligheter inom den snabbt växande simulatormarknaden. Vi genomförde under hösten en rekryteringskampanj under konceptet "We're what's next" där vi fick ett bra gensvar. Satsningen, som gav kontakter med högt kvalificerade personer påverkade resultatet för fjärde kvartalet negativt med 1,5 Mkr. Under det senaste kvartalet har 26 personer anställts och 18 personer lämnat företaget. Marianne Arosenius tillträdde under fjärde kvartalet som ny VD för koncernen. Marknadskapitalet Softronics kompetenser och erbjudanden är till största delen generella. Det innebär att vi ofta ser över gränserna och överför idéer och lösningar mellan olika branscher. Ett exempel på detta är vår kompetens kring transaktionsintensiva webb-lösningar, som överförts från våra uppdrag i försäkringsbranschen till lösningar inom spedition och transport. Efter en svag inledning år 2000, där våra målgrupper hämtade andan efter sekelskiftet och Softronic hade svårt att positionera sig på en marknad som tillät idéförsäljning men utelämnade leveranser, vände det under hösten. Kunderna efterfrågar inte längre internetlösningar enbart för publicering av information. Kraven är mer komplexa och av strategisk och affärskritisk betydelse. Kunderna kräver av sina leverantörer en heltäckande kompetensmix som blandar ett djupt systemkunnande med kommunikation och managementkompetens. Den svenska verksamheten för ett av världens största bemanningsföretag, Manpower, är ett exempel på där Softronics kompetensmix har bidragit till kundens affärsutveckling. I ett gemensamt projekt såg vi över och effektiviserade Manpowers organisation och arbetsprocesser samt utvecklade ett kandidathanteringssystem som administreras via webben. Sajten www.manpower.se är öppen för såväl kandidater som företagskunder. Ytterligare exempel på nya kunder under 2000 är Läkarnätet, Kunskapsskolan, Jetpak, HTF, Stockholms Läns Landsting och ACTA. Internationell expansion Förvärvet av Iberconsult i Portugal, som genomfördes under september månad, är en del av vår satsning på att expandera i Europa. Vi har identifierat konkreta kunder för gemensamma projekt som vi förväntar ger resultat under första halvåret 2001. I förvärvet av Iberconsult ligger även en satsning på Spanien som hittills skett på organisk väg. Vi står fast vid att de marknader som är mest intressanta för förvärv är de med lägst internetpenetration. På övriga internationella marknader ser vi framför oss en strategi som bygger på joint ventures. ITM Genombrottet för ITM på den amerikanska marknaden kom i november. Då tecknade vi avtal med Armed Forces Insurance, AFI, som försäkrar personal inom USAs militär och omfattar 100 000 försäkringstagare. ITM kommer att implementeras i samtliga delstater. Med den produktutveckling som sker tillsammans med AFI ökar vi satsningen på den amerikanska marknaden, världens största försäkringsmarknad. Givetvis är det också av stor vikt att vi säkerställer ITM's position på hemmamarknaden. Våra uppdrag har tagits i stark konkurrens med ledande aktörer på respektive marknad, där vår förmåga att leverera på kort tid varit en viktig konkurrensfördel. ITM är den enda produkt på marknaden som är helt komponentifierad och webb- baserad. ITM relaterade uppdrag har under året stått för 20% av moderbolagets projektverksamhet, och gett ett betydande resultattillskott. Systemverktyg Under året har Softronic vidareutvecklat systemkomponenter, som utgör fundamenten i våra tekniska lösningar. Dessa utgör även väsentliga delar av vårt strukturkapital. Publiceringsverktyget Content Server och portalverktyget Portal Server, med sina unika personaliseringsmöjligheter, effektiviserar och rationaliserar den så viktiga informationshanteringen hos våra kunder. Verktygen är beprövade och driftssäkra och används, helt eller delvis, i alla systemlösningar som Softronic levererar samtidigt som de stöder de flesta gränssnitt som finns på marknaden. En ny version av ITM, 3.20, lanserades under år 2000. Softronic Venture Softronic har startat Softronic Ventures, ett drivhus för entreprenörsföretag, där vi kombinerar koncernens djupa tekniska kompetens med kompetens kring finansiella lösningar. Softronic verkar i dessa sammanhang som en industriell snarare än en finansiell partner och tillför förutom kapital även kompetens inom teknik, finans och management. Investering har gjorts i Läkarnätet som under hösten lanserades och mottogs med ett mycket bra gensvar från läkarkåren och har 22,000 läkare som registrerade medlemmar. Målsättningen är att växa portalen från en informationsplattform till ett digitalt arbetsverktyg primärt för läkare. Dessutom har 3 Mkr investerats i S&T Virtual Reality Systems AB kring ett realtidssystem för konstruktion och visualisering av virtuella utomhusmiljöer i 3D. Nya verksamheter Ett antal nya affärsenheter startades också under 2000, bland annat en affärsenhet med inriktning mot teleoperatörer. Dessutom etablerades reklambyrån Buckminster och ett nytt Softronickontor i Västerås. Kostnaderna för dessa nyetableringar har varit avsevärt högre än för motsvarande satsningar tidigare år. Humankapitalet Personalomsättning Företaget har under året vuxit från 351 anställda till 413, där nyrekryteringen står för 128 personer och företagsförvärv 29 personer. Under året har 95 personer slutat sina anställningar. Personalomsättningen har med sina 25 procent varit oacceptabel. Målet är högst 15 procent. Orsaken till den höga omsättningen antas vara den heta arbetsmarknaden samt den brytpunkt Softronic befunnit sig i under 2000. De förändringar som skett hos oss där fokus flyttats från rena IT-projekt till mer affärsorienterade projekt, har medfört ökad personalomsättning. Efterfrågan på vår personal har varit hög och några har under året valt att pröva sina egna vingar, endast ett fåtal har gått över till konkurrenter. Rekryteringskampanj I höstas genomfördes en rekryteringskampanj under konceptet "We're what's next". I den kommunicerades Softronics förmåga att leverera lösningar i den absoluta framkanten. Vårt varumärke stärktes hos de arbetssökande och 50 procent av de ansökningar som kom till oss i samband med kampanjen var från individer med strategiskt viktig kompetens. Kampanjens resultatet i form av anställningar kommer att ge största effekt under första kvartalet, 2001. Kampanjen gav också en starkare intern image och våra medarbetare fick en bättre bild av den totala verksamheten. Kompetensutveckling Kompetensutvecklingen på Softronic sker främst genom arbete i spännande och utvecklande projekt och genom individanpassade utbildningar. Ett väl fungerande ledarskap är viktigt för att säkerställa att individens vilja till utveckling ligger i linje med företagets behov. För att nå dit påbörjades satsningen att skapa en gemensam företagskultur kring ledarskap. Kompetens- och ledarskapsutveckling är avgörande för att Softronic även i fortsättningen ska kunna leverera lösningar i den tekniska framkanten och därigenom attrahera strategiskt viktig personal. Strukturkapitalet Softronic har byggt upp en organisation som skapar utrymme för kompetensöverföring, erfarenhetsutbyte och produktutveckling inom företaget samt en flexibilitet att samlas kring kundprojekt. Organisationen är uppdelad i tydliga resursenheter som har en nära koppling till kunder och projekt. Arbetet struktureras med utgångspunkt från en gemensam modell kring strategi, budget, information och operativ uppföljning. I strukturkapitalet ligger även vår satsning på att skapa återanvändbara systemkomponenter, utveckling av metoder samt produktutveckling av ITM. Resultatutveckling Resultatet har förbättrats ytterligare i jämförelse med utvecklingen under 2000 men är inte i nivå med tidigare års resultat. Focus för 2001 är att återställa Softronics mål om 10 procents marginal med över 30 procents tillväxt vilket Softronic, räknat över en historisk tioårsperiod, har lyckats med. Företaget har redovisat vinst under samtliga verksamhetsår sedan starten 1984. Koncernens omsättningsökning var under året 15 procent medan antalet anställda ökade med 38 procent. Med det lönsamhetstänkande som genomsyrar hela företaget är vi väl positionerade att möta efterfrågan på marknaden. Framgångsreceptet är kombinationen av kompetenser, vår helhetssyn, våra starka kundreferenser och vår leveransförmåga. Nu är det upp till oss att utnyttja de möjligheter vi har skapat. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00280/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00280/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar