Kvartalsrapport 1 jan - 30 sept, 2000

KVARTALSRAPPORT 1 jan - 30 sept, 2000 VD Anders Eriksson presenterar kvartalsrapporten på Finanstidningens analytikermöte fredag 27 okt kl 08 TREDJE KVARTALET * Markant förbättring av rörelseresultatet i Q3 som blev 7,6 Mkr bättre än i Q2 * I Q3 nyanställdes 76 (rekrytering 47, förvärv 29) * Ett flertal nya eBusinessprojekt har startats * Förstudier inledda hos ITM-kunder i USA, UK och Norden NIO MÅNADER * Resultat före skatt uppgick till 6,5 Mkr (35,6) * Omsättningen ökade till 249,1 Mkr (210,7) * Antal anställda vid periodens utgång är 405, i genomsnitt under året 372 (255) Kommentar till verksamheten Kraftig förbättring av marknadsläget tack vare rätt positionering Det förändringsarbete som genomfördes under första halvåret har gått över förväntan och innebär att vi idag är mycket väl positionerade för stora eBusiness-projekt som kräver både djup och bred kompetens inom IT, management och kommunikation. Softronic har valt att satsa på integrerade verksamhetskritiska lösningar där hela företaget finns digitaliserat och åtkomligt via internetteknik för alla målgrupper som kunder, leverantörer, anställda, partners etc. Lösningen är att via företagsportaler skapa möjligheter för "digitala företag". Kunder med traditionella verksamheter behöver förändra sin affärslogik och sin positionering på marknaden. Genomgripande förändringar kräver noggrant genomtänkta beslut som tar tid. Under andra halvåret har betydligt fler kunder beslutat sig för hur affärsstrategierna skall se ut och kan därmed starta större förändringsprojekt. Här spelar Softronics erfarna managementkonsulter från Consultus och Iberconsult stora och avgörande roller för utformning av strategier, organisationsformer och arbetssätt i kundernas förändringsprocess. Softronics gedigna erfarenhet av att bygga flexibla, stabila, snabba och säkra verksamhetslösningar med internetteknik har visat sig vara helt rätt i förhållande till efterfrågan. Detta oavsett om kunden förändrar sin befintliga verksamhet, globaliserar eller startar upp helt nya verksamheter. Efterfrågan på layoutorienterade web-siter har i stort sett försvunnit. Nu efterfrågas avancerad funktion i kombination med integrerade informationsstrukturer och konkret affärsnytta. Därmed har marknaden kommit till Softronic. Inte tvärtom. Vi använder som alltid vår kunskap om den allra senaste tekniken för att skapa bättre affärer för våra kunder. Exempel på projekt med den här profilen är : * Manpowers nya rekryteringssystem www.manpower.se * Helt ny logistikverksamhet med web-applikation till Universal Air Express * Företagsportal till Landstingsförbundet * Stockholms Läns Landsting www.sll.se * Regional portal för Södertörns företagare www.verkstaden.net Resultatutveckling Rörelseresultatet har vänt upp under det tredje kvartalet och blev 1,7 Mkr jämfört med -5,9 Mkr för det andra kvartalet. Antagandet om ett svagt första halvår med ett bättre andra halvår fanns med dels i bokslutskommunikén för 1999 och i de påföljande kvartalsrapporterna. Resultatet för fjärde kvartalet kommer med all sannolikhet att förbättras ytterligare jämfört med tredje kvartalet. Softronics marginella exponering mot dot.com bolag gör att kundförluster hittills varit mycket begränsade. Målet för 2001 är att återställa Softronics mål om mer än 10% marginal med över 30% tillväxt vilket Softronic, räknat över en historisk 10-års period, har lyckats med. Organisk tillväxt Sammanlagt 47 personer har nyrekryterats under tredje kvartalet. Flera nya verksamheter har startats. Däribland Partnerenheter för Telecom och Finansiella informationsportaler samt Partnerenheter i Köpenhamn och Västerås. På samma sätt har en helt ny verksamhetsgren för marknadskommunikation startat inom det största affärsområdet eBiz. Kostnaderna för dessa nyetableringar har ökat markant jämfört med motsvarande satsningar tidigare år. Internationell expansion Softronic har en uttalad strategi att växa genom förvärv av företag med stort innehåll av strategikompetens med goda näringslivskontakter i respektive land. I takt med acceptans av nya stora affärsutvecklingsprojekt på respektive marknad kan kompletterande förvärv och organisk tillväxt inom IT och marknadskommunikation ske. De marknader som är mest intressanta är de med högst framtida tillväxt inom Internet. Alltså länder med en idag förhållandevis låg Internetpenetration. Förvärvet av Iberconsult i Portugal och Spanien är ett exempel på detta. Iberconsult har ett stort kontaktnät hos de viktigaste företagen. Dessutom har bolaget god lönsamhet och bidrar positiv till koncernens resultat redan innan de stora eBusinessprojekten har startats. ITM Softronics internationella satsning på försäkringssystemet ITM har resulterat i att förstudier för kunds räkning har påbörjats i USA, England och Norden. Uppdragen har tagits i stark konkurrens med ledande aktörer på respektive marknad. Cirka 25 debiterande konsulter är sysselsatta i förstudierna. Dessa uppdrag bekräftar att ITM har en internationell bärighet men har också visat det allt ökande behovet att snabbt använda den unika position produkten har på marknaden. ITM är idag den enda produkt idag på marknaden som är helt komponentifierad och web-baserad. Det försprång produkten har i sin moderna arkitektur kan ätas upp inom ett par år. För att ta till vara den stora potentialen hos produkten på rätt sätt har styrelsen därför beslutat utreda möjligheten att finna lämpliga finansiella och industriella internationella partners som kan tillföra både kapital och ett internationellt marknadsnätverk. På så sätt kan ITM snabba upp den fortsatta internationella expansionen med minimal risk för kärnverksamheten. Dessutom blir produktens värde tydligare ur Softronics aktieägares perspektiv. Softronic Ventures Softronic Ventures har genomfört sin första investering genom att tillföra kapital till Läkarnätet, en satsning som har initierats av Sveriges Läkarförbund och Läkarsällskapet. Läkarnätet ska bli en mötesplats och naturligt digitalt arbetsredskap för Sveriges samtliga 37.000 läkare. Bland övriga investerare märks Salus Ansvar och Springboard Venture. Organisationsförändringar För att kunna fokusera på de nya stora affärsutvecklingsprojekt som kunderna efterfrågar har de tidigare IT-Partnerenheterna samlats i slagkraftiga affärsområden med tydligt fokus på kundernas affärsnytta. I affärsområdena samlas alla kompetenser som behövs för en framgångsrik Partnerroll till kunderna även i framtiden - management/strategikompetens, IT-kompetens både inom utveckling och infrastruktur samt kommunikationskompetens inom varumärken och t ex användbarhet. Till ny VD har utsetts Marianne Arosenius, tidigare ABB. Marianne tillträder i mitten av november. Anders Eriksson (VD) och Stig Martín (vVD) övergår till att arbeta med expansionsfrågor och Softronic Ventures. Initialt kommer mycket tid och kraft att läggas på ITMs möjligheter på den internationella marknaden. Personalutveckling Personalomsättningen som traditionellt varit låg i Softronic har stigit kraftigt under året för att kulminera under juni och juli. Antalet uppsägningar har därefter minskat väsentligt och uppgår från juli till dagens datum till tio anställda. Personalomsättningen kan delas upp i två delar. Dels den naturliga omstrukturering som skett sedan fokus ställts om till de mer affärsorienterade projekt Softronic nu driver snarare än rena IT-projekt. Många roller har förändrats, t ex finns endast några få IT-konsultsäljare kvar i organisationen. Numera sköts projektförsäljningen av strategikonsulter, chefer och projektledare. På samma sätt har projektledarnas och programmerarnas roller ändrats. Den andra delen består av systemutvecklare med djup teknisk kompetens inom C++ och komponenter. Softronic har alltid haft en stor andel sådana som dessutom oftast rekryterats direkt från högskolor och sedan kompetensutvecklats inom SoftronicUniversitetet och inom projekten. Efterfrågan på just denna personal har ökat drastiskt på hela marknaden och det förefaller som just de som arbetat 2-3 år är extra benägna att byta arbete. Huvuddelen har startat eget eller flyttat från orten. Endast ett fåtal har tagit arbete hos konkurrenter. Ett antal aktiviteter har påbörjats internt för att möta ett allt större behov att förstå sin egen viktiga roll i företaget. Speciella ledarskaps- och konsultutvecklingsprogram har startats liksom seminarier där hela företaget deltar för att öka sammanhållningen och stödja företagskulturen. Viktigast är ändå att kunna erbjuda konsulterna projekt där deras kompetens ständigt utvecklas och sätts på prov i utmanande och för kunden viktiga projekt. Framtiden Softronic har nu en bra position på marknaden. Inom bolaget finns kraft och rätt kompetens för att hantera kundernas önskemål om avancerade IT- baserade lösningar för att möta en affärsverklighet, som blir alltmer konkurrensutsatt. På samma sätt som Softronic idag är ledande inom försäkringssektorn ämnar vi bli ledande inom ett antal andra tjänstesektorer. De offentliga tjänsteverksamheternas utveckling, vare sig det är genom privatisering eller på annat sätt, är det största förändringsprojekt detta land någonsin stått inför. Det finns enorma behov av IT/affärsutvecklingsprojekt inom hälsa/sjukvård, skola, barnomsorg etc. Det är en av Softronics viktigaste uppgifter att ge Sverige en möjlighet att använda den ledande kunskapen till att förbättra för landets innevånare. Denna trend finns i hög grad också internationellt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00550/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00550/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar