Aktieägarna i Song Networks Holding AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 9 april 2003, kl 15

Aktieägarna i Song Networks Holding AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 9 april 2003, kl 15.00, på Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 28 mars 2003, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast klockan 12.00 fredagen den 4 april 2003 under adress: Song Networks Holding AB (publ), att. Pia Hyväri, Box 712, 169 27 Solna eller per telefax 08-56 310 101. Därvid skall också anges antalet biträden (högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 28 mars 2003 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Ärenden och förslag till dagordning 1 Öppnande av stämman 2 Val av ordförande vid stämman 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 4 Godkännande av dagordning 5 Val av en eller två justeringsmän 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 8 Beslut a) om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt av koncernresultat- och koncernbalansräkningen b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 9 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 10 Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter 11 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 12 Förslag till beslut om att a) utse en nomineringskommitté b) ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté c) ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté 13 Stämmans avslutande Beslutsförslag Styrelseval samt arvoden till styrelse och revisor (punkterna 9 och 10) Aktieägare representerande mer än 50 procent av det totala röstetalet har anmält att de står bakom följande förslag: · Arvoden till styrelse föreslås att utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 125 000 kronor till övriga ledamöter som inte samtidigt är anställda inom koncernen (oförändrat i förhållande till föregående år). Arvode till revisor föreslås utgå enligt räkning. · Omval av Lars Grönberg samt nyval av Tomas Franzén, Roger Holtback, Märta Josefsson, Kjell Nilsson, Lennart Åsander och Raj Raithatha som ordinarie styrelseledamöter i bolaget. Ändring av bolagsordningen (punkt 11) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av punkt 5 i bolagsordningen enligt nedan: Föreslagen lydelse: "Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 200 000 000 kronor och högst 800 000 000 kronor". Nuvarande lydelse: "Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 80 000 000 kronor och högst 320 000 000 kronor". Nominerings-, ersättnings- och revisionskommitté (punkt 12) Aktieägaren Sverige Aktiesparares Riksförbund har föreslagit att bolagsstämman skall fatta beslut om att dels utse en nomineringskommitté med uppgift att bereda frågor avseende styrelseval och nominera lämpliga styrelseledamöter, dels ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté med bland annat uppgift att bereda olika typer av ersättningsfrågor inom bolaget, dels ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté som skall utgöra en beredande underkommitté till styrelsen i frågor rörande kontroll över bolagets redovisning och ledning. Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2002 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Gustav III:s Boulevard 18, Solna, från och med den 26 mars 2003 och även skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmans beslut under punkt 11 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. Stockholm i mars 2003 Song Networks Holding AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/12/20030312BIT00280/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/12/20030312BIT00280/wkr0002.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar